Skolfartyget LAGAREN,
ex Fyrskeppet SVINBÅDAN
Mch Ingvar Rylander

- Läs även: Lagaren från 1894 till nu! (270 kB)
Ingvar Rylander 2006-11-22 LAGARENs konsekvenser Holger om projektet LAGAREN (98 kB) Verksamhetsplan 2005-12-11 Thore Hansson 2006-09-10 Lagargruppens kravlista 2007-01-15 Holger om Lagaren 1994 (47 kB) Holger Renbergs PM om LAGAREN Holger Renbergs PM, 2001
LAGAREN blir skolfartyg! (1,1 MB) SVT Kriminalserie Graven (54 kB)
På SVINBÅDAN år 1940 (448 kB)
  IJM-21 / EWALD lämnar
Ljuidens fiskehamn ca 1920.
Foto från samlingar i Visserujmuseum,
Vlaardingen, Nederländerna.


Under nya namnet SIHM / SHAMROCK,
nu skolfartyg. Foto: Gunnar Nielssen


SAHAMROCK på slip i Kummelnäs - elever
målar botten innan långseglingen kan
fortsätta. Foto: Holger Renberg.


LAGAREN har just hämtats
till Skeppsholmsgården.
Foto: Holger Renberg.


LAGAREN i flytdocka på Finnboda varv.
Botten är målad och nedre delen av
sidan närmast VL har fått vit färg.
Foto: Holger Renberg.


LAGAREN klar att åter förhalas till
Skeppsholmen. Foto: Holger Renberg.


Karl-Erhard Johansson från Finnboda,
projektledare Foto: JoS.


Paus i arbetena i 4-ans tank. Foto: IR.


m/s LAGAREN - knappast ett hugskott
från Holgers sida! Foto: HR.


LAGARENs besättning under
inspelningen av 'Graven'. Foto: IR.


Artikelförfattaren i LAGARENS kabyss
Foto: JoS.


Sveabolagets s/s FREJA ca 1880

Utvecklad historik:
Mch Ingvar Rylander berättar utförligare
om Shamrocks, Lagarens, och Hemgårdens historia.

