Uppdaterad:
den 16 oktober 2013
 

Webbansvarig:
Lena Hansson

fibromyalgi

Diagnos
Orsak
Symtom
Tenderpoints
Behandling        
Hur börjar fibromyalgi?
Fibromyalgi påverkar oss
Vem drabbas av fibromyalgi?
Fibromyalgi - kliniskt förlopp (av docent Birger Fagher, Lunds universitet)
Så kan din dag bli lättare
Hur ligger det till? En enkel förklaring av fibromyalgi. ( - för dem som inte har fibromyalgi.)

 

Diagnos

Diagnosen för FM är en så kallad kriteriediagnos.

Kriterier är sjukdomstecken eller symtom som karaktäriserar en viss sjukdom. Har man ett visst antal symtom uppfyller man kriterierna för sjukdomen.

Vid FMS använder man kriterier eftersom varken laboratorieprover eller andra medicinska undersökningsmetoder hjälper till att ställa diagnos. Avsaknad av laboratorieprov eller röntgenfynd som objektivt kan stödja diagnosen har gjort att diagnosen fibromyalgi ibland ifrågasätts. Det finns dock tester, som hittills använts i forskningssammanhang, som skulle kunna bli metoder för en objektiv diagnostik av fibromyalgi.

Kriterier för fibromyalgi fastställdes av American College of Reumatology, ACR, 1990. Diagnosen är accepterad över hela världen, av WHO och av Socialstyrelsen med följande klassificeringsnummer:

- International Classification of Diseases, ICD, nr M79.7.
- Socialstyrelsens klassifikation

Huvudkriterier för fastställande av FM är:

- Minst tre månaders generell smärta i alla fyra kroppskvadranterna, på höger och vänster sida, övre och nedre kroppshalvan inklusive axialsmärta, dvs halsrygg, främre bröstkorg och/eller ländrygg.

- Smärta vid palpation, tryck, på elva av arton specificerade ställen, ömma punkter, så kallade tender points. Trycket skall vara förhållandevis lätt.

Dessutom förekommer oftast en eller flera av ovan nämnda symtom.
Sjukdomen är långvarig, vanligen livslång, även om den ibland lindras i högre åldrar.

upp

 

Orsak

Fibromyalgi betyder värk/irritation i muskeltrådar.
Orsakerna till FM är komplicerade och det har under åren funnits många teorier.
Tidigare ansågs att FM var en reumatisk sjukdom, men bevis för detta saknas.
Internationell forskning har successivt kunna visa att FM inte är en perifer muskelsjukdom.

Under 1980-talet ansåg man att FM var en psykisk/psykosomatisk sjukdom. Att FM var en följd av psykologiska problem och kriser i barndomen eller en form av maskerad depression.
Sådana påstående möter man tyvärr även idag.

Dessa uppfattningar är inte riktiga. I granskningar av berörda patientgrupper är det visat att FM patienter inte har fler psykiska problem än befolkningen i övrigt.
När man påstått att det funnits skillnader har det ofta berott på felaktigt patienturval.
Patienterna ifråga har ensidigt hämtats från psykiatriska mottagningar.

Idag diskuterar man huvudsakligen två teorier:

- FM är ett syndrom orsakat av en störning i central nociception.
 -FM är primärt en neuro-endokrinologisk och möjligen immunologisk åkomma

Professor Robert Olin säger:

FM beror på att det uppstått komplicerade störningar i kroppens nervsystem liksom i regleringarna av olika hormoner.Dessutom fungerar troligen inte immunförsvaret på ett normalt friskt sätt.
När dessa störningar väl kommit igång förmår systemet/kroppen inte upphäva dem och följden blir en ständigt pågående obalans.

