Quick
- - -
text
poetry
files
programs
links
Per 'piotrr' Edman
Engelska och Svenska Dikter / English and Swedish Poems

Tiden är nu
******************************************* *041092
Inget händer
En händelse tar tid
Här finns ingen tid
alltså inga händelser

Vinden blåser
men rör sig inte

Jag står på skolgården
och tittar uppåt
Det har småregnat hela dagen
men nu faller dropparna inte
De bara hänger
där de är

Jag tar några steg
mot en större droppe
Den rör sig inte
Den är hårdare än diamant
Den är oförstörbar
i detta ögonblick
Vätan börjar tränga på

Ögonblicket är slutThe time is now
*******************************************
Nothing happens
An event takes time
There is no time
So nothing happens

The wind blows
but it doesn't move

I stand in the schoolyard
looking up
It's been raining all day
but now the droplets don't fall
They just hang
where they are

I take a few steps
toward a larger drop
It doesn't move
harder than a diamond
indestructible
in this moment

The wet starts
seeping through

The moment is ending.
Huset
*******************************************
Läge
 Högt upp på en klippa vid havet ligger en stackars öde fiskarstuga,
vars röda färg flagnat, och skapat små högar på läsidan i öster. Dess
i svunna tider stolta möblemang har nu krossats av sommarvandaler på
semester, dess svarta plåttak nästan grånat av träck, och skorstenen
fyllts av diverse fåglars raserade bon.

Utseende
 Inuti huset råder fortfarande stillhet, förutom skalbaggarnas
språngmarsher över förrädiskt murket golv, kilande under diverse bråte,
och jagande bland högar av gammal aska. Den nedgående solen sprider
under tiden sin gyllene värme över trasigt golvträ och skrämmer iväg
insekternas lek. Springorna i taket visar den purpur himlen med få fram-
rusande orange moln. Sommaren är på väg och fåglarna är på väg hem.
Vissa dagar hälsar de på det gamla huset för att ta sig ett skrovmål
av diverse insekter och väggmaskar.

Känslor
 Idag ligger nostalgins skimmer över den ädla byggnaden. Tiden har
gått. Folket har försvunnit. På mer än tjugo fulla månar har ingen
människa vidrört dörren, ingen människa känt den trygghet huset håller,
och huset begråter sin ensamhet, minns sina stunder av glädje och
tillhörighet. Ett hus utan människor är ett ensamt monument över det
obefintliga.

Minnen
 Huset minns de tider det har upplevt, då en godmodig fiskarfamilj
varit de enda inneboende, med små barn och många dofter, nu fjärran.
De var dagar av näst intill rituell upprepning varje dag av ett väl
avvägt tidsschema, där alla spelade sin roll och gjorde vad som
behövdes för att leva. Folket bringade huset värme, och huset skyddade
dem med sitt skal. Den storm som tog de ärevärdiga människorna var
många gånger övermäktig husets styrka, men inte dess kärlek.

Sinneslugn
 Sedan den dagen har huset förändrats. Från att för många år sedan
ha varit så ursinnigt som ett hus kan vara, med allt det innebar i
nedfallande isstalaktiter, till nedrasade fågelbon i skorstenen,
övergick huset till en vilsam slags frid över vissheten att det inte
kan göra mycket annat än att acceptera det som skett, och hälsa
morgondagen så länge den fortfarande kommer.
The House
*******************************************
Position
 High on a cliff by the sea lies a poor lonely fisher's cottage, its red paint
 peeled, making small mounds on the landward eastern side. Its in past times
 proud furniture has now been broken by vandals on vacation, its black
 corrugated iron roof has been grayened by filth and the chimney has been
 filled by the fallen nests of birds.

State
 Inside the house silent calm still reigns, except the beetles' running marches
 across treacherously aged floor, skittering under some splinters and hunting
 among piles of old ashes. And as the setting sun spreads its golden warmth
 across the broken wooden floorboards it scares away the play of the insects.
 The rents in the roof show the purple sky with a few running reddish clouds.
 Summer is here and the birds are on their way home. Some days the visit the
 old house to have a meal of insects and wallworm.

Emotion
 Today, a glimmer of nostalgia fills the noble building. Time has passed. The
 people have disappeared. In more than twenty full moons no human has touched
 ther door, no human, felt the safety the house holds, and the house mourns its
 loneliness, remembers its moments of joy and belonging. A house without people
 is a lonely monument of the nonexistent.

Memories
 The house remembers the times it has been through, when a good fisherman's
 family were the only residents, with little children and many scents, now so
 far away. They were days of almost ritual repetition of a well measured
 shedule, where everyone played his or her part and doing what was necessary to
 live. The people brought the house warmth, and the house protected them with
 its shell. The storm that took the honorable humans was many times as powerful
 as the house, but not its love.

Tranquility
 Since that day the house has changed. From being as furious as a house can be,
 meaning falling stalactites of ice and falling birdnests in the chimney, the
 house has transcended into a calm kind of peace in the assurance that it
 cannot do much than accept what has happened and greet the coming day as long
 as it still comes.En känsla i en ask
*******************************************
Det fanns inte mycket i mitt liv
innan du kom till mig
Det fanns inte den värme
som bekämpar min misär

Den kyla jag burit med mig
smälte bort som ett lager frost
långsamt lagrad utanpå
den själ jag kallat min

Din närhet lyser upp
min grått grumliga vardag
får molnen att spridas
ger solen nytt hopp

Att jag skulle få känna dig
så nära som jag känner mig,
var inte det jag sökte
men det var dock vad jag fann

Ditt liv, så fullt av sorger
krossade ditt hjärta,
känns som det var mitt
ock krossat under sorg

Men vi fann varandra som två löv
i en storm som inte lyder begär
förde oss samman
tog bort vår misär.Emotion in a box
*******************************************
There wasn't much in my life
until you came to me
There wasn't the warmth
that breaks my misery

The cold I had carried with me
melted like a thin layer of frost
slowly gathered on the outside
of the soul I had called my own

Your nearness lights up
my bleary grey everyday
makes the clouds break up
gives the sun new hope

For me to feel you
as close as I know myself,
wasn't what I sought
but it was what I found

Your life, so full of sorrows
broke your heart,
feels as though it was mine
also crushed under sorrow.

But we found each other like two leaves
in a storm that heeds no wishes
herded us together
took away our misery.Den
sociala
kameleonten
*******************************************
är ett djur av evolution.
Den finner inga egna egenskaper,
så den väljer att dvälja sig i skuggan av andras.
Den flockas i grupper runt de som verkar ha egenskaper;
men då de i dessa flockar redan härmar andra är den sociala kameleonten
ett flockdjur som i en flock redan härmar sig själv, utan chans för något djur att bryta
M ö n s t r e t
En bra social kameleont är en social kameleont som härmar en socialt viktig person
på så vis att även den sociala kameleonten blir till en viss hjälp i avskaffandet
av samhällets behov av den sociala kameleontens närvaro, en process
kallad 'utövandet av fri talan', oturligtvis hämmad i för många
sociala utbildninginstanser, kallade skolor, men också
i så kallade politiska instanser, vilka tes fulla
av personer härmande andra så till den
grad att den ena politikerns
personlighet går över
i nästa politikers
personlighet
---
Tack!

-Säger'u politikerförakt så slår ja ehjäl dej!


The
social
chameleon
*******************************************
is an evolved creature
It finds no talent to call its own,
so it chooses to live in shadow of that of others
so its own incompetence or lack of skill won't be noted.
It flocks in groups around those who seem to have ability, but
since those in flock already emulate someone, the social chameleon is a
flocking animal, which when in flock tries to adapt its behaviour to that of itself,
thus efficiently restraining any single part of itself from the slightest thought of breaking
t h e  P a t t e r n
A good social chameleon is a social chameleon, mimicking a socially important person
in such a way that the social chameleon too becomes some help in the removal of
the society's need for the presence of the social chameleon, a process called
'the usage of free speech', unfortunately all too impeded in too many
social education sites, called 'schools', but also is impeded by
political institutions, which seem to teem with people
already emulating other persons to a degree
that seems to make one politician's
personality the exact likeness
of all other politicians'
personalities
---
Thank You!

-Don't you dare say 'depise of politicians', coz I'll kick ya ass!Mörk Himmel
*******************************************
Jag går utmed denna min uråldriga stads gator
här har jag upplevt min barndom under en
svart vägg av luft förorenad och slagen död
av oräkneliga tider av missbruk och de som
inte brytt sig om att bry sig om vad som hällts i den

Nå, himlen tog inte missbruket utan klagan
eftersom den slog tillbaka genom att bli mörkt opak
avskärmade oss från ljus - avskärmade oss från liv

Men plötsligt finns det en väg från denna plats,
en väg från platsen som trotts vara
den enda platsen passande de varelser vi är
(bevisat fel av himlens förändring)

Mörka himmel ovan- ljusna, för du har anledning
Är du mörk för min lycka eller till mitt förtret?
Har jag inte måst utstå din mörka blick länge nog?
Nu kommer jag att lämna dig och allt som är mitt förgångna
 - Du är sådant.

Jag ska lämna denna plats för en bättre
 - för jag har funnit en jag kan leva på
   Jag njuter av att vara där
   Jag njuter av att vara säker
  Jag njuter av att vara tillsammans
med människor jag alltid har älskat

Du och jag kommer aldrig åter mötas, o min döda mörka himmel
för jag kommer att vara borta från de minnen du ger mig
borta från sorgen och skadan du kan ge
borta från kärleken du ger
borta från minnet du är
     mörka himmel

när som jag gör min väg igenom trädgårdarna i denna levande plats gläds jag åt allt som
levande här och grämer mig över allt som dör unde min mörka himmel / jag minns min
barndom och de två äldre människor som var vid min sida alltid / de kallade mig barn ch
de vakade över mig men de blev offer för en annan av väktare jag har / väktaren som är
över mig - den döda mördande mörka himlen / nu vet jag att det var den mörka himlen
som bragte död över alla i min ungdoms stad och allt däromkring / här flödar klart ljus
på allt ovanifrån - konstgjort säger de - och ger liv till alla ting under det / men ibland
vaknar jag fortfarande gråtande med min vän vid min sida och stirrar på den klara
helande himlen och skriker med en vrede utan grund:
Varför, åh varför lämnade jag den enda mörka skyn?

