Bengt Arvidsson:
Naturlig teologi och naturteologi.
Naturen som bild i dansk fromhetstradition omkring år 1600., 208 sid, Studia Theologica Lundensia 45, Lund University Press 1990.

Information:

Idehistorien kring 1600 är oerhört fascinerande. Tidens teologer och naturvetare stod varandra nära. Teologerna studerade flitigt den naturvetenskapliga litteraturen, t ex Conrad Gessners djur- och växtböcker. Många naturvetare såg som sitt kall att tränga djupare in i Skapelsens hemligheter. Naturen sågs som ett stort konstverk men också som en öppen bok. Varje djur och växt hade något att berätta om Gud och var en bild av eller symbol för det gudomliga. Tidens konstnärer målade magnifika landskap, i vilka Bibelns gestalter placerades. En växtillustration från ett botaniskt verk kunde användas i en kristen tröstebok, då ofta med ett bibelord under. Boken beskriver några kända teologers natursyn, idevärld och kulturella miljö.

Innehåll:

Förord 5
Inledning 7

1 Att betrakta naturen

Två aspekter: naturlig teologi och naturteologi (fysikoteologi) 23
Den naturliga gudskunskapen: Rom. 1 och Apg. 17 25
Naturens stege 32
Den skapade världen ett konstverk 34
Naturen som spegel och återsken av det gudomliga 37
Hexaemeronlitteraturen 40

2 "Liber naturae" - Naturens bok

Bokens tre blad enligt eremiten Antonius 43
Säker uppenbarelsekälla i motsats till kyrkoläran 47
"Liber naturä"-tanken under medeltiden 48
"Liber naturä"-begreppet 49
Det gudomliga "Ordet" som skapande och i Bibeln 51

3 Begreppen "bild" och "symbol" i samband med naturbetraktandet

Ett budskap att förmedla 56
Avbilder av himmelska ting 64
Exempel genom Bibeln eller direkt från naturen 70

4 Makro- och mikrokosmos

5 Särskilda tecken i naturen Niels Heldvads "Tractatus Physico-Theologicus" 1632

6 Vetenskapen i relation till den naturliga gudsuppenbarelsen och till uppenbarelsen i Bibeln

Vetenskapen som "rest" av den gudomliga visheten 97
Bibeln som auktoritet över naturvetenskap 101

7 Bildtänkandets förankring i tidens lärdomstradition

Fromhetstradition och lärdomstradition 109
Det direkta naturstudiet och samlarväsendet 114
Utbildningen 119
De geografiska upptäckterna 122

8 Filosofiska aspekter på naturbetraktandet

Naturbetraktandet i relation till barocken, metafysiken och den fysikoteologiska skolbildningen 125
Intensifiering av natursymboliken under barocken 125
Metafysiken kring 1600 127
Naturlig teologi och fysikoteologi. Zöcklers strukturering 133
Ramism och paracelsism 139

9 Konfessionella aspekter på naturbetraktandet

10 Naturmotiv i konsten

Landskapsmåleriet 167
Illustrationer i vetenskaplig litteratur 174
Allegoriska naturmotiv utifrån antika författare 185
Naturbilder i pedagogikens tjänst 188

Källor och litteratur 193
Personregister 203

Pris: 90 kr. inkl. porto.
Beställning genom e-mail: tdbengt.arvidsson@bredband.net eller tel. 046-125168