Den ena onda cirkeln av symtom övergår i andra. Många patienter upplever dessa som ett "kaos" eller som att hjärnan och kroppen upphört att fungera normalt.
Man känner inte längre igen sig själv.

upp

 

Symptom

Fibromyalgi, FM, är en smärtsam kronisk sjukdom. Huvudsymtomen vid FM är en ständig smärta i vila som upplevs som uttalad samt onormal trötthet. Uttalad smärta är en stressfaktor, och symtom som ofta förknippas med stress är vanliga hos patienter med fibromyalgi. Muskelsmärta påverkar motoriken, sömnen störs av smärta. Dålig sömn, ständig smärta och av smärtan framkallad stress ger trötthet.

Förutom ständig smärta och trötthet kan en eller flera av dessa besvär förekomma vid fibromyalgi:
 

 • Sömnstörningar
 • Kraftlöshet
 • Yrsel
 • Domningar
 • Andningsrubbningar
 • Urinträngningar
 • Hud- och slemhinneproblem
 • Dimmig syn
 • Koncentrationssvårigheter
 • Stelhet
 • Huvudvärk
 • Tarmbesvär
 • Svullnad
 • Hjärtrytmrubbningar
 • Feberkänsla
 • Allergi
 • Ljud- och luktkänslighet
 • Försämrat närminne

 

upp

 

Tenderpoints

Dvs smärtpunkter som lokaliseras vid undersökning

Positionen av tenderpoints:

Framsidan, uppifrån och ner:

 • Lågt cervicalt – nedanför halsen (främre kanten av C5 - C7              halskotorna)
 • Andra revbenet – spetsen på bröstbenet(vid andra revbenets       övergång till brosk)
 • Laterala epikondylen – armbågen (2 cm distalt - från armbågen 2 cm mot tumsidan)
 • Knä – insidan av knäet (medialt proximalt om ledspringan – inåt - uppåt från ledspringan)

Baksidan, uppifrån och ner:

 • Occiput - nackmuskeln där den fäster vid skallen (bakhuvudets nedre muskelfästen)
 • M. Trapezius - halvvägs mellan nacken och skuldran (mitt på axelns övre del)
 • M. Supraspinatus – musklen över inre skulderbladet (vid ursprunget nära mittkanten ovanför skulderbladskammen)
 • Glutealt – övre yttre delen av skinkan (övre yttre kvadranten av sätet i främre delen av muskeln)
 • M. Trochanter Major - höftbenet (muskelfästet på lårbenets övre del)

upp

 

Behandlingar

Någon behandling som botar FM finns för närvarande inte. Behandling med mediciner för smärta, sömnstörning ch eventuell depression kan ibland lindra symtomen. God information om sjukdomen och bra omhändertagande är viktiga inslag i behandlingen.

För de flesta fibromyalgisjuka, särskilt de i yngre åldrar, är det viktigt att kunna fortsätta sitt yrkesverksamma liv. Det är därför angeläget att patienten får en korrekt diagnos snabbt och hjälp till rehabilitering. En del fibromyalgiker klarar att fortsätta arbeta. Andra klarar deltidsarbete. Ofta krävs att arbetet är anpassat efter personens förmåga. Många fibromyalgiker saknar arbetsförmåga helt.

Fibromyalgi kan inte tränas bort. Ett rehabiliteringsprogram med ökad fysisk träning fungerar inte. Man blir sämre och man drabbas kanske av läkarrns, sjukgymnastens och försäkringskassans ogillande. De tror man är lat, inte vill ställa upp. Den sjuka har dock rätt. Påfrestningarna hetsar de redan pågående störningarna i nerv- hormon och immunförsvarssamspelet. Istället för lindring utlöses fler och värre symtom.

Det innebär inte att man skall låta bli att röra på sig. Man skall aktivira sig, men det skall vara lätt fysisk aktivitet och man skall utföra den i sin egen takt.

Träning i varmvattenbassäng ger tillfällig lindring för många, likaså akupunktur, TNS, massage m.m. Här får var och en prova sig fram till det som känns bäst.