Plötsligt vaknar jag upp ifrån mitt oroliga drömmande
Jag vrider mig på min säng för att stirra genom fönstret
för att skåda himlen jag hoppades på, himlen jag fruktar
Min önskedröm är min mardröm
det finns ingen säker, levande plats
allt vi någonsin kommer att ha är här
under denna kalla döda mörka himmel
Vi kommer andas vår egen död tills vi dör av den
levande av döda marker som vi vattnar med död
från hav förorenade av de som behövde dem mest
En gåva från de som helt enkelt inte brydde sig om den värld
barnen skulle leva i
under
döda mörka skyarDark Sky
*******************************************
I walk the streets of this my ancient city
where I have spent my childhood under a
dark wall of air, polluted and struck dead
by uncountable times of misuse and not
caring to bother with what to spill into it

Well, the sky did not take the abuse without action
 since it did strike back by turning a dark opaque
 blocking us from light - blocking us from life

But suddenly there is a way from this place,
a way from the place thought to be
 the only place fit to hold the beings we are
(proven wrong by the turning of the sky)

Dark skies above - lighten, for you have reason to
Are you dark for the sake of me or for the mock of me?
Have I not suffered your gaze for long enough, oh dark sky?
Now I will leave you and all which is my past - and You are such.

I will leave this place for a better one - for I have found one I can live in
        I enjoy being there
    I enjoy being in safety
and I enjoy being together
with people I have always loved

You and I will never meet again, oh my dead dark sky
for I will begone from the memories you bring me
begone from the hurt you can bring
from the love you do bring
the memory you are
oh dark sky

as I stumble through the gardens in this living place I am happy for all that is alive here
and sad for all that dies under my dark sky / i remember my childhood and the two older
people who were at my side always / they called me child and they guarded me but they
were the victims of another guardian of mine / the guardian overhead - the dead killing
dark sky / now I know that the dark sky was the one who brought death to all in the city
of my youth and all therearound / here a bright light floods everything from above -
artificial they say - and gives life to all things under it / but sometimes I still wake
crying with my friend at my side and stare at the bright healing sky and scream with a
rage without reason:
     Why oh Why did I leave the only dark sky?

Suddenly I wake from my disturbed dreaming
I turn on my bed to stare through the window
to stare at the sky I hoped for, the sky I dread
My dream is my nightmare
there is no safe, alive place
all we will ever have is here
under cold dead dark skies
We will breathe our own death until the death of us
 living from dead soil which we will water with death
from seas polluted by those who needed it the most
A gift from those who just didn't care for
the world of the children
who would live under
dead dark skiesSorgens Tomhet
******************************************* *
I tomheten efter sorgen
  faller råhet gärna in.
När skadan tes läkt till slut
  tas skada hos de nära.
Men om kärlek finns ymnigt och nära
  kan även tomhet jagas bort.
Om de som skadats hjälpes,
  till liv efter förlust,
skonas även de som ej drabbats
  från skada utav sorg.The Emptiness of Sorrow
******************************************* *
In the emptiness after sorrow
  coldness easily enters.
When the hurt seems healed at last
  hurt is taken by the near ones.
But if love is plentiful and near
  even emptiness can be expelled.
If the ones hurt are helped,
  to life after loss,
also the not affected are saved
  from hurting from sorrow.Möte i en bar
  - jag bara satt där, ärligt!
*******************************************
Hon ser på mig
  ...eller han bakom mig
och ler;
  Hon kan ha ont...
hon reser sig
  Stolen kanske var obekväm?
och går emot mig!
  Hon tänker säkert gå ut.
Vi möts
  Ett sammanträffande...
hon stannar framför mig
  Jag står nog i vägen.
och jag presenterar mig.
  ...så inte munnen hänger öppen.
Hon nickar som om hon kände igen mig
  Säkert som fel person...
och ler;
  Jag sade säkert nå't fel.
sedan presenterar hon sig.
  Med rätt namn?
Hon avböjer ett glas,
  Jag var nog ohövlig.
men vi sätter oss vid ett bord
  Ett bord för tre - hon väntar någon.
och börjar samtala.
  Hennes röst är mjuk - hon tänker säga nå't grymt.
Hon undrar vem jag är,
  Tycker hon att jag stör henne?
var hon sett mig förut;
  Hon tror säkert jag varit på "Efterlyst"...
jag berättar vad jag gör
  Hon tycker nog inte om författartyper.
och hon lyssnar på min röst,
  bara hon inte lyssnar på vad jag säger, så...
sen talar hon om sig.
  Hon tänker antagligen tala länge.
Hon studerar också,
   utan tvekan enda sambandet mellan oss.
numera på konstskola.
  Säkert snobbigt värre!
Och jag som trodde jag mindes henne
  Då trodde jag fel.
från gymnasiet där jag gick
  Helt orimligt - fel!
Jag berättar om mina minnen
  Men minnet är ju fel...
och visst är det så:
  Är det?
det var hennes sång
  He-hennes?
som band mitt hjärta,
  Men det ..är det hon?
hon är minnet jag vårdar så.
  Otroligt!
Jag säger mina minnen, mina känslor och allt;
  Säg inte allt - jag ogillar genans...
hon ler, ser ner, skrattar och rodnar:
  Åh, hjälp, jag generade henne!
jo, hon minns mig en aning, mindre än jag henne.
  Men det rör mig inte det minsta
Jag frågar vad hon känner för mig
  - hon besviker mig inte.
Mitt liv tar snabb fart i ny riktning
  - en riktning mot och med henne
jag har funnit en kärlek
  jag aldrig haft mod att visa,

en kärlek jag menar ha kvar


[Till alla mina fans ;) Fantasi-konstruktion, OK? Ja, ok... Inte helt...]Meeting in a bar
     - I just sat there, honest!
*******************************************
She looks at me
     ..or the guy behind me
and smiles.
     ..she could be flinching?
She stands up
     ..the chair was uncomfy
and walks toward me.
     ..she's probably on her way out
We meet,
     ..a coincidence!
ske stops before me
     ..I'm probably in her way.
and I introduce herself.
     ..so my mouth won't hang open
She nods as if she knew me
     ..probably the wrong person
and smiles,
     ..I must have mispronounced
then she introduces herself.
     ..in the right name?
She rejects some wine,
     ..I was rude
but we ourselves down
     ..table for three; she has a date?
and start to smalltalk.
     ..soft voice, for saying cruelties!
She wonders who I am,
     I am bothering her..?
where she's seen me before.
     .."Wanted Criminals"..
I tell her what I do
     ..even though she must hate writers
and she listens to my voice,
     ..hope she won't hear what I say!
then she talks about herself:
     ..she'll go on and on for sure
She's a student as well,
     ..now doubt all we have in common.
nowadays at an art school,
     ..surely snobbish as hell
and I thought I remembered her
     ..oh I was wrong, wasn't I!
from the High School I was in.
     ..improbable - Wrong!
I tell her of my memories
     ..but the memory's wrong?
and oh yes, it's right,
     It is?
it was her song
     ..h-hers?
that bound my heart;
     But that's ..it is her?
she is the memory I care for so.
     ..amazing..
I tell her my memories, emotions and all;
    Not all of it! I hate embarrassment..
she smiles, looks down, laughs and blushes:
     Oh, gosh, I embarrassed her!
oh, she remembers me a bit, less than I her.
     I don't let that get to me.
I ask her if she feels for me
     - she doesn't disappoint me.
My life quickly speeds of into a new direction
     - toward her and with her
I have found a love
     I never had the guts to show,
  a love I'll never let go


[To all my fans :) It's a fantasy, OK? Oh alright, not quite..]

Razor
*******************************************
Sliding the razor's edge
free from bounds,
free from pain
The razor is my ally

On the edge I am safe,
speeding away from emotion
I slide slow and I am safe,
I slide fast and forever I am safe

Darkness is my friend
He helps my mind wander,
and see what is not seen
When I am in darkness I am safe
When I am safe I am forever in darkness

I breathe a last time, my mind dissolves
My memory fails me the moment I die
and an eternal lullaby sets me to sleep
Sleep in darkness, sliding the razor's edge too fast
Free and alone
Feeling
 broken illusion of hope


Slide the razor's edge
I speed swiftly toward tomorrow
vision of broken illusions
nothing left but hurt and sorrowArmor of Lies
*******************************************
Leave your shell and see man and wife
outside they can live a colourful life
others like you need to crush their acorn,
see an image of a butterfly reborn

Impressed by your transformation,
or filled with hatred and irritation
They will see you changed all through
and perhaps see the real you

Expressing emotion deeper than despair
is harder than breathing without air
The fear of saying too much cannot bring
the treasures of saying everything

Wear protecting personas at all times
but prepare to drop all defense lines,
when you find the one you need.
You could find love true indeed.

My persona is action without forgery.
My persona is courtesy and honesty
My persona is vulnerable and sad
My persona is completely and utterly mad

This is not my song of love lost I sing
is not the dance with shadows I bring
I speak of my experience and reality
I talk to you in my own personality

Some seek a mask to emulate for a blind
and others seek company they can hide behind
But only I in the entire world, show me,
expose my innermost soul for all to see

"You're the best thing that's happened to me"
she told me sincerely, in privacy
"Your mind is beautiful to me, aesthetically"
looked so deep in my eyes, her mind I could see:

Astound of her words, as if they were true,
but yet she knew not why.
And so, I believe, it was even for you,
so I hope my memories will die.Förrådd
*******************************************
Förrådd av egen hand
förstörd av att undra "varför?"
Mitt sinne, ett ödeland,
Inga känslor inuti denna lögn

"Alla erfarenheter ändrar dig"
bara lite, i själens mitt
Små förändringar samlas, ock,
och jag är inte som förut

Genom att dra i en tråd,
genom att dra i mitt sinne
ändrade hon på något
och lämnade mig kvar

Jag gömmer mig bakom brutna bilder
illusioner som visats vara lögner
mina hopp gav mig ingen gengäld
men ändå älskar jag dig

Jag står ensam, skild från allt,
tomhet i mitt öga
Finns det en sanning, aldrig så liten,
Vad är verkligt, är jag?

Eller drömmer jag bara
skapelser i mitt sinne
nät av lögner, så smärtsamt
visande vad jag förtvivlade finna

Jag glider utmed eggen
dansande i regnet
skrikande i bergen
"stå på en kulle i åskstorm
bärande våt kopparrustning ropande:
-`Alla gudar är idioter`!"

Lev i dödens skugga
allt du kan göra är gå vidare
dit du inte kan gå är tillbaka
vad du inte kan göra är inget.
Sväva i skyarna, gör vad du vill, lev ditt liv
och när du finner kärleken, håll tag i den

  Men dessa är bara ord
  om de inte är sanna
  men är de inte det
  för dig och mig?


Betrayed
*******************************************
Betrayed by own hand,
destroyed from thinking 'why?'
My mind turned wasteland,
no emotion inside this lie.

