CAR Karla NIKOLA - CRNI

 

 

 

Rođen I - I -1910 u Crikvenici.  Hrvatska. 

Radnik.  Član KPJ  od 1937.  U NOB stupio 1941. 

Poginuo 1942. kod Sušaka. 

Za narodnog heroja proglašen 5-VII-1951.

 

 

 

 

 

Rođen u Crkvenici gdje je završio osnovnu školu I obućarski zanat. Sa naprednim omladinskim I radničkim pokretom povezao se već u ranoj mladosti. Učestvuje aktivno u akcijama koje je organizovala KPJ I napredni sindikalni pokret.

Izbijanjem Španskog građanskog rata, Nikola medu prvima polazi u pomoć španskom narodu. U Španiji je bio borac slavne Sto dvadesete internacionalne brigade «Đuro Đaković».  Već u prvim borbama koje je ova brigada vodila protiv fašističkih snaga, došla je do izražaja velika lična hrabrost Nikole Cara, naročito na frontovima Aragona i Kordobe. U toku rata u Španiji biva  primljen u KPJ.

Završetkom  rat u Španiji preživjeli borci Internacionalnih brigada bivaju bačeni u koncentracione logore u Francuskoj. Nikola Car se energično odupirao takvoj odluci francuske vlade. Zbog toga je bio zatvoren u specijalan zatvor gdje je strahovito mučen i maltretiran. To ga nije slomilo. Čak ga je učinilo prkosnijim i ponosnijim pred policijom.

Napadom Njemačke na Jugoslaviju, Nikola Car je medu prvim Jugoslovenima pobegao iz logora u Francuskoj i prebacio se u Jugoslaviju. KPJ šalje  Nikolu Cara u Hrvatsko Primorje da organizuje Narodnooslobodilački pokret. Tamo je aktivno radio na osnivanju prvih partizanskih jedinica, na organizovanju prvih napada na neprijatelja i diverzantskih akcija.  Koristeći veliko iskustvo stečeno u Španiji on uspješno izvršava najteže zadatke. Ile­galno odlazi u Crikvenicu, a zatim u okupirani Karlovac, povezuje se sa organizatorima ustanka, ulazi u redove domobrana, širi medu njima ideje Narodnooslobodilačkog pokreta nastojeći da ih nagovori da predu na stranu ustanika.  Jednom prilikom sačekao je sam u zasjedi neprijateljski automobil pun oficira, iz neposredne blizine bacio bombe na njega i gotovo potpuno uništio njegovu posadu.

 

 

U septembru 1941. godine Nikola Car je postavljen za komandanta bataljona Prvog primorsko­-goranskog odreda. Sa svojim bataljonom izvršio je mnoge uspešne borbene akcije. Naročito se ističe u napadu na Mrkopalj kod Gorskog Kotara. Partizani su u toj borbi nanijeli neprijatelju velike gubitke.

U borbi za Mrkopalj Nikola Car je sa jednom desetinom nekoliko puta jurišao na neprijateljske utvrđene položaje. Istakao se i prilikom napada na jake italijanske snage, koje su pokušale da unište parti­zanski logor na Snježniku. Nikola Car je sa desetinom boraca, stražara u štabu bataljona, smelo napao ne­prijateljsku kolonu, privukao na sebe pažnju glavnine neprijateljskih snaga, a u međuvremenu njegov bataljon napao je neprijatelja sa druge strane. Tako je zahvaljujući njegovoj snalažljivosti i borbenom iskustvu sprije­čen neprijateljski pokušaj da uništi partizanski logor.

 

Aprila 1942 godine Nikola Car je postao komandant Prvog primorsko-goranskog odreda. Taj odred je pod njegovom komandom vodio uspešne borbe protiv jakih italijanskih snaga u Hrvatskom Primorju i Gorskom Kotaru. Jednom prilikom dio odreda napao je jaku italijansku kolonu. Ispred boraca je opet ju­rišao hrabri i neustrašivi komandant. Neprijateljska kolona bila je potpuno uništena, ali u borbi je poginuo i Nikola Car, već proslavljeni partizanski komandant, drug i komunista.