Om Näshulta

Näshulta sockenvapen

Näshulta sockenvapen

Sockennamnet skrevs ´nesulta´ i ett brev från omring 1244. Omkring 1314 skrevs namnet ´neshulta´, vilket alltså motsvarar dagens namnform. Namnet är sammansatt av orden näs och hult (skogdunge), vilket ganska fyndigt beskriver topografin i Näshulta.
Sockenvapnet antogs 1946 och består av ett veteax i guld på blå botten, som representerar Österrekarne härad. Den andra vapenhalvan innehåller vapen för släkterna Rosenhane (en tupp med en ros) samt Kurck (ett hjärta), åtskilda av en röd bjälke.Näshulta socken har i historisk tid alltid varit en självständig församling. En sägen finns dock om att Näshulta skulle ha varit en del av Husby-Rekarne socken, men tvenne jungfrur, som ägde Hedensö, blev på vägen från Husby kyrka bitna av en hund, varför de bygde en kyrka i Näshulta. Sägnen har dock inget historiskt värde.

Näshulta består av småbruten odlings- och skogsbygd kring Näshultasjön och Östra Hjälmaren. Den tornlösa kyrkan härör från ca 1200 och förlängdes österut senare under medleltiden. Vid en ombygnad 1674-78 breddades kyrkan mot norr och förlängdes mot väster. Riksrådet Knut Kurcks gravmonument av marmor är utfört av Nicolaes Millich och uppsatt 1704.

Hedensö herrgård (Hedinsö, Hidhinsö, Hithinzö, Hedensöö) omnämns redan 1295 i ett arvskifte mellan Daniel Jonsson och Erik Pettersson. Gården kom under början av 1300-talet i ätten Fargalts ägo, vilka innehade godset i drygt 200 år. 1572 övergick gården till den Kurckska ätten, som sedan ägde godset i flera mansåldar. Nuvarande huvudbyggnad, av reveterat trä i två våningar under valmtak, började byggas 1784.

Haneberg förekommer under namnet Gräfseboda första gången i en handling från 1319, men ägorna är ej egentligen kända förrän på 1380-talet, då det tillhör Ragvald Niklisson Fargalt på Hedensö. Omkring 1552 övergick godset i ätten Rosenhanes ägo, vars stamfader Johan Johansson Rosenhane ändrade namnet till Haneberg. Under 1600-talet flyttades gården till sitt nuvarande läge och Corps de logiet uppfördes med dess 30 meter långa flyglar. En kyrkobyggnad påbörjades även i parken för att konkurrera med riksrådet Knut Kurcks ombyggnad av Näshulta kyrka, men denna hann ej färdigställas.

Bevarade kyrkböcker för Näshulta socken omfattar följande:


Magnus Entin© 1998-2000