"All experiences change you",
just a little, at the core.
Small changes amass, too,
and I'm not as before.

By twisting of a string,
by twisting of my mind,
she changed a thing
and left me behind.

I hide behind images broken,
illusions proven untrue,
my hopes gave me no token,
and still I love you.

I stand alone, separate from all,
emptiness in my eye.
If there's a truth, however small,
What is real, am I?

Or am I just dreaming,
constructions in my mind,
web of lies, so hurting
showing what I despaired to find

I'm sliding along the edge
dancing in the rain
screaming in the mountains
"stand on a hilltop in thunderstorm
wearing wet copper armour shouting:
-'All gods are bastards'! "

Live in the shadow of death
all you can do is go on
where you cannot go is back
what you cannot do is nothing.
Soar the skies, do your whims, live your life
and when you find love, hold on to it

  But these are just words,
  unless they are true
  but are they not
  to me and you?Thoughts of You
*******************************************
Here I lie, sleeping softly
Floating away from reality
Enveloped in safe flows of dreams
Dreams of love never to be held by me

Before, I had a way of saying:
"If this fails, nothing changes"
I thought you had changed that in me
Sadly were I wrong

"If this fails, I lose what I never had"
Might seem feeble, by comparison
But it is true, and hurts less than
"I could have known her, better"

I searched my feelings, probed my soul,
Asked the questions that hurt the most
But still the feeling of loss is missing
And I have no feelings left to lose

You came into my life
Like a flame would fill up darkness
You filled my icy dark soul
With damp warm light of true understanding

I cannot remember your face
And still I tremble at the thought
Of the touch you allowed me to give
My heart vibrates if I try to recall
The words you gave to my comfort.

I remember not your features,
But I do remember your smile
Your eyes, and your confused expression
As you thought of me and saw
Saw everything in me.

You told me you understood,
you told me it was fine
you told me that you knew me
your experiences were mine

And yet now I stand alone,
You are too far away now
Too far away to reach
too tangled up to send me
a single happy thought . . .Lugnande Tomhet
*******************************************
Dimmorna flyr över fuktiga fält på den andra flodbanken
andar cirklande varandra, lekande älvor
men är de verkliga, eller är de den ouppnåeliga drömmen?
Deras dans är lätt, vidrör inte marken, finns endast till
och är glada över att finnas till, lycka över varandet, dansar för livet
och de upplöses, borta under solen, återvända till fuktighet
De kommer att återvända från ovarandet och vara glada igen,
men nu kryper en tår över min kind för deras skönhets död
för ock jag är intet, existerar enbart i mina egna tankar,
eller kanske reflekterande andras rädslor, den ultimata isoleringen
Tankar utan kropp, känslor utan kännande, varande och ändå inte.

Jag höjs, ett sökande öga på lanskapet
Floden sträcker sig oavbruten däråt och däråt
och på den andra sidan, gräsmarker
på denna sidan, skog
Himmel med spridda klumpar moln,
mjuka på den kalla, hårda, blå himlen
Plötsligt, kraftigt, med styrka:
vinden sliter dem till skrikande trasor,
skakar skogens träd
flyter mäktig fram över gräset
och ger allting en egg av is

Kylan är utan nåd,
vinden ständigt hårdnande
Träd faller av sviktande styrka
floden är riven och slagen
dess yta ett skum av små, snabba vågor
Och den tanke jag är blåses bort från mitt hem,
passerar stora avstånd utmed floden, tvingad av den kalla vinden

  Jag vaknar
  Kvar där jag var
  Inget i mitt sinne,
  sorgen i min hals
  inget har förändrats.

    Jag saknar digSoothing Nothingness
*******************************************
The mists fly over damp fields on the other riverbank
sprites circling each other, faeries at play
but are they real, or are they the unreachable dream?
They dance smoothly, not touching ground, just being
and happy of being, joy of existing, dancing for life
and they dissapate, gone under the sun, returned to damp
They will return from the unbeing and be happy again,
but for now a tear crawls my cheek for the death of their beauty
for I too am nothing, existing only in my own thoughts,
or maybe reflecting the fears of others, the ultimate isolation
Thoughts without body, feelings without emotion, being and yet not.

I elevate, a seeking eye on the scape
The river streches unendingly toward there and there
and on the other side, grassland
on this side, forest
Sky with scattered lumps of clouds,
soft on the cold, hard, blue sky
Suddenly, roughly, with force:
wind beats them to screaming strips,
shakes the trees of the forest
flows mightily over the grass
and gives everything an edge of ice

The cold is merciless,
the wind ever hardening
Trees fall from failing strength
the river is torn and ravaged
its surface a froth of small, erratic waves
And the thought I am is blown away from my home,
passing a great distance of river, forced by the cold wind


  I wake
  Left where I were
  Nothing in my mind,
  sadness in my throat
  nothing has changed.

    I miss youClose to the River
*******************************************
I've always been close to the river
Sometimes I watch the flows and swirls
in the speeding masses of ... things
You live in the flow
sail the chaotic floods
head above water, just barely
on the brink of destruction
with the other rushing . . . ones
But are they real, or are they images
I know You are real, and me
. . . or are we, too, only shadows?Jag har inte sett Kärleken
*******************************************
Jag har inte sett inte kärleken.
Jag har skymtat den i blickar,
jag har kännt den i beröringar
Den har rusat upp genom mig,
sköljt upp genom ryggraden,
växt som en våg av värme genom mig
men jag vet inte varför
och jag vet inte hur

Jag trodde att jag älskade
någon
Jag trodde jag visste allt
jag trodde . . .
Jag kanske hade rätt,
men hennes säkerhet är främst
(kanske hade jag rätt?)
hennes verklighet står orörd

Jag såg på henne,
och hörde hennes röst
jag kände kärleken
långsamt, med styrka, fylla mitt bröst
men jag kanske hade fel
hon kan ha ljugit
- det kunde jag ha gjort
men hon kan ha varit ärlig
- jag var ärlig, men varför?

När vi samtalade,
var mitt sinne oskrivet
endast minnen och känslor
fanns, och de var vad jag sa
utan tanke på min "integritet"

Jag lät henne känna den riktiga "jag":
skygg, vaksam, ärlig och romantisk
men trodde hon på mig?
eller bar hon själv en mask
en mask för att charma
Det kunde såra mig att veta
men inte bryta

Det som bryter mig
är att tvivla på orden
den fantastiska kvinna gav,
som jag mötte och jag sade allt
Svek och förbannelse, Vad har jag gjort?

  Jag har dansat med skuggorna
  Jag har visat min ömma punkt
  Jag har givit henne kniven
Men har jag dömt mig själv, eller har jag gjort det rätta?
Dagbok över ett möte
*******************************************
Vad var det han sa?
vad var det jag var?
"En sökare", sa han
och jag sa något vitsigt
"Jag har i alla fall
inte funnit det än"
Det var sant då,
men jag kände igen
det jag nyss fann
det var vad jag sökt

Säker, vacker, sexig
ingen chans för mig där
men jag trodde fel.
Vi talade länge
(är inte jag ful?)
om allt under solen
i våra erfarenheter
(är inte min röst grov?)
Och i mina armar grät hon ut
sin hjälplöshet mot mitt bröst
(är inte jag klen?)
Vi anammade döden naturlig
och delade orättvisor och svek
(pratar jag inte för mycket?)
Jag berättade allt utan förtanke
mitt hjärta öppet, mina försvar nere
sade sanningen (men gjorde hon?)

Jag vill inte tänka den tanken, men vet
att om jag haft motiv och känslolöshet,
hade jag kunnat ljuga med känsla,
alltså kunde hon det.

Men jag är inte paranoid,
och hon har orsaker att
inte ta kontakt, veckan efter
Pojkvännen är "säker"
och jag svor inte ingripa
(jag svor självmant ... varför?)
men vi ska mötas igen

  Madam, I present myself:
  Sir Harlequin-
  I bring you Sin . . .

Saker har förändrats,
jag kan ej se vårt möte.
Jag lovade åter för snabbt,
och förband mig stanna ifrån
platsen för vårt möte.
Jag sviker detta inte,
men vad ska jag göra?
Jag vill ju se dig igen!

. . .
Oroa dig inte
hon minns
Min vän sade något
hon minns
hon vet
hon bryr sig om


[Citatet kommer ur Michael Moorcock - 'The Entropy Tango']Declaring My Love To Songbird
*******************************************
So I did what you told I should
I bared my heart to a stranger
Bared my soul to a creature
So lithe, beautiful; and cruel?

She can try to undo me,
And be a fair success
But if she tries to break my heart
she fails, like others before

My heart has seen many cruelties
And stood them all without loss
But battles of love causes bruising
And bruising ones heart causes cold

I don't want her gay laughter
I don't want to please her coy
I want her to understand me
I don't want to be her toy

I don't know who she is
Or how she reacted to my print
She might be wicked and malicious
Or she could have loved everything

Dreams sweep me away,
Take me from my wondering
I dream of happy futures,
Of fragile, sorrowless lives

  And weep
  for they are so far away


Gudars Vrede
*******************************************
Havets vindar slår in över strandens våta sand,
skär fram över gräset som binder den,
rullar över tallkantade skogsområden,
kommer dem att gunga i kamp för överlevnad

Vinden kommer med kyla och styrka,
dess bett är tusen små smärtor.
Havets salt sprider sig genom luften,
hoppar från de sönderslagna vågkammarna.

Och vindens misshandel ökar.
Luften är grå av vatten, sand och salt,
träd böjs kraftigt mot marken, inåt land,
men de står emot vindens angrepp

Vinden tilltar, gräset genomborras av flygande sand
och bland träden är de äldre i en förlorande kamp
Den äldste bryts bort, förlorar sin rot, och färdas i luften,
landar mot en byggnad, ett bostadshus.
Väggen brister, byggnaden öppnas för vindarnas kraft.

Hopkurade i en soffa framför en nyligen flammande eld
sitter två ensamma ungdomar, deras enda tröst varann.
Darrande och huttrande, men de förmår inte flytta sig,
vill inte lämna famntaget, orkar inte hämta fler filtar
kan inte tända den våta veden igen

Fler träd bryts av, på mitten, vid största grenen
och de äldsta rivs upp med roten
Döda dödliga projektiler slår itu den ömtåliga byggnaden
Taket viker sig från vinden, splittras mot marken.

De sitter i kanten av åldrige Neptuns vrede,
men deras plats är säkrare än trädens.
Deras säkra plats är här och nu,
djupt försjunkna i varandras armar

Huset slutar vara, blir till spillror slitna och spridna
av gudars barnsliga raseri över ting
som går över mänskors förstånd,
Men som, med gudars styrka, angriper ock dem.

