Skolfartyget LAGAREN,
ex Fyrskeppet SVINBÅDAN
- Läs även: Thore Hansson 06-09-10 Ingvar Rylander 06-11-22 Lagargruppens kravlista 2007-01-15
Lagarengruppens förslag till Verksamhetsplan

 

Skeppsholmsgården

LAGAREN

Verksamhetsplan och budget för 2006.

Allmänt

Lagaren har sedan juni månad detta år ett gällande certifikat för fartområde E. Detta innebär att vi nu kan nyttja fartyget även för sjögående operationer, dock att giltigt fartområde begränsar dessa operationer till Stockholms skärgård. Den nuvarande certifieringsperioden utgår i september 2006, och det är således aktuellt att under nästa år genomföra en certifieringskontroll, som bl.a. innebär torrsättning.

Under sommaren 2005 genomfördes 3 stycken veckoseglingar med fartyget. Två av veckorna var s.k. kolloseglingar med barn upp till och med 15 år, medan vi på en segling även hade med vuxna (föräldrar) ombord. Totalt hade vi 60 barn och vuxna med på seglingarna.

Besättningen utgjordes utav frivilliga utan lön, medan de ungdomsledare vi hade med fick ersättning för sitt arbete.

Verksamheten under veckorna var inriktad mot marina aktiviteter av olika slag, såsom segling, paddling, rodd och snorkling, men vi klättrade även i berg. Under en av seglingarna hade vi med instruktörer från Cirkus Cikör som med stor framgång instruerade barnen i allehanda cirkuskonster.

Erfarenheterna från sommarens seglingar är mycket positiva. Uppföljande samtal med barn och föräldrar visar att vistelsen ombord varit mycket uppskattat. Den budget som var uppgjord för sommaren, och som hade ett 0-resultat som mål, kunde också innehållas. Allt tyder således på att en upprepning av seglingarna framöver skulle vara en uppskattad verksamhet för barn, samtidigt som det skulle medföra ett bra ekonomiskt tillskott till drift och underhåll av fartyget.

Utöver sommarseglingar med barn, är fartyget utomordentligt lämpat för temaseglingar med vuxna samt som bas- och kurslokal i hemgårdens ordinarie kursverksamhet. Temaseglingarna förläggs främst på vår och höst. Det är betydande intäkter som kan erhållas för dessa seglingar, intäkter som är nödvändiga för att fartyget framöver skall kunna bära sina egna kostnader.

De intäkter som kommer in under år 2006 skall användas, förutom för driften, till certifieringsprocessen. Vi skall även under varvsvistelsen påbörja arbetet med att byta ut den dubbling av bordläggningsplåten som finns i vattenlinjestråket. Ca 20 % av aktuell yta planeras att bytas ut. Resterande yta skall bytas vid nästkommande varvsvistelse (år 2011).


Intäkter.

Kursverksamhet mm ombord när fartyget ligger vid kaj.

Kurslokal för delar av hemgårdens kursverksamhet. Navigations- och maskinistkurser två kvällar i veckan per termin. 48 kvällar á 500 kr 24 000 kr
Motorkurser, säkerhetskurser, brand- och räddningskurser samt navigationskurser över lördag – söndag, 20 helger á 1000 kr: 20 000 kr
Möteslokal och sammanträdeslokal 20 gånger á 500 kr: 10 000 kr
Övernattnings- och hotellverksamhet: 6 000 kr
Intäkter från landbaserad verksamhet: 60 000 kr

Kursverksamhet mm ombord när fartyget är under gång

Maskinistutbildning ombord enligt utbildningsplan, 14 st kurskvällar á tre timmar: 10 000 kr
Navigationsövningar i hemgårdens regi, Fem navigationsresor på tre timmar á 9.000 kr: 45 000 kr
Kolloseglingar 10 000 kr
Temaseglingar , för detaljer se bilaga 270 000 kr
Intäkter från sjöbaserad verksamhet 335 000 kr

Totala intäkter 395 000 kr


Kostnader
Driftkostnader vid kaj
Del av Hemgårdens kajhyra 20 000 kr
El-förbrukning uppskattad till ca 7 000 Kwh 10 000 kr
Förbrukning av brännolja ca 9 kbm 71 000 kr
Summa driftkostnader vid kaj 101 000 kr

Driftkostnader vid sjögående verksamhet 0 kr
(Dessa kostnader är inbakade i intäkterna här ovan)
Kostnader för varvsvistelsen, för detaljer se bilaga 293 000 kr
Totala kostnader 394 000 krBudgeterat resultat
Totala intäkter 395 000 kr
Totala kostnader 394 000 kr
Resultat 1 000 kr


Kommentarer

  • Löpande drift, underhåll och reparation av fartyget utförs av ideellt arbetande personer med ca 1000 timmar per år.
  • Behövligt material anskaffas i de flesta fall från sponsorer.
  • ISM-koden är under utarbetande.
  • Tillsynsbok har erhållits från Sjöfartsverket.
  • Plimsolmärke skall anbringas på bordläggning enligt protokoll.
  • Livflottarnas besiktningstid har gått ut. Vi försöker att få certifikatens giltighetstid förlängda med ytterligare ett år. Waxholmsbolager har fått sina certifikat förlängda på det sättet.

Stockholm den 11 december 2005
Bilaga   till
Verksamhetsplan och budget för 2006.

Resultat från Temaseglingar

Intäkter
Avgifter från deltagarna 20deltagare á 2 500 kr, 10 seglingar 500 000 kr
Intäkter totalt 500 000 kr

Kostnader
Mat 25 personer á 500 kr, 10 seglingar 125 000 kr
Drift (diesel, försäkringar) 5 500 kr/segling, 10 seglingar 55 000 kr
Löner 5 personer á 1 000 kr, 10 seglingar 50 000 kr
Kostnader totalt 230 000 kr
Resultat av Temaseglingar, 10 seglingar 270 000 kr

Kostnader för varvsvistelsen
Dockning 10 000 kr
Liggetid 1 500 kr/dygn, 7 dygn 10 500 kr
Målning 40 000 kr
Plåtbyte 217 500 kr
Övrigt 15 000 kr
Kostnader totalt för varvsvistelsen 293 000 kr


Vad händer med Lagaren just nu:
hem.bredband.net/lagaren

13 jan 2007