En kurortsvistelse ger möjlighet till avslappning, massage och fysisk träning och ger också en social gemenskap. På kurorter finns särskilda program för FM sjuka. Man skall dock inte ha överdrivna förväntningar på en sådan vistelse. Oftast mår fibromyalgikern bättre under vistelsen, det är skönt att bli omhändertagen, men botad blir man inte.

upp

 

Hur börjar fibromyalgi?

FM utlöses vanligen av:

 • Smärta. Till exempel tennisarmbåge, värk i axel, nacke eller höft. Kommer smygande och man får värk i hela   kroppen.
 • Infektion. Kan vara vilken vanlig infektion som helst, t ex luftvägsinfektion eller urinvägsinfektion. Istället för att  tillfriskna efter 2 - 3 veckor, med eller utan antibiotikabehandling, får patienterna plötsligt utbredd värk i             kroppen och en onormal trötthet.
 • Trauma. Efter en operation. Kan vara större eller mindre ingrepp, inte sällan gynekologiska. Efter benbrott eller annan skada.
 • Kris. Efter skilsmässa, dödsfall mobbning etc. Den ovanligaste vägen in i FMS.

FM som inleds med lokal smärta eller psykisk kris har vanligen ett långsamt utdraget tidsförlopp, medan fibromyalgi som föregås av infektion eller trauma vanligen kommer plötsligt.

upp

 

Fibromyalgi påverkar oss

Ofta påverkas fibromyalgiker av:

 • Väderväxlingar: regn, kyla och blåst inverkar ofta negativt på fibromyalgiker. De flesta, men inte alla, mår bättre i värme.
 • Ängslan och oro: Man påverkas när något oväntat inträffar.
 • Stress: Hos många ökar både värk och trötthet om de utsätts för någon typ av psykisk press
 • Statisk belastning: Det kan vara oerhört tröttande att bära saker,även lätta.
 • Repetiva arbeten: Att ofta upprepa en rörelse kan vara mycket svårt. Exempelvis hänga tvätt, skala potatis, plocka ur diskmaskin.
 • Fysiska aktiviteter: Hårt fysisk aktivitet inverkar mycket negativt på fibromyalgiker.
 • Vardagliga sysslor som för den friska är enkla att utföra kan vara oöverstigliga för en person med fibromyalgi.

upp

 

Vem drabbas av fibromyalgi?

Enligt internationell bedömning drabbas 2 - 4% av vuxenbefolkningen av FM. Det skulle betyda ungefär en kvarts miljon människor i Sverige. Vissa källor har uppgivit upp till 10%.

90% av dem som får diagnosen av FM är kvinnor. Det är därför lätt hänt att vi glömmer bort att även män drabbas av FM. Varför är skillnaden så stor? Beskriver män sina besvär på ett annat sätt? Är det omanligt att klaga över värk i hela kroppen? Det är mycket möjligt att andelen män med FM är högre, att män ofta får en annan diagnos, t ex förslitning, diskbrock, utbrändhet.

Under senare år har debuten av FM krupit allt längre ner i åldrarna. Det är inte ovanligt att sjukdomen förekommer redan i tjugo- och trettioårsåldern, även enstaka fall av barn förekommer. Det är alltså inte bara "gamla tanter" som kan få diagnosen FM. Människor i alla åldrar, både kvinnor och män kan drabbas.

Med tanke på att sjukdomen sprider sig allt längre ner i åldrarna är det viktigt att patienterna får en snabb och korrekt diagnos, ordentlig utredning och möjlighet till rehabiliterande behandling.

upp

 

Fibromyalgi - Kliniskt förlopp - Av Docent Birger Fagher, Lunds Universitet.

“Sjukdomen drabbar såväl barn som åldringar av båda könen och visar ett stort spektrum av symtom med mycket varierande svårighetsgrad och många olika funktionsstörningar. Lindriga fall har närmast full arbetsförmåga medan ca 30% utvecklar ett tämligen svårt handikapp, där tidig pensionering behövs. Hos de senare har sjukdomssymtomen i många fall snabbt ökat och effekterna av rehabiliterande åtgärder blir då ytters osäkra. Yttre faktorer som infektioner, skador, kyla och ökad stress kan ibland på kort tid försämra en patient medan särskilt torrt, varmt klimat med små dygnsvariationer kan lindra avsevärt.