Hållna i de starkaste armar de vet,
tröstande varandra utan ord, utan rörelse
De lever nu, inte snart, inte nyss
och de överlever länge nog för att leva

NuVinter
*******************************************
Måne
Stjärnor
Mörkt
Ensam
Kallt
Vitt
Döden


Winter
*******************************************
Moon
Stars
Dark
Alone
Cold
White
DeathMan O' War
*******************************************
A man went into war...
...may he rest in peaceMörker
*******************************************
Inget
synligt
Inget
verkligt
Inget


Darkness
*******************************************
Nothing
visible
Nothing
real
NothingShiva
*******************************************
All must be destroyed
but not all at one time
just a little, now and then
so no-one notices the crime

And when something is dead,
something else will live and strife
in the shadow of death, in the time it has
before it leaves an empty place for another life

Nothing should ever live forever
immortality is a deadly sin
the punishment is immediate
destruction of the perpetrators' kin

The ending is a beginning in itself
The beginning, just another miracle . . .I  s a w  h e r
*******************************************
1
The curse will not go away
I am in love with her very essence
Unable to control my reactions.

She did not look at me.
Is she afraid of our eye-contact?
I believe she noticed me
Out of the corner of her eye.
But I did study her
-
black suits her
he has influenced her
but it still suits her blonde hair
framing her face, a fairie's face.
-
And so my heart sped
All feelings went numb
I forgot to shout her name inside my head
But I will try that as well
- It functions best when she's in sight

 * * * * * * * * * * *

  2
I dreamt of My Friend
  and Her Friend
She did not look like she did
  and I noticed that.
She told me:
  "we should not meet"
And said I:
  "this is the second time I see you"
It felt so good to be near her
  and yet so terrible
I could not tell her of My Love
  comfortably.
( - does My Friend love me?)

 * * * * * * * * * * * 
"Now you gotta hate." [...]
"Hate,"Case said. "Who do I hate? You tell me."
"Who do you love?" 
[William Gibson - 'Neuromancer']
 * * * * * * * * * * * 
And sure in language strange she said - "I love thee true"
[John Keats - 'La belle dame sans merci']
 * * * * * * * * * * * 


I  s a w  h e r  a g a i n
*******************************************
In the arms of her lover.
I could not help looking at her
(black does suit her)
Her face so framed by her blonde,
Cheek-long hair, wavy
Framed like the vision of beauty
is her skin pale as well?
She did look at me then,
With that smile of hopes
Breaking on her lips
(or was it there all the time?)
I looked into her eyes - and knew,
That she knows who I am
And that she wants to know.

I will send a second letter true
dealing with my feelings
declaring that I love her (?)

I have a picture of
her in my mind!

( But I won't declare my love, will I? )Too late
*******************************************
So close to me, I could call you on the phone.
  I could, but I don't.
So close to me, I could call your name.
  I could, but I won't.
So close to me, I could touch you.
  I could, but he already does...Nemesis Alive
*******************************************
I feel lost in myself
something I never had
has been taken from me.

I feel a taste of blood
not mine, not mine.

My teeth ache
for the flesh
of my Nemesis

but will I?Mörk saknad
*******************************************
Detta mörker, så tomt
är fullt av känslor, så starka
och något tomt sårar mig
Jag känner saknad, starkare var dag

Inget har förändrats
men allting är fel
Något jag aldrig haft
har tagits från mig

Du


Dark Loss
*******************************************
This darkness, so empty
is full of feelings so strong
and something empty hurts me
I feel loss, stronger each day

Nothing has changed
yet everything is wrong
Something I never had
has been taken away

YouAtt släppa taget...
*******************************************
Älskade.
Om det finns ett sätt,
ska jag låta dig gå.
Om inte,
kommer du att döda mig.


Letting go...
*******************************************
My love.
If there is a way,
I will let you go.
If there is not,
you will kill me.I feel...
*******************************************
I can give you my feelings,
and I believe you can feel them yourself.
I gave you a feeling of worth,
warmth and wonderfulness.
I feel love;
If you would like to have that feeling from me,
I will gladly give it to you for all of timeI know...
*******************************************
My love, I know,
and cannot ignore.
It hurts me deeply,
and I cannot control that hurt.
I said I would fight to make you see
who I think I really am, and I will,
and hopefully that will be
enough to make you love me.
If not, then I will use charmBlyghet
*******************************************
Sade du att du var blyg?
Att du därför inte talade?
Jag önskar att jag var blyg.
Önskar jag slapp våga säga
alla dessa känslor jag har.
Nu när min blyghet är borta,
ännu finns smärtan kvar.

Jag måste våga ge dig mina tankar
jag vill inte ha smärtan tillbaka.
Om jag säger vad jag önskar,
får jag då vad jag vill ha?
Nej, jag kan inte säga dig:
'Jag vill ha dig, kom med!'
så jag viskar undrande: "Hej?"Till Dig
*******************************************
- Till dina ögon som verkar se mitt innersta,
möter mina som vågor möter stranden
- Till din röst som bryter upp mina dolda vrår
som jagar bort mörkret från mina dunkla hörn
- Till dina steg som vidrör marken lättare än vinden
ger dina rörelser den lätthet som älvor
ej längre är ensamma om

  - Till dig
  som väckte mig
  ur kylan


Ensam i mörkret
*******************************************
Sakta, sakta kommer vindens smekning
och vetet vibrerar under den smekande
Luften fylls av de lättjefulla suckarna
säden stämmer upp en sång, suckande
Fälten växer under solens ljus
dess gyllene vidder ljusnande
Växande sträcker de sig högre
efter det där lysande på himlen, allra högst

  Han som är utan dess smekande
  lever ett liv byggt på suckarna.
  Men horisonten är ljusnande
  och han sträcker sina armar högre.

    Den ensamme söker den sjungandes smekning
    söker gemensam värme, suckande.
    Den oförstådde vill leva i hennes ljus
    saknar och önskar vara nära henne, allra högst...


Alone in the darkness
*******************************************
Slowly, slowly comes the wind's caress
and the wheat vibrates under the caressing
The air is filled by the sensous sighs
the crop begins humming a tune, sighing
Fields grow under the sun's light
their golden stretches brightening
Growing, they try to reach higher
for that glowing in the sky, ever highest

  He who is without it's caressing
  lives a life built upon the sighs.
  But the horizon is brightening
  And he lifts his arms ever higher.

    The lonely seeks the singing one's caress
    seeks mutual warmth, sighing.
    He - misunderstood - wants to live in her light
    misses and wishes to be near her, ever highest...
Drömmars nyckfullhet
*******************************************
Vänder jag mig snabbt nog,
står hon där då, bakom mej?
Blundar jag kan jag se hur hon log
skulle jag se hennes leende, säj?
  Eller står ingen där, är jag fast allena?

I mitt ögas kant, ser jag ibland
de som inte kan vara där,
de jag önskar höll min hand,
de som kunde bryta min misär.
  Men bara jag är här, och ensamhet min pina...

Jag utvecklar mig inåt, i brist på annat,
men låses bara in i mitt inre, stängs till mer.
Den värld jag skapat har jag själv besannat
genom att inte tala, inte vara den de ser.
  Jag är inte jag, mitt ansikte en mask, mina tankar är mina.

Min värld stannar till av underlig sång
och alla funderingar tar slut
Rösten har borrat en djup liten gång
mitt hjärta funnit en väg ut.
    Du gjorde detta.Vision av ljus
*******************************************
I svalkan under ökenrosen
bor jag och mina tankar.
Där mardrömmar vävs
- där sover jag,
         ensam.
I värmen i min själ
fryser ljuset till is.
Där mörkret vilar
- där vandrar jag,
         ensam.
Men bortom döda slätter
där blir marken grön.
Där livet frodas
- där såg jag dig,
         i ljus.
När jag åter mig reste
sade jag dig min själ.
Där hoppet dör
- där dansade jag,
         fri.
Så många tankar jag
tänkte om dig, lycklig.
Där sången tystnar
- där sade jag allt,
         men tyst
Minns mig.
Minns mina ord.
Minns mina känslor,
för jag kanske glömmer dem
         när jag dör.


Vision of light
*****************************
Under the shading desert rose
live I and my thoughts.
Where nightmares are woven
- there I sleep,
         alone.
I the heat in my soul
the light is frozen solid.
Where darkness rests
- there I wander,
         alone.
But beyond dead fields
the ground turns green.
Where life thrives
- there I saw you,
         in light.
When I rose again
I told you my soul.
Where hope dies
- there I danced,
         free.
So many thoughts I
thought about you, happy.
Where the song fades
- there I said everything,
         but silently.
Remember me.
Remember my words.
Remember my feelings,
for I might forget them
         when I die.


Din kalla blick
*******************************************
Kylan som tär mig,
är värmen som när dig
Svalkan i din blick,
strålat om den fick,
kryper i mitt skinn.
Skräcken bultar, vill in.
Inget, jag säger mig,
inget är jag värd dig.
Så varför hettan i din blick?
lågor i de ögon du fick...
Jag tvekar, som alltid,
så värk, smärta, svid!
 Jag är inte värdig
    - dig


Your cold gaze
*******************************************
This cold that is tearing me,
is the warmth, nourishing thee.
That coolness in your gaze,
bright as a star's blaze,
is crawling beneath my skin.
Fear pounds, wants to come in.
Nothing, I keep telling me,
nothing I am worth to thee.
So why the heat in your gaze?
flaming from your eyes
I doubt, like always
so pain, hear my cries!
 I am not not worthy
    - theeSanningen lever i mig
*******************************************
Skriker: "Vem är Jag? Vad har jag blivit?"
stirrar oförstående på det jag skrivit.
Så skrev jag igår, det verkade helt rätt,
och visst är det sant, men på vilket sätt?
En sanning om mig själv jag inte kan
har avslöjat sig själv och visat sig sann
genom det jag skrev med smärta,
har jag krossat någons hjärta.
  Jag önskar så högt
  att det ska vara mitt...Vandra i natten
*******************************************
Ibland när mörkret råder
  i dygnets första timma
går jag ut att vandra där
  jag aldrig vandrat förr
men även när som mörkast
  i kall septembers mitt
så finns ett dunkelt ljus,
  för himlen lyser upp
jag vandrar genom skogen,
  där inget ljus när in
och där mörkrets svärta
  bränner mest,
vandrar jag

Här i skogars tysta klagan
  springer ledsna tankar vilt
där inget ljus visar vägen
  begråter jag mig själv
innerst i nattens sköte
  med öppna ögon gråtande,
kan jag se dig här i mörkret
  därför går jag hit
Du är här.Nattjägare
*******************************************
Lårhöga grässtrån slår mot vår hud,
vi sprider oss genom nattens dimma.
Våra ögon lysa guld, gåva från Gud,
i månens ljus ses våra tänder glimma.

