Orten Linghem

 

Linghem var i början av 1800-talet en stor bondby, bestående av 11-12 gårdar med lika många bönder.

Samhället har vuxit fram omkring Linghems gård, som omtalas i dokument första gången 1315, och Gällstad by i Törnevalla socken och under senare tid Himna by i Vårdsbergs socken.

(Ovanstående uppgifter är hämtade ur en pärm om Linghem, sammanställd av Anders Åkesson och donerad till Linghems bibliotek 1995)

Linghem omges av förhållandevis bördig åkermark. Det finns talrika fornlämningar i två områden.

Vägavståndet till Linköpings centrum är 10 km. Östra stambanan passerar Linghem och den nya pendeltågstrafiken på sträckan Norrköping-Linköping-Mjölby-Tranås eller Motala kan utnyttjas.

Bebyggelsen består till övervägande delen av småhus. Fram till mitten av 1960-talet skedde utbyggnaden i mycket långsam takt. Efter kommunsammanläggningen 1971 har orten expanderat kraftigt.

Befolkningen har minskat den senaste 5-årsperioden och uppgick 1999-12-31 till 2 505 personer. 89% av de förvärvsarbetande i Linghem var utpendlare.

De största arbetsplatserna är servicehuset med grannskapshus, Linghemsskolan (högstadium) och Himnaskolan (låg/mellanstadium). Därutöver finns ett flertal småföretag.

I omlandet kring Linghem finns företag som Ventkontroll AB, Wilhelmssons Trävaru AB och Swedfarm AB.

Linghem är serviceort för hela Åkerbo kommundel. Orten har en centrumanläggning med en dagligvarubutik som har apoteksservice och "post-i-butik".I centrum finns även en biblioteksfilial, vårdcentral (from hösten 2001) samt distriktstandpoliklinik.Det finns ytterligare en dagligvarubutik inom orten samt fritidsgård och utomhusbad.

Införandet av pendeltåg från halvårsskiftet 1995, med station vid Linghem, ökar möjligheterna till längre pendelavstånd mellan bostad och arbete, vilket på sikt kan bli av betydelse för ortens fortsatta utveckling.

Medelinkomsten var 1997 217 500

(ovanstående hämtat ur Områdesplanering 2000 på bibliotekets ref. avd)

Till servicen ovan kan läggas Himnabadet med sommaröppet från mitten av maj till slutet av augusti.

Tel.:70034

Till förstasidan
Linghems Bibliotek
Bibliotek på entreprenad