Huvudsymtomet är smärta som särskilt lokaliseras till muskelfästen (senor). Smärtan försämras vid vanliga ansträngningar och uthålligheten blir sämre. Detta drabbar inte minst händerna i ett tidigt skede. Det är vanligt att till exempel tappa porslin och att vara skrivtrött.

Inte bara muskeltrötthet uppstår utan även en trötthet i hjärnan. Delvis beror denna på ett förändrat sömndjup, men tröttheten kvarstår även om sömnrubbningen skulle åtgärdas. Tröttheten går hand i hand med en bristfällig koncentration, ja även ren glömska. Vissa förändringar i hjärnblodflödet har uppmätts med isotopteknik, drömsömnen är även störd. Då vanliga blodprover är normala ifrågasätts ofta den sjukliga tröttheten, som då lätt kan sammanblandas med tillstånd som depression, "utbrändhet", lathet, simulering mm. Det talas om sekundärvinster, smärtbeteende etc, där endast en "avslöjande s k helhetsbedömning" kan frälsa den stackars inbillade sjuka/e.

Ett misstänkliggörande av individen med framkallande av bristande självkänsla utlöser om inte förr en del psykiska symtom. Dessa tillsammans med den bristfälligt definierade smärtan gav i varje fall förr läkaren den felaktiga uppfattningen att smärtan kunde vara suggererad och av psykogen typ.

Ringa hänsyn har emellertid tagits till den mångfald av komplexa, kroppsliga (särskilt invärtesmedicinska-neurologiska) symtom som inte sällan utvecklas och som nu anses knutna till fibromyalgin: grovtarmsbesvär, spånningshuvudvärk, ökad migränfrekvens, mun- och ögontorrhet, domningar och stickningar i armar och ben, gungande yrsel (samband med nerverna från nacken), svullnader i händer och fötter, panikkänslor och hjärtklappning, bröstsmärtor, andfåddhet, långgradig feber utan infektion, allergisymtom samt infektionskänslighet. Även högt blodtryck är vanligare, sannolikt som tecken på den starkt ökade stresskänsligheten. Endast en specialintresserad kliniker med bred invärtesmedicinsk skolning kan klara av denna diagnostik fullgott.

I avsaknad av korrekt diagnos utsätts individerna (dvs särskilt kvinnor) för ett rehabiliteringsförtryck som ibland kan ge obotliga skador och framkalla självmordstankar. Förnedringsprocessen är i flera instanser ofta samhällsknuten, inte minst i domstolarna där försäkringsärenden inte sällan avgörs med ett lättvindigt tummande på förvaltningslagens regler om objektivitet.

Fibromyalgi har visat sig vara en stor folksjukdom, en somatisk (kroppslig) sjukdom på invärtesmedicinska grund med neurohormonella och autoimmuna orsakssamband, där även metabola aspekter med brister i energitillförseln måste tas i beaktande. En klar ärftlig benägenhet finns. Trauma bl a whiplashskador mot ryggen, kan på kort tid utlösa fibromyalgi! Behandlingar måste för närvarande i huvudsak baseras på framtida forskning.”

upp

 

 Så kan din dag bli lite lättare!

För fibromyalgikern är varje dag en ny utmaning. Vissa dagargår allting ganska bra, smärtorna och tröttheten finns bara i bakgrunden.
Andra dagar är smärtorna outhärdliga, varje rörelse bränner, svider, skär som knivar.

Vad kan man själv göra för att få lindring?

