Skolfartyget LAGAREN,
ex Fyrskeppet SVINBÅDAN- Läs även: Verksamhetsplan 2005-12-11 Ingvar Rylander 2006-11-22 Lagargruppens kravlista 2007-01-15
Thore Hanssons brev till ledningsgruppen,
Gustaf Taube och stiftelsestyrelsen


Gustaf Taube
Ordförande i styrelsen för
Stiftelsen Skeppsholmsgården


Hägersten den 10 september 2006
Angående Lagaren

Den så kallade "Lagarengruppen" fick vid Stiftelsen Skeppsholmsgårdens ordinarie styrelsemöte den 5 september 2006 möjlighet att framföra sina synpunkter på och tankar kring det beslut om försäljning av Lagaren som styrelsen hade fattat. Vi blev också informerade om att beslutet om försäljning kan ändras. För att det skall ske, krävs dock att styrelsen får sig presenterat en godtagbar verksamhets- och ekonomisk plan, på såväl kort som lång sikt, för hur Lagaren skall utnyttjas. Dessa planer måsta vara styrelsen till handa senast 20061001.

  Hösten 2005 presenterade Lagarengruppen för Hemgårdens ledning, planer av det slag som nu efterfrågas. Vid ovan nämnda styrelsemöte kunde jag konstatera att styrelsen inte hade tagit del av dessa planer. Jag kunde också konstatera, vid genomgången av protokollet från styrelsens föregående möte, att beslutet om försäljning fattats på felaktiga grunder. Det sistnämnda är givetvis min konklusion och grundar sig på hur jag uppfattade texten i protokollet som lästes upp.

  Det jag fick fram vid genomgången av protokollet var att beslutet om försäljning av Lagaren grundar sig på ett underlag från Hemgårdens ledning om att Lagaren inte drar runt sina egna kostnader. Således att värdet för Hemgården att ha Lagaren i sin verksamhet och de intäkter som Hemgården kan få in vid uthyrning etc. inte täcker de kostnader som Hemgården har för fartyget. Aktuella kostnader var främst kajhyra, underhåll och drift. Någon styrelseledamot hävdade också att Lagaren dränerade Hemgården på annat sätt, genom att personer avlönade av Hemgården utför arbeten på Lagaren och att Lagaren får bidrag från utomstående, bidrag som i stället borde gå till Hemgårdens övriga verksamhet. Lagaren skulle således också utgöra en allvarlig konkurrent till Hemgården.

  Lagarengruppen visade redan hösten 2005 att verksamheten med Lagaren kan utformas så att ekonomin går runt. Det är mycket länge sedan som avlönad personal från Hemgården utförde arbeten på Lagaren. Det har heller inte kommit in några bidrag, öronmärkta för Lagaren, på mycket lång tid. Sammantaget hävdar jag därför med bestämdhet att styrelsen har fattat sitt beslut om försäljning av Lagaren på felaktiga grunder.

  Hur kan vi nu gå vidare? Kortsiktigt måste följande ske:

  • Lagarengruppen fortsätter sitt arbete med att planera för Lagarens framtida nyttjande och ekonomin i samband med detta. Detta arbete blir inte fruktbart om vi inte får feed back från Hemgårdens ledning på de planer vi presenterade hösten 2005. Ledningen måste således svara oss på vad, i våra planer från hösten 2005, som förkastades / ej kunde accepteras.
  • Styrelsen för Skeppsholmsgården måste, mot bakgrund av vad jag framfört här ovan, ta tillbaka sitt beslut om försäljning av Lagaren / lägga beslutet vilande tills vidare. Nytt underlag i form av verksamhetsplan, budget etc. för Lagaren kommer att tillställas styrelsen under innevarande höst.
  Det är min förhoppning att ovanstående synpunkter kan beaktas och att vi därmed konstruktivt kan arbeta med frågan: Lagarens framtid - finns den?

Med de bästa hälsningar

Thore Hansson


Vad händer med Lagaren just nu:
hem.bredband.net/lagaren

13 jan 2007