Vind ger vår vittring åt flyende,
rusar snabbare ifrån vår flock.
Jag slår mina käftar i den döende,
andra flyr från vår jagande skock.

Panik griper vår födas lilla hjärta.
Så krossas en hals, vi dricker dess liv;
smak, hetta, tjockhet, lättar jagads smärta
djupt sjunker tänder, blod och saliv.

Gnager, dricker, sliter bytets kött.
Senor, ben splittras, krossande käkar.
Rädda det i er, varmt och sött,
håll er långt från oss Vargar...


Nighthunter
*******************************************
The thigh-tall grass beats 'gainst our hides,
we spread though the mists of the night.
Our eyes shine golden, a gift from gods
in the light of the moon our fangs seem to shine.

Winds give our scents to the fleeing,
running faster, escaping our pack.
I snap my jaws into the dying
others flee from our hunting flock.

Panic grasps our food's little heart
and a neck is crushed, we drink of its life;
taste, warmth, thickness, eases hunted's pain
deeply sink teeth, blood and saliva.

Chewing, drinking, tearing flesh of prey.
Sinew, bones are splintered, crushing jaws.
Save that in you, warm and sweet,
keep far away from us Wolves...Bedjan efter ett ord
*******************************************
Pennan talar tyst, diskret
men orden kan ej tala, jag vet,
ej säga vad jag känner, helt.

Inte ens i ord kan jag
säga det som gör mig svag.
Vi måste talas vid, en dag.


Prayer for a word
*******************************************
The pen talks silently, discreetly
but the words cannot speak, I know,
not say what I feel, completely

Not even in words can I
say that which makes me weak.
One day, you and I must speak.Förändring?
******************************************* *
En svalka drar fram
smeker jorden
Luften dansar runt träd
och värmen flyr

En smärta drar fram
smeker sinnet
Bilden av dig dansar
och minnet flyr

Solen värmer,
mitt löfte håller
Din säkerhet står sann.


Change?
******************************************* *
A coldness comes on
caresses the earth
Air dances around trees
amd the warmth fades

A pain comes on
caresses the mind
The image of you dances
and the memory fades

The sun warms,
my promise holds
Your safety stands true.Värmen och Kylan
******************************************* *
Värmen sprider sig genom mig när våra ögon möts
Kokande is och frusen eld spelar över min hud
Mina lungor fylls av livets verkliga styrka

När ditt leende hälsar mig slår det upp portar
Inne i mig själv blir jag fri från mina bojor
Ditt leende gör mig fri, lättar mina tyngder

Varje bekymmer som gnager på mitt lugn, dör
Din värme fyller hela min varelse,
Din närhet, enbart, får mig att darra,

när Kylan och Hettan spelar över min hudTill min främmande vän
******************************************* *
När jag är ensam och trött
tvekan och tvivel förtär mig
Då kan jag se dig,
ditt leende inom mig
Då hör jag din röst,
Då lever jag igen.


To my unknown friend
*******************************************
When I'm lonely and tired
uncertainty and doubt consumes me.
Then I can see you,
your smile inside me.
That's when I hear your voice,
That's when I'm alive again.Jag var Ensam
******************************************* *
Jag var ensam
Tystnad och kyla omfamnade mig
De var allt jag visste
allt jag trodde fanns

I mitt sinne bodde Ingen
beskådade världen, livlös
människa men inte ändå
själ som inte kände

Men så kan jag inte varit
det kan inte vara sant
jag var alltid jag
men jag visste det inte

Kärlek var värme för mig
värme kände jag till
men det var aldrig kärlek
bara frånvaro av kyla

Hur kunde skönheten förändra mig;
hur kunde hennes sång bryta?
Varför slogs min själs spegel i spillror;
varför blev jag den jag alltid varit,
men aldrig vetat?

Hon gjorde mig fri
genom att bara finnas
Hennes ansikte,
hennes gestalt.
Min längtan utan orsak

Förändrade allt
med en röst.
Hennes röst,
hennes sång.
Den slog mig i spillrorVintervärme
*******************************************
Världen är kall och hård,
livet är kallt och hårt.
Men du är varm och mjuk
  -som jag.
Låt världen vara kall,
låt livet vara hårt.
Vi behöver dem inte
  -bara varandra


Winter warmth
*******************************************
The world is cold and hard,
life is cold and hard.
But you are warm and soft
  -like me.
Let the world be cold,
let life be hard.
We do not need them
  -only each other.Vår Vänskap
*******************************************
Med kylan och vinden
  kommer vintern.
Som band av vit, kall livlöshet
  sveps den runt mig
Men i svalkan och dödens dofter
  är jag aldrig ensam
Jag lyfter min blick från den döda katten,
  du torkar mina tårar
"Kylan är inte en del av dig, min vän,
  låt mig vara din värme."
Dina ord, så sanna, är en del av mig,
  jag, en del av dig.
"Ge mig tröst, min vän, jag önskar den,
  som jag värmer dig."
Och dina armar omsluter mig, vi ler
  detta är vår vänskap...Sliter mig itu - men vem är du?
*******************************************
Din röst - och jag förstördes.
Långt äventyr - jag kunde inte läkas,
jag blev någon ny - jag blev mig själv.

Din röst - och du gör det igen,
splittrar och förstör - hur formas jag nu?
Men jag är jag - känner starkt, utan grund.

Din röst - jag kan inte minnas den,
om jag mindes... - den bryter mig samman än,
som den jag är nu - jag kan inte minnas din röst

Din röst - enbart den gör så här,
men inget vet jag om dig - jag känner dig inte.
Vem har jag blivit - vem är du?

Din röst - kan verka en enkel sak
Låt mig lyssna - du gör mig så svag.
Jag kan inte kämpa - hur bekämpas känslor?

Din röst - ett ting bortom förnuft
Livet, eller mera... - det känns så stort nu.
Jag var en annan - jag är inte den jag var.

Din röst - inte din skönhet, drog mig,
men dock nu - jag kan inte se dig och inte darra.
Upplever känslor - jag vill veta till vem...

Din röst - den slet mig itu.
Den förstörde mig - jag var förlorad i mig själv...
Borde jag hata - varför hatar jag inte?

Din röst - du fick mig att känna
Din röst - fångade mig inom mig själv
Din röst - visade mig hur jag blir fri
Jag är Fri nu
Och än sliter du mig itu.


Tearing me apart - but who are you?
*******************************************
Your voice - and I was destroyed
A great adventure - I could not heal
I became someone new - I became myself

Your voice - and you do it again.
Shatter and destroy - who will I become?
But I am me - I feel strongly without reason.

Your voice - I cannot remember it.
If I did remember... - it still breaks me down.
As the one I am - I cannot remember it

Your voice - it alone does this to me.
But I know nothing - I do not know you.
Who have I become - who are you?

Your voice - might seem a simple thing.
Let me listen - you make me so weak
I cannot fight you - how could I fight emotion?

Your voice- a thing without reason
Life, or more... - it feels so big now.
I am another - I am not who I was.

Your voice - not your beauty, attracted me
and yet now - I cannot see you but and tremble
Feeling emotions - I want to know to who...

Your voice - it tore me apart.
It destroyed me - I was lost in myself...
Should I hate - why do I not hate?

Your voice - you made me feel
Your voice - trapped me inside myself
Your voice - showed me how to be free
Now I am Free
And still you tear me apart.Du är nära nu...
*******************************************
Jag finner inga ord
  Detta är ovanligt.
Allt jag behöver göra är vända mig om
  Detta är mycket svårt.
Jag kunde vända mig, fråga dig
  Det verkar så omöjligt.
Jag kunde.. ignorera min osäkerhet!
  Det är möjligt.
Detta förvirrade meddelande får uttrycka:
  "Det är möjligt, men verkar omöjligt."
Stunden är nära, din närhet försvinner
  Det känns oundvikligt.
Jag ser dig gå - sådan tomhet i mitt bröst
  Det känns omöjligt, svårt.
När du är borta, inget i mitt sinne
  Oändligt svårt att säga ett ord...
"Nej men Sångerska, goddag,
  er sång var ljuvlig"
"Jag är en enkel diktare, jag,
  vad tycker ni om dikter, säg?"
...drömmen är möjlig, men verkar omöjlig...Träden Vet...
*******************************************
Över det tysta landskapet vilar dimmorna,
månens kalla sken får dem att lysa spöklikt

Daggen rullar över gräsets mångfald,
täcker dess yta med livgivande vatten.

De vilande träden beskådar den kalla lysande skivan
och hälsar den som varje natt, i vargarnas timma.

Men inget vaket djur finns här i gläntan i natt;
tystnaden bryts endast av vindens tassande steg.

Kyla, men med en smak av liv, ligger i luften,
och de äldsta av träden vet, vet vad vintern ger.

Slutet är nära nu. denna kylan kommer inte ta slut
Men bara träden vet det...

På motorvägen färdas de obekymmrade människorna.
De tror sig leva sitt liv, men Träden vet...Saknaden
*******************************************
Känslan finns där hela tiden
jag känner alltid saknaden
och sätter jag mig att skriva
så rinner den till och fyller mig
  Saknaden!

Jag kan alltid minnas dig
men inte alltid din skepnad
men istället dina ord till mig
eller leendet som värmer så
  Saknaden...

Leendet; och värmen fyller mig
styrkan hos mina känslor
förblindar åter mina sinnen
och ändå är det bara ett minne
  ...saknaden...

Hur kan en främmande kvinna
ge mig dessa plågsamma kval
Varför kan jag inte tänka klart
om det berör henne det minsta
  ...saknaden!

Jag känner inte för att skriva
men jag sätter mig ner ändå,
och orden tar form på pappret
tankarna formar sig till tecken
  S a k n a d e n

Just när inget verkar stämma
allting verkar bleknat och dött
mitt huvud verkar tomt och öde
Men ändå är allting kvar där
  ...saknaden.

Jag kan inte sakna
någon jag aldrig känt,
men säg inte det till mig,
säg det till den som sårar:
  Saknaden.Speak the TRUTH!
*******************************************
I can see you in front of me now.
You are looking down,
trying to pull your head up to look at me,
say something,
your lips are apart,
you try to swallow,
feel resistance,
WHY?