 • Ta det mycket lugnt! Dagen är din och allt måste göras i din egen
 • Sänk kraven på dig själv! Ta pauser - ofta!
 • Börja dagen med en varm dusch, särskilt på de ömmande smärtpunkterna.
 • Värme lindrar smärtan och mjukar upp stela muskler.
 • Motionera men bara i den mån du orkar just för dagen.
 • Gymnastik i varmvattenbassäng (minst 34 grader) är bra.
 • Promenader, cykling och svampplockning är utmärkta sätt att hålla kroppen igång.
 • Hård styrketräning bara förvärrar. Däremot, en lätt styrketräning med få repetetioner stärker
 • Om ekonomin tillåter - skaffa en skön säng som följer kroppen!
  Vattensäng har hjälpt många. Be att få prova utan köptvång.Ett billigare alternativ är en elektrisk värmemadrass som finns i olika storlekar och kostar några hundralappar.
 • Tänk på att ha kläder som är lätta att ta av och på!
 • Lär dig avslappning!

upp

Hur ligger det till? En enkel förklaring av fibromyalgi.

Att förstå en komplex störning - för dem som inte har den.

Fibromyalgi är ett komplext tillstånd som är svårt att förstå, speciellt om du inte har en medicinsk utbildning. Eftersom den involverar hjärnan och nervsystemet kan fibromyalgin ha en inverkan på i stort sett varje del av kroppen.

Om du försöker förstå detta tillstånd hos någon som du känner kan det vara otroligt förvirrande. När många människor ser en bisarr samling av skiftande symptom som inte visar sig vid medicinska tester så bestämmer de sig för att fibromyalgi måste vara ett psykologiskt problem. Emellertid styrker en mängd vetenskapliga bevis att det är en mycket verklig, fysisk sjukdom.

Att gräva sig igenom denna vetenskapliga forskning hjälper dock inte någon av oss. Termer som neurotransmittordysregulation, nociceptorer, cellenzymer och opiatbanor är inte direkt lätta att förstå.

Målet med denna artikel är att med enkla ord och utan någon medicinsk jargong hjälpa dig att förstå och relatera till vad som händer i kroppen hos någon med fibromyalgi.

ATT FÖRSTÅ FIBROMYALGISMÄRTA

Föreställ dig att du planerar ett party och förväntar dig omkring 20 gäster. Tre eller fyra vänner har sagt att de ska komma tidigare för att hjälpa dig. Men de dyker inte upp och i stället för 20 gäster får du 100. Du är överhopad.

Detta är vad som händer med smärtarsignalerna hos någon som har fibromyalgi. Cellerna skickar för många smärtmeddelanden (partygäster), upp till fem gånger så många som hos en frisk person. Det kan förvandla ett milt tryck på huden, eller till och med klåda, till smärta.

När smärtsignalerna når fram till hjärnan bearbetas dem av något som kallas serotonin. Personer med fibromyalgi har emellertid inte tillräckligt med serotonin (vännerna som skulle hjälpa dök inte upp) och detta gör att hjärnan blir överbelastad.

Detta är orsaken till varför personer med fibromyalgi har ont i vävnader som inte uppvisar några tecken på skador. Det är inte en inbillad smärta, det är en missförstådd förnimmelse som hjärnan omvandlar till en mycket verklig smärta.

Det finns andra substanser i patientens hjärna som förstärker signaler och ”skruvar upp volymen” på allting. Det kan utöver smärta inkludera ljus, ljud och lukt och detta kan belasta hjärnan. Detta kan leda till förvirring, skräck, ångest och panikattacker.

ATT FÖRSTÅ FIBROMYALGINS UPP- OCH NEDGÅNGAR

De flesta som lider av en kronisk sjukdom är alltid sjuka. Påverkan på kroppen vid sjukdomar som cancer, virussjukdomar eller återfallssjukdomar är ganska konstant. Det är förståeligt att det är förvirrande att se någon med fibromyalgi inte kunna uträtta någonting på måndagen, men vara fullt kapabel att göra det på onsdagen.

