ABRLIĆ Juraja STJEPAN - STEVA

 

 Rođen 10-IV-1914 u Drezniku, Slunj, Karlovac, Hrvatska.

Kamenorezački radnik. Član KPJ od početka 1941.

U NOB stupio 1941. Poginuo aprila 1943 u selu Lisoviću. 

Za narodnog heroja proglašen 9-X-I953.

 

 

 

Nekoliko godina pred rat, Stjepan Abrlić je radio u Beogradu kao kamenorezački radnik.

Pre odlaska u Kosmajski partizanski odred, avgusta 1941, kao član jedne od diverzantskih grupa u Beogradu učestvovao je u paljenju okupatorske štampe, kamiona i garaža; vršio je i druge slične akcije.

Po dolasku u odred bio je najpre borac, a zatim desetar. Prešao je sa odredom u Sandžak, ali se februara 1942 godine vratio i uskoro postao kurir između Okružnog komiteta KPJ za Mladenovac i srezova - Šumadije.

Bio je jedan od najhrabrijih boraca u odredu. Odred mu je poveravao najteže zadatke i uvek bio siguran da će ih on izvršiti. Prilikom povratka odreda iz Sandžaka, u okolini Valjeva i Rudnika, u selu Trešnjevici, svojim primerom je povukao sve borce da jurišaju na nadmoćnijeg neprijatelja. Polovinom februara 1942 godine, u selu Živkovcu, odred se noću, iznenada, sukobio sa jakim četničkim snagama. Snalažljiv i hladnokrvan, Steva je prvi počeo da baca bombe na četnike. Pridružili su mu se i ostali partizani. Za nepun čas bilo je razbijeno pet stotina četnika. Istakao se, isto tako, i u borbama u Beljini i Dučini.

Kao kurir, Steva se neumorno i neustrašivo probijao kroz zasede i fašistička uporišta uspostavljajući i održavajući prekinute veze između Mladenovca i Sumadije. Radio je i na prebacivanju boraca iz Beograda i drugih mesta u odred. Desetine boraca, zahvaljujući njemu, uspešno su se prebacile u partizane.

Kada je veza Kosmaj - Šumadija bila učvršćena, Steva je, početkom 1943 godine, bio određen za političkog komesara jedne čete Kosmajskog partizanskog odreda.

Aprila iste godine četu su u selu Lisovicu (Barajevo, Beograd) napale i opkolile jake snage Nemaca i Ijotičevaca. Pri proboju iz obruča, Steva je - nalazeći se u prvim linijama čete - u jurišu poginuo.