Litet av vad
Skeppsholmsgården
egentligen ärI nr 2003:2 av tidskriften Länspumpen fanns en intressant artikel om fyrskeppet SVINBÅDAN och dess placering i norra Öresund. Författaren nämnde att fartyget i början av 1970-talet inköptes av Skeppsholmsgården samt var förtöjt vid Skeppsholmen, men dess vidare historia var okänd.
Bakgrunden till Skeppsholmsgårdens anskaffande av f d SVINBÅDAN var följande: Föreståndaren för Stiftelsen Birkagården, Holger Renberg, anskaffade, för gårdens räkning, 1969 fraktskutan EWALD byggd i Holland 1915 som seglande fiskefartyg. Skutan var inköpt till Sverige och Hällevik i Blekinge 1929 men vidaresåldes till Tjörn 1956, varifrån hon inköptes av Birkagården. Skutan togs till Stockholm samt döptes om till SHAMROCK varefter hon byggdes om till skolfartyg och har sedan 1971 varje sommar seglat två fyraveckorsseglingar med ungdomar i samarbete med Rydbergsstiftelsen.
      Namnet EWALD på ett blivande skolfartyg lät ej så trevligt, men att byta namn på en skuta, vilken i 60 år aldrig varit ute för något allvarligt haveri, samt dragit in gott om pengar till redarna betyder, enligt gammalt sjömansskrock otur.
      Vad hette skutan då före inköpet till Sverige? Vid kontroll i sjöfartsverkets handlingar visade det sig att hon under tiden i Holland burit namnet SHAMROCK. Att återta ursprungsnamnet kunde ju inte betyda otur!
      Under 1980-talet besökte en av gårdens medarbetare sjöfartsmuseet i Vlaardingen i Holland och vid kontroll av befintliga handlingar visad det sig, att hon aldrig burit namnet SHAMROCK – det hade däremot varit namnet på partrederiet som ägt henne. SHAMROCK har dock haft fortsatt tur med sig utan haverier.
      Genom sina kontakter inom marinen lyckades Holger få kajplats på ärorika Skeppsholmen. Problemet var dock avsaknandet av faciliteter i form av personallokaler, verkstäder, förråd m m.
      1972 fick Holger ögonen på ett fult, svart fartyg försett med en felvänd "styrhytt". Detta var sjöfartsverkets verkstadsfartyg LAGAREN ex FYRSKEPP No 17 – SVINBÅDAN, vilket blivit ombyggt till verkstadsfartyg på Kalmar Varv i början på 1960-talet.
      I samband med ombyggnaden demonterades ångmaskinsanläggningen och propelleraxeln kapades och svetsades fast. En pentadriven generator installerades, fyra st brännoljetankar likaså, i f d maskinrummet, en verkstad med förhöjt väderdäck, en puckel byggdes midskepps och utrustades med två stora bordläggningsportar samt en däckslucka. Samtidigt tillkom en kran med tillhörande kranmast. LAGAREN kom sedan att användas som servicefartyg för sjömätningsbåtar.
      Fartyget var nu upplagt på Blasieholmen samt till salu. Holger uppvaktade kommunikationsministern med en förfrågan om att få köpa fartyget. Inom gården fanns endast 2500 kr att tillgå, en summa som dock accepterades som köpeskilling och Birkagården var därmed ägare till ytterligare ett fartyg.
      LAGAREN togs till Finnboda Varv för torrsättning varvid det uppdagades att skrovet hade dimensioner som ett seglande fartyg varvid idén föddes om en eventuell framtida ombyggnad till segelfartyg.
      Under torrsättningen blästrades skrovet samt erhöll dubblering av plåtarna i vattenstråket p g a frätskador. Därefter målades skrovet om i vitt.
      Vid kaj på Skeppsholmen byggdes fartyget sedan om invändigt med omklädningsrum, tvättrum och bastu samt att verkstadsdelen kompletterades med diverse utrustning.
      Under flera år kom sedan LAGAREN att utgöra en fast bas i verksamheten. Efter hand, under 1970-talet, fick gården tillgång till lokaler i land och i början av 1980-talet fick gården också tillgång till en verkstadslokal i södra Fundamentshuset varefter LAGARENs verkstad omändrades till lokal för motorutbildning och motorrenovering.
    I slutet av 1980-talet inreddes en kombinerad skans/lektionssal i förskeppet varvid även teoretiska utbildningen kunde ske ombord, en verksamhet vilken artikelförfattaren varit involverad i som kursledare i över 20 år.
      År 1978 blev verksamheten på Skeppsholmen en egen hemgård under den då nybildade Stiftelsen Skeppsholmsgården, vilken även inkluderade en sjöfolkhögskola. Fartyg och verksamhet överfördes därmed från Birkagården.
      Under 1980-talet gjordes diverse punktinsatser ombord, av i huvudsak ideella krafter, med målet att få fartyget sjögående för egen maskin. Förvaringstankarna för olja, i det tidigare maskinrummet, vändes samt flyttades ut mot bordläggningen för att ge plats för en ny huvudmaskin. Tankarna försågs med nya anslutningar samt behandlades invändigt för att därefter användas som brännoljetankar (2 st) och färskvattentankar (2 st), varefter den befintliga färskvattentanken i akterskeppet skrotades.
      Befintliga tankar i förskeppet iordningställdes som septiktankar med tillhörande rördragning och pumpinstallation.
      Styrhytten vändes och flyttades förut samt inreddes, för- och akterdäckens plank byttes mot plåt. Hytterna i akterinredningen försågs med nytt innertak och nytt elsystem.
      En begagnad med renoverad Scania diesel DSI 14 inköptes med blev stående ombord inför en framtida installation.
      "Den enes död – den andres bröd" är ett talesätt som stämmer in på Skeppsholmsgården och LAGAREN. År 1991 gick Finnboda Varv i konkurs vilket fick som följd att deras personal skulle placeras ut i olika arbetsmarknadsåtgärder. Därvidlag hamnade ett flertal duktiga yrkesarbetare som plåtslagare, svarvare och mekaniker på Skeppsholmsgården, bl a Finnbodas verkmästare vilken nu fick ge sig i kast med projekt LAGAREN.
      Nu blev det fart i verksamheten, verkstadspuckeln skars ned på sidorna vilket gav fartyget ett mer harmoniskt utseende. Scanian installerades som framdrivningsmaskin, propellerhylsan arborrades samt försågs med ny axel och propeller, ny styrmaskinutrustning med 2 st rattpumpar samt maskindriven hydraulpump installerades, ankarspelet renoverades och flyttades upp på väderdäck, en Deutz diesel installerades i det tidigare ankarspelsrummet och en hydraulisk bogpropeller monterades med drivning från Deutzen alternativt från en pump på huvudmaskin. Även en ny hydrauliskt driven brandpump installerades samt en ny eldriven länspump.
      Två generatoraggregat anskaffades och installerades – en Bukhdiesel och ett Onanelverk. Den från ombyggnaden på 1960-talet installerade Pentageneratorn behölls.
      Elsystemet erfordrade en total ombyggnad vilket resulterade i en ny, stor kontroll- och manövertavla som knutpunkt för all el, nya elcentraler och nya belysningsarmaturer monterades samt nya kablar drogs i hela fartyget.
      Ett nytt 24-voltsystem med NiFe-batterier installerade med bl a nödbelysning, lanternsystem, navigationssystem m m .
      En ny byssa byggdes upp och utrustades samt den tidigare motorverkstaden omdisponerades till entréhall / matsal / lektionssal.
      Ett datoriserat navigationssystem komplett med radar, GPS m m är installera.
      Hösten 1999 genomförde vi den första verkliga provturen, en provtur som turligt nog fungerade utmärkt.
      Klassning är utförd av Sjöfartsverket under 2003.
      LAGAREN är idag ett utmärkt skolfartyg för utbildning i maskinlära, navigation, säkerhet samt brand / räddningsövningar.
      Under sommaren och hösten har fartyget periodvis varit uthyrt till SVT-Drama för inspelning av en polisserie med namnet Graven vilken kommer att sändas under hösten 2004.
      Visionen att rigga LAGAREN har, som nämnts tidigare, funnits sedan länge och under vintern 2003 gjordes slag i saken. Lämpliga mastämnen anskaffades samt svetsades samman till två stycken master. Mesanmasten kompletterades med stag, fästen, kabelrör m m under sommaren samt sattes på plats under oktober. Stormasten ligger på kajen och kommer att kompletteras under vintern för att sättas på plats under våren 2004.
      Riggen kommer att bli en s k hjälprigg enligt förordningen av 1864, en rigg liknande den Sveabolagets GAUTHIOD och SVITHIOD en gång hade.

Ingvar Rylander


Vad händer med Lagaren just nu:
hem.bredband.net/lagaren

12 feb 2007