Se på det så här; allas hormoner fluktuerar och till och med sådant som vikt och blodtryck kan stiga och falla inom loppet av en dag, vecka eller månad. Alla system och substanser i kroppen fungerar på det sättet - de reagerar på olika situationer genom att stiga och falla.

Forskning visar definitivt att fibromyalgi har att göra med onormala nivåer av flera hormoner och substanser. Eftersom alla dessa går upp och ner i nivåer så befinner en eller flera sig ibland i normalzonen och ibland inte. Ju fler som befinner sig utanför normalzonen, desto värre mår den fibromyalgidrabbade.

ATT FÖRSTÅ STRESS OCH FIBROMYALGI

En del tror att fibromyalgipatienter är känslomässigt oförmögna att hantera stress eftersom en stressig situation vanligtvis förvärrar symptomen.

Det som är viktigt att förstå är att vi reagerar både emotionellt OCH fysiskt på stress. En fysisk reaktion som vi alla får är att adrenalinet, och andra hormoner, ökar för att hjälpa kroppen att ”lägga in en högre växel” för att kunna hantera det som händer.

Personer med fibromyalgi har inte tillräckligt av dessa hormoner, vilket gör att stressen tar mycket hårt på deras kroppar och kan trigga igång symptom.

När vi talar om ”stress” avser vi vanligtvis den emotionella sorten som kan komma från ditt jobb, ett upptaget schema eller en personlig konflikt. Många saker orsakar faktiskt fysisk stress som t.ex. sjukdom, sömnbrist, näringsbrist och skador. Fysisk stress kan ha samma inverkan som känslomässig stress.

ATT FÖRSTÅ UTMATTNINGEN SOM FÖLJER MED FIBROMYALGI

Tänk på ett tillfälle då du inte bara var trött, utan verkligen utmattad. Kanske var du uppe hela natten och pluggade inför ett prov. Kanske gick du upp flera gånger för att mata en baby eller ta hand om ett sjukt barn. Kanske var det influensan eller streptokocker i halsen.

Föreställ dig att vara så utmattad hela dagen medan du försöker arbeta, ta hand om barn, städa huset, laga mat etc. För de flesta människor hjälper det med en eller två nätters sömn för att bli av med den känslan, men med fibromyalgi kommer sömnstörningar som gör en god natts sömn till en raritet. En person med fibromyalgi kan ha allt från en till alla av följande sömnstörningar:

 • Sömnlöshet (svårighet att somna eller sova)
 • Oförmåga att nå djupsömn eller att stanna kvar i den
 • Sömnapné (andningstörningar som kan väcka personen upprepade gånger)
 • Restless leg syndrome (RLS), det kryper och rycker i armar och ben vilket gör det svårt att sova)
 • Periodic limb movement disorder (PLMD), ofrivilliga ryckningar i armar och ben som förhindrar djup sömn

 

FIBROMYALGI I ETT NÖTSKAL

Många sjukdomar involverar endast en del av kroppen eller ett system.  Fibromyalgi involverar emellertid hela kroppen och sätter allting ur spel. Hur bisarra och förvirrande de olika symptomen än kan vara så är de förbundna med väldigt faktiska, fysiska orsaker.

Fibromyalgi kan ta någon som är utbildad, ambitiös, hårt arbetande och outtröttligt och ta ifrån dem deras förmåatt arbeta, städa hemmet, träna, tänka klart och att någonsin känna sig vaken och frisk.

  - Det är INTE en psykologisk ”utbrändhet” eller depression.
  - Det är INTE lathet.
  - Det är INTE gnäll eller simulering.
  - Det ÄR resultatet av en utbredd funktionsstörning (dysfunktionalitet) i kroppen och hjärnan som är svår att förstå,
     svår att behandla och, än så länge, omöjlig att bota.

Det svåraste för patienter är emellertid att behöva leva med det. Att ha stöd och förståelse från nära och kära kan göra det hela mycket lättare.

 

Av:Adrienne Dellwo 
Källa:About.com
Översättning:Johanna Spetz

2008-07-03

 

upp