You look at me in my mind.
You look sad,
wondering,
lost.
You look lost?
Why?
What has happened?
Why can't you even breathe?
Why do you look like that;
the corners of your mouth rigid?

Why do you look away,
swallowing?
I ask you,
"why?"
and you twitch up
to look at me for a glimpse,
and then you look down again,
as if afraid to look at me.

This dream will not end,
not like this.
I leave this waking dream,
let you stand there
in front of me,
unable to speak any words...
WHYYY???

Speak in my mind,
I will hear you!!!
What do you want to say?
Will it hurt me?
Then hurry!
Just Talk to me,
tell me what you feel,
like I told you what I feel.

Why oh why did you hug me?
Could you not say a word?
All you've ever said to me is
"Hi".
Why?
Why can't we talk?

Why are we so far away from each other?
And even farther
when there's only
a single step between us?

Why this wall,
this barricade?
You WILL answer me,
or I will tell you the TRUTH
like you've never heard it before.

Tell me the TRUTH,
or my word unleashed shall
BURN YOUR SOUL!
But you will never lie to me,
in front of me,
in privacy.

I can see through your wonderful open eyes,
and you can not tell a lie.Carry on
*******************************************
  Don't  Won't  Isn't
  turn;  help  helping,
  look  looking looking
  back.  back.  back.
  Don't. Don't. Stop.

  Look back.
    Hurts.
  Then stops
    hurting.Comfort me
*******************************************
I need your shoulder
I need your voice
I need one like me
to comfort me

There is no love in her
there is no love in me
she took hold my love
and it did disappear

But pithree, mine is the fault
for I did not have courage
for I did not act in time
or things would be different.

There was a time when
I did love all I knew
I wish I were as then
I wish she was too

For in that sweet time,
no Nemesis did abide
within her, sweet mine
no poison did in her hide

These times are now fled
he those times did break
I want them back
I still dream awake . . .

  -Fantasy, but a sad one.
  Can be seen as a pleadWaiting for you
*******************************************
Call call call me
Like you did
Kill kill kill me
Like you did
You hurt me
Do it again!

I beg you, come
kill me with your words
make my -
sweet thoughts bitter
my light dark
my heart cold
Kill me, please
never leave me
never hurt aloneAllt om intet
*******************************************
Att höra den vibrationen
den röstens skönaste styrka
den förstör mig igen
min säkerhet är förlorad
      igen


All to nothing
*******************************************
Hearing that twirl,
that twist of voice;
it destroys me again
My safety is lost
    once moreLåt mig känna
*******************************************
Snälla, låt mig känna...
 Kyla - vaggande mig till sömns
 Ensamhet - och min längtan skulle sluta
  Smärta - den skulle lugna mina sinnen
  Sorg - för att läka mina sår
   Förtvivlan - att hjälpa mitt blödande hjärta
   Depression - min förlust skulle blekna
    Fruktan - hjälper mig glömma mina plikter
    Hat - låter mig slippa min mänsklighet
     Döden - för att ända mitt lidande
Men jag ber, skona mig från
 Tvivel - som sliter människor itu
 Empati - andras sorger bränner mig innerst
  Kärlek - för dess väv är allt som är ont i världen


Let me feel
*******************************************
Please, let me feel...
 Cold - lulling me asleep
 Loneliness - and my longing would end
  Pain - it would soothe my senses
  Sorrow - to heal my wounds
   Despair - to help my bleeding heart
   Depression - to make my loss fade
    Fear - it helps me forget my duties
    Hate - to relieve me of my humanity
     Death - to end my suffering
But I beg, spare me from
 Doubt - that tears humans apart
 Empathy - others' sorrow sets me on fire
  Love - for its weave is all evil in the worldSoul Reunion
*******************************************
Wingbeats flap in my room, behind my back.
I turn, frightened, and I behold, in my room
an angel stands.
"Who be you to frighten me in my loneliness?"
I beseech this stranger enshrouded in light,
my voice trembling.
"You do not recognize me then, love of mine?"
she whispers, swiftly, sorrow in her tone
and she lifts her face.
"Thou! I ken thee; thou art no more, I saw thy death!"
I shriek in a voice that is not mine, nor the words;
a stranger inside me.
"Yes, beloved, I did die. I died for love."
Again her words are whispers, and sadness now strong,
her face falls down.
"Why dost thou haunt me now that I have peace?"
my stranger in me asks her, questing, asking, begging.
I feel his sorrow.
"I come to free you, beloved; follow me into the light!"
she beckons my stranger's soul softly, now with joy,
and he reaches out.
A part of my mind leaves me,
it meets the woman of woven light,
and they are no more

...sadness has gone.Motsatser är inte det
*******************************************
Min starkaste fruktan och nitt hetaste begär;
  varför är de desamma?
Hur kan jag frukta den jag älskar mest;
  den jag inte Älskar?
Men:  Jag fruktar begär
  Jag begär fruktan
det finns ingen skillnad.
Utan mörkret i ditt hjärta,
  funnes där ljuset i dina ögon?
Nej, min vän, stjärnan skulle inte skina,
  vore himlen inte mörk.


Opposites aren't
*******************************************
My strongest fear and my warmest desire;
  why are they the same?
How can I fear the one I love the most;
  the one I do not Love?
But:  I fear desire
  I desire fear
there is no difference.
Without the darkness in your heart,
  would there be light in your eyes?
No, my friend, the star would not shine,
  were the sky not dark.Ibland...
******************************************* *211195
Ibland vill jag ha dig

Men skulle jag tåla vara så nära,
vetande att jag aldrig ska stå närmare?
Jag fruktar mig och mina känslor
Jag fruktar dig och dina känslor
Men min verkliga fruktan är fruktan själv.

Ibland behöver jag dig

I mitt varma rum
darrar jag av kölden.
När jag talar med en vän,
känner jag mig så ensam.
Jag saknar vad jag aldrig hade

Ibland älskar jag dig

Det kommer aldrig finnas en som dig
Jag kommer aldrig känna såhär igen.
Gott och Ont kommer aldrig vara såhär nära
Änglar och Djävlar kommer aldrig kyssas igen.
Det var du som gjorde mig galen.

Ibland har jag ingen fruktan

Du kommer inte bli sårad och riven,
du kommer känna som jag gör.
Livet kommer vara fridfullt och varmt
livet kommer vara du och jag.
ibland verkar allt vara sant


Sometimes...
******************************************* *211195
Sometimes I want you

But could I stand being so close,
knowing I will never stand closer?
I fear myself and my feelings
I fear you and your feelings
but my real fear is fear itself

Sometimes I need you

In my warm room
I shiver from the cold.
Talking to a friend,
I feel so alone.
I miss what I never had

Sometimes I love you

There will never be another you
I will never feel like this again.
Good and Evil will never be this close
Angels and Devils will never kiss again.
It was you who drove me insane.

Sometimes I have no fear

You will not be hurt and torn,
you will feel like I do.
Life will be peaceful and warm
life will be me and you
sometimes all seems true.Dröm
*******************************************
  1
Varför är du min högsta dröm?
 varje uttryck, varje blick
just de jag skulle se i en dröm

Och ler du mot mig idag
 slocknar allt kallt och mörkt,
ljusnar mina tankar, stärks mitt hopp

  2
Du är min dröm, om dig.
När jag ser på dig
ser jag allt jag
någonsin önskat mig.

Skulle natten komma
och aldrig någon dag,
då skulle jag söka dig,
för att leva i ditt ljus.

För du är mina hopp
formade i mänskogestalt
alla drömmar jag haft
levande i en kvinna


Dream
*******************************************
  1
Why are you my highest dream?
 every movement, every glance
just like the ones I would see in a dream

And if you smile to me today
 all cold and dark is put out,
my thoughts brighten, my hope strengthens

  2
You are my dream, of you.
When I look at you
I see everything I
have ever wished for.

Would the night come
and never day again,
I would seek you,
to live in your light.

For you are my hopes
shaped in a human form
all the dreams I've had
living in a womanLonely lovesong
******************************************* *951202
I don't want your sympathy
I can't take your words
I don't need your pity
I just need you so...

There is no truth inside my mind.
If you can't see my pain,
you're blind.
But I don't blame you for not seeing
the only hope I contain,
is fleeing.

You were never here
you're never near me
I never told you
I never hold you
why do I cry in my sleep?

Flames sear my skin
my love is never seen
Look into my eyes
Inside, I keep my cries
but from within,
they scream and destroy

Damn this feeling
I don't understand it
it won't be understood
Did you understand it?
If you did,
I wish you'd told me
If you did,
I wish you'd hold me

I'm still here, still alone
You're not so far,
but you're not alone

I'm still sere, still cold
You're warm and strong,
but it's not me you hold

Fires in my heart
pain so strong,
tearing me apart.
Fires in my heart;
my feelings are wrong,
tearing me apart.

Do I make you feel... ?
You didn't feel before,
and you still don't know me.
If you do feel now,
please tell me.
If you don't,
please get to know me.

Yes, when I see you,
I try to talk
And, when I see you,
I never even talk
For, when I see you
I cannot even breathe.
Why? - You know why.
Tell me you know why.

I don't want your sympathy
I can't take your words
I don't need your pity
I just need you so!(Untitled)
******************************************* *951027
Your voice - once more it destroys me
it tears me apart again
When I first saw you I was blinded
when I heard you I fell apart

And as I hear it again
tears fill my eyes
for I cannot tear you away
I know you are safe with him...Sommarstrand
******************************************* *231295
Stranden där vi gick hand i hand,
där vi delade gryningen med våra blickar
Dina fötter i vår våta sand,
vi vägrar höra klockor som tickar.
Här på vår strand låg vi och sov
så nära har vi aldrig varit förr
som när vi sjöng nattens lov.
och natten tog slut.
här vid kanten av sommarens hav
gav jag dig min kärlek, utan krav
och du gav mig din.
När sommaren var till ända kommen,
inte gavs då min kärlek till annan bort,
nej, allt kan hända, ändå äger vi den
för kärleken är lång; sommaren kort.
Där sommaren inte kunde överlevt,
hjälper ändå kärlekens värme dig.
Vår kärlek gör det förstörda helt
vad kan inte vår kärlek, säg?It's you
******************************************* *301295
Some say I'm always searching
for something I will never find
Now I think you believed them,
I think you heard their lie.

There is a goal to all my struggle
it is something within my reach
you don't have to believe me,
just listen to my silent preach.

As you sit down before me now
listen to worlds inside my mind
their sounds are my thoughts,
and I let you hear them unwind.

