BAJIĆ KRSTO

 

Rođen 1920. u Ivangradu (Berane,) Crna Gora. 

Student filozofije. Član KPJ od 1941. U NOB stupio 1941. 

Poginuo 3-VIII-1944 na Zlatiboru. 

Za narodnog heroja proglašen 13-III-1945.

 

 

 

Još kao student Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu istakao se aktivnim političkim radom u naprednom studentskom pokretu.

Policija ga je zbog toga rada proganjala, bio je često zatvaran, ali je uvek ostao dosledan idejama Komunističke partije Jugoslavije, u čije je članstvo bio primljen prvih meseci 1941 godine.

Kada je Jugoslavija okupirana, Krsto Bajić odlazi iz Beograda u svoj rodni kraj i zajedno sa ostalim komunistima počinje da priprema narod za ustanak. U tim pripremama on se ističe kao neumoran politički radnik, a u prvim borbama protiv neprijatelja i kao hrabar borac. Ubrzo je postao politički komesar Prvog bataljona u Prvoj proleterskoj brigadi, a početkom 1944 godine - politički komesar Treće krajiške proleterske brigade. Sa tim jedinicama učestvovao je u mnogim borbama širom zemlje.

Krsto Bajić istakao se naročito u borbama za Pljevlje 1941 i Livno u Četvrtoj neprijateljskoj ofanzivi. Prilikom forsiranja Drine, aprila 1943 godine, prvi je, s pištoljem u zubima, preplivao gotovo zamrznutu reku i u borbama koje su se razvile vanrednom požrtvovanošću doprineo je da njegova jedinica izvrši teške zadatke. Taj njegov podvig omogućio je zatim uspešno prebacivanje i ostalih partizanskih jedinica.

Istakao se takođe prilikom prvog zauzimanja Livna. Neprijatelj je bio utvrđen u kasarni, a partizani su silovito napadali. Međutim, neprijatelj je očekivao pojačanje i želeo da dobije u vremenu. Pokušao je da pregovara i odugovlači borbu. Njegove namere bile su providne. Borci Prvog bataljona odlučili su da na juriš zauzmu kasarnu. Prvo je pošlo šest dobrovoljaca sa bombama. Njima je uspelo da se probiju u samu kasarnu, pobiju i zarobe posadu. Jedan od te šestorice bio je i Krsto Bajić.

 

Trećeg avgusta 1944 godine Treća krajiška proleterska brigada vodila je ogorčene borbe sa četničkim izdajnicima na Zlatiboru. Hrabri politički komesar brigade, major Narodnooslobodilačke vojske Krsto Bajić bio je i u toj borbi na čelu svoje jedinice. Tu je herojski poginuo u dvadeset četvrtoj godini života.