CAR Stjepana PETAR - ZVRK

 

Rođen 2-IV-1920 u mjestu Novaki, Donja Stubica, Hrvatska. 

Električarski radnik. Član KPJ od 1939.  U NOB stupio 1941. 

Poslije rata je bio organizacioni sekretar Gradskog komiteta SKJ za Zagreb. 

Za narodnog heroja proglaen 23-VII-1953.

 

 

Poslije zavrenog osnovnog kolovanja napustio je svoju siromanu seljačku porodicu i otiao u Zagreb da uči električarski zanat. Jo za vreme učenja zanata učestvovao je u revolucionarnim akcijama napredne radničke omladine i u sindikatu metalaca. Kao radnički i omladinski aktivista u radionici u kojoj je posle izučenog zanata

radio, bio je izabran za radničkog povjerenika. Otada je jo aktivniji u raznim akcijama.

 

Godine 1937 ostao je bez posla. Napustio je Zagreb i otiao u Novsku. U Novskoj je intenzivno radio na okupljanju napredne omladine i na stvaranju skojevske organizacije.  Postao je sekretar mjesne skojevske organizacije, a 1939. godine izabran je za sekretara Mjesnog komiteta Komunističke partije u Novskoj.

 

Godine 1941. ustae su ga dvaput hapsile zbog antiustake propagande. Oktobra 1941. godine Car je pobegao iz ustakog zatvora i otiao na slobodnu teritoriju. Otada pa do zavretka Narodnooslobodilačkog rata Petar je kao borac i vojno-politički rukovodilac učestvovao u mnogim borbama sa raznim neprijateljskim jedinicama. Bio je komesar čete, komesar bataljona, zamenik komesara Dvanaeste slavonske brigade i na kraju - zamenik komesara divizije. Naročito junatvo i sposobnost komandovanja jedinicama pokazao je u borbama protiv okupatora i ustaa na Begovači, panovici, u Kamenskoj, Hrvatskom Zagorju, zatim u borbi za oslobođenje Prnjavora, Banjaluke i u mnogim drugim borbama koje su na raznim terenima vodene tokom 1943. i 1944. godine.

 

Jednom prilikom 1943. godine Dvanaesta slavonska brigada, u kojoj je Pero bio zamenik komesara, bila je opkoljena od brojno nadmoćnijih nemačkih i ustakih snaga.  Kao član taba brigade Pero je bio u bataljonu koji je dobio zadatak da probije neprijateljski obruč preko jednog visa. Sa brigadom je bilo dosta ranjenika i naroda.  Nijemci su drali sve okolne dominantne poloaje i zasipali su bataljon strahovitom vatrom. Pero je tada uzeo mitraljez i sa pet-est boraca neopaeno zaao neprijatelju za leđa, otvorio na njega vatru iz neposredne blizine i stvorio zabunu u njegovim redovima.  Bataljon je tada u juriu potpuno pregazio njemačku odbranu. Brigadi je bio otvoren put, ranjenici su bili spaeni.

 

Posle oslobođenja zemlje Car je obavljao mnoge rukovodeće dunosti u narodnoj vlasti i u partijskom aparatu. Zavrio je Viu partijsku kolu u Beogradu. 1957. je bio organizacioni sekretar Gradskog komiteta SKJ za Zagreb. Biran je za narodnog poslanika Sabora Narodne Republike Hrvatske i za narodnog poslanika Savezne narodne skuptine. Na Trećem kongresu Komunističke partije Hrvatske izabran je za člana Centralnog komiteta. Takođe je bio član Glavnog odbora Socijalističkog saveza radnog naroda Hrvatske.