You might think try to I snare you
that I want to take control
Oh, that thought hurts me so,
I only show you all that's true

Why don't you believe me?
Please, try and understand...
It's you.. it's you....Morgon
*******************************************
1.
 Då morgonens dimma lättar från snön
 då solens varma strålar ger landskapet liv
 och kylan som legat över männisornas hem
 äntligen försvinner även den
 Då vaknar jag i det ljusa rummet

2.
 Jag hör dina tysta andetag brevid mig.
 Det vackraste ljudet i världen
 att höra sin älskade leva
 Jag håller om dig när du sover
 så att jag vet att du är verklig

Inatt...
******************************************* *190196
I månskenet i natt,
Kom ut min sköna!
kom ut in nattens kyla
kom ut i nattens dofter

Jag väntar i natt
under himlen, svart,
under månens skiva
under nattens öga jagande

Men mitt byte, i natt
är du, min sköna!
är den jag vädrar
är det som skall ge mig liv

På mina tassar i natt
genom mörkret jag springer
genom tystnaden och kylan
genom smärtans slöjor jagande

Och vid mötet, i natt,
du ger mig en blick, så varm
du ger mitt hjärta styrkan
du ger ditt kött till mig...

Och i tystnaden, ugglorna flydda,
vilar den unga mön under granens skugga
vilar i mörkret och kylan, i nattens hjärta
vilar, vaknar aldrig, men leendet är kärlekens,
                  på hennes läppar...Tonight...
******************************************* *210296
In the moonligt tonight,
Come out, my precious!
come out into the cold of the night
come out into the scents of the night

I'll be waiting tonight
under the sky, black,
under the disc of the moon
under the eye of night, hunting

But my prey, tonight
is you, my precious!
is the one I scent
is what will give me life

On my paws tonight
through the darkness I run
through the silence and cold
through the veils of pain, hunting

And at the meeting, tonight,
you give me a look, so warm
you give my heart the strength
you give your flesh to me...

And in the silence, the owls fled,
rests the young maid under the shading fir
rests in darkness and cold, in the heart of night
rests, never to awake, but the smile is a smile of love,
                         on her lips....Tillägnad min barndomsvän.
******************************************* *280196
Jag ville vandra brevid dig genom parken
jag ville hålla din hand i min.
Jag ville sitta brevid dig, på marken,
och lyssna till dina tankars gång.

När vi så möts på en regnvåt perrong
och åren som skiljt oss talar
hör jag i din röst svalornas sång
och som en dröm är minnet.

Som unga var vi delar av varandra,
genom dansen i solen var vi en.
Varför ska nu våra drömmar kantra?
Så ta, håll min hand återigen.

Barndomen väntar!


To my childhood friend
******************************************* *180296
I wanted to walk beside you through the park
I wanted to hold your hand in mine.
I wanted to sit beside you, on the ground,
and listen to your thoughts.

And as we meet on a rain-wet perron
and the years that separated us, speak,
I hear in your voice the song of swallows
and like a dream is the memory.

As young we were parts of each other,
through the dance in the sun we were one.
Why should our dreams now overturn?
So come, take my hand yet again.

Childhood awaits us!Tack, min vän
******************************************* *160296
 *
  När jag var hel, var jag som svagast;
  när jag kände mig själv, som bräckligast
  och när jag var som fegast, vågade jag mest.

  När jag nu visas mina svagheter, ökar min styrka;
  ju svagare jag blir, desto tåligare blir jag
  med mitt mod, lättar min vardag,
  mina vingar slår bekymmerslöst...

  Jag vet inte vem jag är, därför är jag självmedvetenThankyou, my friend
******************************************* *210296
 *
  When I was whole, I was at my weakest;
  When I new myself, at my most fragile
  and when I was least brave, I dared the most.

  Now when my weaknesses are whown to me, my strength grows;
  the weaker I become, the more resistant I become
  together with my bravery, my grey days are lifted
  my wings beat, free from worries...

  I don't know who I am; - that's why I'm self-awareTill en väninna, någon dag...
******************************************* *210296
Jag önskar bjuda dig på middag,
eller kanske ut till dans.
Nej, jag måste försäkra,
min kära vän,
jag menar inget annat än
jag har inte dansat på länge
inte heller bjudit på middag.

Tar du min inbjudan då,
eller undrar du än?
Jag lovar, jag älskar dig inte,
jo, men inte så,
bara bjuda på middag för två
bara dansa, ta det lugnt och le
skratta ett tag; snälla, säg "Ja!"

Jag är ju ändå din vän,
du känner mig bättre än så!
Om jag begärt din kropp,
skulle du vetat,
du, den enda jag litat på
du som kan säga mig dina bekymmer
kom nu med ut och dansa med mig!

Och skulle du trots allt säga "Nej",
så gör det mig nästan inget.
Jag ville bjuda dig på middag,
kanske en dans,
säger du "nej" förlåter jag dig,
säger jag inte emot dig ens då
jag har alltid lyssnat på dig.
Hej...
******************************************* *270296
Jag skriver bara ett litet hej,
på mitt lilla sätt
ett litet hej för att ännu en gång
försöka säga orden
jag inte ens tror på själv.

Det kvittar vad jag tror,
gör ingen skillnad
inte kan du förändra det heller,
..jag tror du vet vad jag menar..
Tankar bortom förnuft,
känslor man inte kan känna.
För mycket på en gång
..men samtidigt, allt för lite..

Orättvist och samtidigt rätt
Att såra någon jag älskar
...ingenting är lätt, men
det är inte jag som härskar

Fick jag välja,
skulle du inget veta
men starkare än mig
är detta...
...och jag kan inte kämpa.

Att ge upp för den kraften
är ingen besegran
Att bekämpa den kraften
är ingen strid
Och att kämpa för den
är ärans mål.

Fråga mig inte varför,
 ...jag älskar dig...
fråga mig inte varför.
 ...jag får inte svar själv.

"Vadhelst jag sade, det var vers"
sa en man, Ovidius hans namn,
och jag kan känna lite frustration
i orden när han sa dem,
för jag vet hur det kan kännas
att tala och veta varje ord
känna orden forma sig själva;
för de behöver bli sagda
behöver bli skrivna
och inget står att göra åt dem.
Orden styrs inte av mig,
de är mig.

     ..förlåt mig mina synder,
     för jag känner dem inte..Morning Mists
*******************************************
I sit in the mists of the morning
Watching the perfect disc of the morning sun
Mists enshroud the source of life,
Hiding the light from my eye
Like You
I watch the sun - I see you.


Smile
******************************************* *040396
Behind a smile, there lies so much.
Love, hate, knowledge, joy and pain.
Even in the most sincere of smiles
more can hide than one can know.
Behind that smile, inside her brain,
who can know what feelings flow,
hurting joy or loving pain?
When I show my smile, the truest such
I ignore my mind's turmoil,
I let my inner love shine through.
Should you then look into my eyes,
what you would see would be my soul.Dawn
******************************************* *260296
Despite the dawn
no sun is seen.
Darkness has fled
like it's never been,
but I still can't see the sun.

Despite the ice
the water's warm
So roll the dice,
hazard of life,
for Death lurks these waters.

Despite the haze
the wind is cold.
Once to your face,
my story was told,
if you believe it, then follow me.Girl
******************************************* *040396
There is a young woman I know,
no longer a childish girl
She doesn't play with dolls anymore,
she plays with living men
Just like the dolls, she dresses them up;
they dance under her fingers.
And like the dolls she took apart,
the cruel girl, one time,
she toys and plays and breaks a heart,
cruel, cruel woman now...
Student Days
******************************************* *260296
Numbers, digits, sums, amounts
to be added, multiplied, derived and so
Problems that do not exist
Solutions that do not work
The days of a science student...
Plots and graphs, integers and functions
rain of 3 and and 9...
The endless rows of data lists;
will they ever be of use?
The days of a science-student, waiting for brain.Don't panic
*******************************************
Wait,
take your time and think
Stop for a while,
rest
let the pain subside.
There will be time,
for later
so waste it,
wait forever.
Let time slow down to a halt,
and if stress lets go,
You'll have all the time you'll need.The
social
geopard
******************************************* *150396
Fast, faster
than any other,
he can speed in front,
leave all this behind him;
having no responsibility is easy
and it's so easy not to care and never
to be able to be hurt by the ones that depend
even if you have responsibilities to them you can
always, always speed and leave them all standing there
w a i t i n g
for you to come back here, even though you never will,
never come back to those you left behind to save
yourself, to relieve you of your duties, fled
from them all, sped from the ones who need
you still though you don't care, do you
even know what they're doing, now
and do you even think the least
about how they're doing?
Live or die, you'll
just run away
leave them
waiting.
Flee.


Den
sociala
geoparden
******************************************* *150396
Snabb, snabbare
än någon annan, han
kan skynda sig framför,
lämna allt detta bakom sig;
att sakna allt ansvar är lätt,
det är så lätt att aldrig bry sig
och att aldrig kunna såras av de som
litar på; även om man har ansvar för dem
så kan du alltid, alltid öka hastigheten och
lämna dem alla bakom sig, stående där ensamma och
V ä n t a n d e
på att du ska komma tillbaka, även om du aldrig ska
komma tillbaka till de du lämnade bakom dig för
att rädda dig själv, för att befria dig från
dina skyldigheter flydde du från dem alla,
sprang ifrån de som fortfarande behöver
dig även om du inte bryr dig, vet du
ens vad de gör för något nu och
tänker du någonsin det minsta
på hur; om de klarar sig?
Lev eller dö, och du
kan bara springa
och lämna dem
väntande.
Fly.Önskan
******************************************* *180396
Att få älska dig, min enda önskan, så hög;
att få vara dig nära i sorg och lycka.

Aldrig mer ska tårar av dina ögon väta din kudde;
låt dina tårar då istället falla på min axel.

Och när du gläds vill jag finnas
i det sken som sprids av ditt leende.

Du är månsljuset vid midnatt som visar min väg.
Jag vill älska dig som du vill...-Untitled-
******************************************* *180396
Your voice meets me, greets me, sees me through.
I scared you - forgive me; all I said was true.
I'd never survived if I hadn't told my love for you.
Let me hear you, see you and everything you do,
I'd love to be your friend, not just "someone new".
Please?


(Namnlös)
******************************************* *180396
Lösa tankar rasslar mot mina väggar,
inom mig ligger jag huller om buller,
i bitar...
Att så äntligen få tala till dig
är en sådan befrielse, jag kan inte
likna den vid något.
Ditt leende... ord sviker mig,
men så som jag känner,
så underbart är inget i livet!Greetings
******************************************* *180396
I am Cynic, I am truths,
my truths. I have no body
and I have no consciense.
I am all that's evil,
wrong and false.
I am not a God, not a demon,
but my name summons me.
Hello Blueeyes, take his hand.
Make him safe, make him weak,
AND I WILL GROW STRONGER."Different"
******************************************* *190696
I have lost my tongue
it fell in the waves
fell in the sea I cross
in the human emotions

And a door opened, in me
let me through it
into everywhere else
the minds of humans

Empath
Stealer of feelings
Telepath
Thief of thoughts

But what is yours,
in the chaos of minds,
what on earth is mine?
Chaos is such a weak word

Losing myself, my own,
are these feelings mine
or is this your thought?
I can't see my reflection.

Lost
where I am best at home
Dissolved
in the web of minds

Words are not enough
Words are never enough
Words will never be enough
This line is not empty.
You are the blind one.Kniv
******************************************* *290696194350
Skuren i bröstet,
 var det du eller jag?
svider lite lätt;
 jag känner mig ..svag.
Andas, men svårt,
 jag är lugn, trots allt
inget att göra åt.
 Munnen.. Smakar salt..
Jag fryser, skakar
 kallt trots jackan
drar den till mig
och allt svartnar

som om jag skulle göra
detta mot mig själv
 skulle göra
 något så
  dumt
 kan inte tro
 att du säger så
  till mig
 vet du ens vem jag
  är
 just det
 då ska du lyssna
  på mig
 jag är den jag är för jag gör
  det jag gör
 och om jag
  dör
 är det du som tar
  ansvar
 ett ansvar du inte har
 förstår du
 jag dör nukanske
******************************************* *100696
kanske är jag
bara den snälle jätten

kanske är jag
bara en tröst

kanske ger jag
mer än jag vill ha

kanske får jag
mindre än jag behövermaybe
******************************************* *100796
maybe i am
just the nice giant

maybe i am
just comfort

and maybe i give
more than i want

and maybe i get
less than i needper : [Varför] : marcuz
******************************************* *180796
P
 Nu vet jag.
 Ja, jag sa att jag vet
 vet varför och vet hur
 Jag förstår. Förstår.
 Otroligt
 att man kan det
 För när man deppar
 är allt så omöjligt
 Nu är det så självklart.
M
 Universum har slutligen
 vänt sig om och visat sitt
 egentliga utseende.
 Jag känner mig överlägsen
 de andra stackars varelserna
 som kämpar och sliter för
 så lite. Om de bara
 hade nått det
 stadium som jag nu var en del
 av. Att det var så enkelt.
P
 Men ändå.
 Trots allt här uppe
 allt jag blivit
 allt jag är
 så är jag som dem
 Längst inne är jag
 lika blind
 lika svag
 lika liten
 Aj.
 Medlidande.
 Medlidande för de
 som fortfarande inte ser.Shh, shh
******************************************* *190996
Tick Tack
 skuggorna blir längre
 sitter i rummet i ljuset från solen
Dripp Dropp
 utanför väggen finns kylan
 jag är ensam utan längtan
Tack Hej
 vänner som pratar, jag lyssnar, jag ler
 men vad jag ser stämmer ner, jag mår illa, jag kväljs
.
 de dödas tystnad
 ekon som av suckar och gråt mot en kudde
mummel
 allt jag kan höra är ändrat och fgel
 som om allting är rätt men inte jag som är hel
Aj
 när dn glider sticker bränner lugnar stressar
 kniven bladet eggen
 jag känner kylan från kniven, nej mer
 och värmen, min egen, mitt blod, min..
Varmt, nu
 i mitten av kylan
Ljust, här
 i mitten av mörkret
Sällskap, men
 ensam ändå

 farväl

shh...
Morpheus
******************************************* *240297
[tick tock]   Breathing is heavy
[beep beep]   mem'ries are dim
[tick tock]   Fluttering eyelids
[plink plink]  adventures within.
[Tick tock]   Naked in bed
[ding ding]   turning around,
[tick tock]   life is my rival
[drip drop]   time is a sound.
[Tick tock]   Comfy or scary
[flap flap]   do as I say
[tick tock]   I hold your heart..
 *crack*   ..Eight hours a day..Mörker. Välkommen.
******************************************* *1997
Jag vill drömma nu.
Drömma om kallt regn och ensamhet.
Vill kunna blunda nu.
Blunda och sedan se en evighet.
Jag vill frysa nu.
Skaka av kölden som ingen vet om.
Hålls vaken av väntan,
stirrar tyst på inget.
Varm av sorg och längtan
och det finns ingen väg ut.Counter-clockwise
******************************************* *070497
Call back your fear. Cry forth a tear.
Move on again. You will find a friend.Katrina
******************************************* *1997
Tack du människa, svarta hår,
ger sår som aldrig läker.
Jag sprider smärta vart jag går
och gamla vännner träter.
För här är jag och där är du.
Skiljda utav hav och land
suktar läppar för varann..
Tål vår kärlek tidens tand?
Ja, om den är stark och sann.
Ensam här och ensam nu,
dolda utav tid och plats.
Ledsam jag och ledsam du,
tyngda utav tårars last.

Men du, gå, glöm mig
dröm, om mig.
Sov, och vakna.
Sluta.. sakna.Victoria
******************************************* *070497
Dina ögon, blicken flackar,
jag ser djupare in i dem
när jag flyter under ytan
slår det gnistor om oss båda.
Kan ingen vrida på gasen?
En liten låga, kärleksflamma,
innan jag hinner kallna.
Har undrat lite grand...
borde jag... hålla i din hand?funderingar
******************************************* *210497215310
  Tänk
 om jag inte kan
      bli kär igen

    Tänk
   så underligt det känns
      nu
    när jag inte är kär

 Jag menar
   Det känns inte så bra, längre

  Det känns
   som om jag inte kan känna det bästa som finns
  Det känns
   som om jag inte kan känna den högsta känslan
  Det känns
   som om jag inte kan känna det jag _vill_ känna

    ..jag är nog mer ensam än någonsin.
    Men jag är inte ensam.
     Det är snarare nu
     jag har som flest vänner
     Det är först nu
     jag är helt nöjd
   men det är ändå nu
     det känns som om allt är felode till mörker
******************************************* *260497144552
  i stillhet och kyla
  sitter ensam på marken
  fjärran vargarna yla
  elden förtär barken
  veden brinner snabbt
  kylan biter dock än
  tänker på vad du sagt
  och vad som hände sen
  ditt blod och dina armar
  smaken och värmen då
  tomma ögonhålor, tarmar
  brinner så långsamt så
  aldrig mer ska du skratta
  äntligen aldrig mer
  kunde inte få dig fatta
  dina ögon som inte ser
    tack vare mig
   aldrig, aldrig merStudenten
******************************************* *260497144552
  GRATTIS!
        grattis?
      grattis, jag är utan socialt liv;
      grattis, jag är arbetslös;
      grattis, jag har inget att göra på dagarna;
      grattis, jag fr slita för brödfödan
      grattis, jag måste hitta någonstans att bo;
        grattis
          grattis
            grattis.Aj 
******************************************* *1997 
Det värsta
ting är tvivlet. Att inte veta och förstå, att alltid vilja
tala men tvivlet bränner så... Jag hoppas du förstår men
fruktar att du inte; så gå efter det du känner när
ingenting känns rätt. Kropp
******************************************* *1997
Mina läppar smakar rost, guld
smakar gott, rikt,
rullar över tungan, fyller gommen
med sin smak.
Det doftar värme och närhet
om min luft.
Sängen formar sig efter en kropp
så nära mig.
Vi har sovit här ihop länge nu,
min kropp och jag.
Vart jag än vänder och flyr,
är den där,
och vart jag än min kosa styr,
är jag här,
innesluten i den, som naglad fast,
instängd, fastlåst.
Men jag har varit fri förut
från kroppen.
Jag har levt så många liv, alla
i mitt huvud.
Detta är bara en mardrömoch jag
tänker vakna upp!Mirror
******************************************* *1997
You prosthetic man
artificial eyes
cold and blind
don't stare at me.

Your fake-skin hands
unreal artistique
hard as stone
don't reach for me.

Your made-up face
unnatural smile
deaf and dumb
hear what I say.

You plastic human
manufactured man
made for fun
as fake as I am.Dr Frankenstein
******************************************* *1997
A spoonful of soul and a teacup of blood
then one pound of flesh and all kinds of gut.
I'm creating a live thing from pieces of death.
Maybe gods will smite me, but not just quite yet.
He needs a heart too and a new pound of flesh;
I pick from my own since I know they're the bet.
Ah-yes blood now and sweat and tears for the glands.
Just maybe a new arm, then delicate hands.
Now the coronation, a brain for his skull!
AlasI just have one, won't give that away,
I'll just have to find one, it can't be that hard.
Indeed I was lucky and found one just fresh.
I hope the mind's good 'cause the body's a mess...

There;
Now my finalé, the proof that I give:
I brought you life, son, so please, my boy, live!Move
******************************************* *190198
A cancelled trip
a visit never made
places never seen
no memories to fade
another dream to skip
somewhere to have been.
Always regret sitting
when you could have walked away.

  Responsibilities
  never outweigh
  possibilities.?
******************************************* *200198
...it's strange how, in empty moments,
  memories keep you company,
  and you are suddenly aware of
  all that has passed
  and all that you miss.
  And in these lonely moments,
  lost friends move in fantasy,
  there is the sensation of
  time moving fast,
  covering the first kiss.


god is dead
******************************************* *??0698
when a gOD must resort to
writing his name in PENCIL
on a toilet cubicle wall,
and when hir antagonist
is considered the more humane;
When hir followers cannot think
a single thought of their OWN
however much they claim to,
and when VIOLENCE is the best word
to describe their holy actions...

THAT is when a gOD is very, VERY dead.
struggling to stay in Existance.Ateism
******************************************* *130698
There are no angels waiting in heaven
and no demons to burst from the gates of hell.
There are no monsters beneath your bed
and no jovial white-bearded man in a sleigh.

You see,
  all there really is in this world
                is me...

I can be the monster beneath your bed
and then a demon in a wicked temper.
I can be an angel in disguise, and if you wait,
some day I'll be the jovial white-bearded man.

You see,
  all there really is in my world,
                is you...(untitled)
******************************************* *130698
Please, speak to me of love.
Speak softly, let your words
softly fall, like feather down.

Speak of the feeling in you
that moves you from yourself
into another, somewhere else.

This world is grey to me now,
so please dip your tongue in emotions
and draw me your world in words
on the canvas of my mind.

When you then go silent again
the image of it begins to fade
for I am since long long past
lost from love's grasp, alone...end
******************************************* *2306981700
100 original
132 total