Skolfartyget LAGAREN,
ex Fyrskeppet SVINBÅDAN
Holger Renberg invid
Lagarens stora skeppsklocka

Läs även:
Holger om Lagaren 1994 (47 kB)
Holger Renbergs PM, ca 1990
SHAMROCK, LAGAREN och gården
LAGARENs konsekvenser
Lagargruppens kravlista 2007-01-15
Ingvar Rylander 2006-11-22
Thore Hansson 2006-09-10
Verksamhetsplan 2005-12-11
Holger om projektet LAGAREN (98 kB)
Johan om LAGARENs skrovform
Holger om LAGARENs skrovform

Holger Renbergs PM om Lagaren som skolfartyg, här i en yngre version från 2001, men tankarna är hela tiden de samma:Lagaren
i utbildningens tjänstDet stora problemet vid all utbildning som syftar till en framtida praktisk tillämpning, är att kunna göra undervisningen så konkret och livsnära att den realistiskt speglar den framtida tillämpnings­situationen.

En stående erfarenhet från våra kurser är att såväl lärare som elever efterlyser möjligheter att förankra kursavsnitten praktiskt - att själv få köra hela den mångfald av tekniska system som ett sjögående fartyg inrymmer.

En räcka möjligheter

Färdigrustad och sjögående ger Lagaren en räcka av övnings­möjligheter som inte går att åstadkomma med fartyget stilla­liggande vid kaj. Genom sin storlek och kvalificerade utrusning gör Lagaren det möjligt att i befälsutbildningen öva moment direkt tillämp­bara på ett mindre handelsfartyg.

Lagarens användning som sjögående övningsfartyg - några exempel:

1. För teknisk utbildning, navigation och manövrering

  1. Fördjupning och utvidgning av kurserna för Fartygsbefäls­examen klass VIII och Maskinistexamen klass VI genom övningsturer på veckoslut, förberedda under kurskvällar iland.
  2. Under sommarhalvåret en till fyra veckors heltidskurser ombord under gång och till ankars för till exempel manskap från handelsflottan, personal från Vägverket, hamnen, skär­gårdsbor med flera.


Praktisk motorkurs i Lagarens verkstad

Kurserna kan gälla såväl Fartygsbefälsexamen klass VIII som Maskinbefäl klass VI eller en kombination av båda, då även övning i fartygets manövrering och navigering ingår som viktiga moment samt handhavande av all maskinteknisk utrustning ombord.

2. Fartyget som sjögående bas:


Hemgården Skeppsholmsgårdens skolfartyg Lagaren
Lagaren liggande vid Lådna under någon av de tre kollo­seglin­garna med barn (och ev makalösa föräldrar) sommaren 2005

  1. För skärgårdsstudier - näringsliv, miljö, marinarkeologi, kulturgeografi, ekologi med mera
  2. För ungdomsutbildning i sjömans- och maskinkunskap av typ allmäntjänst för till exempel äldre ungdomar som seglat på Shamrock och vill fördjupa sitt kunnande. I kursen kan även grundläggande utbildning i ledarskap ingå.
  3. Som bas för deltagare i projekt liknande "Sol över Öster­sjön", där ungdomar från länderna kring Östersjön bereds tillfälle att växa tillsammans genom studier, övningar i sjö­manskap och deltagande i det månfacetterade livet ombord.
  4. Som bas för ungdomsseglingar i Stockholms skärgård, till exempel typ seglarläger med skolans allmogebåtar.
  5. Som mångsidigt arbetsfartyg för uppdrag av skeppsteknisk karaktär.

Lagaren som resurs vid kaj

Allt sedan anskaffandet hösten 1972 har Lagaren i dubbel mening varit en betydelsefull resurs i gården, dels som mångsidigt använd­bar utbildnings-, verkstads-, mötes- och övernattningslokal, dels som oskattbar tillgång i hemgårdens samhällssociala arbete.

I enlighet med hemgårdsarbetets målsättning vill Skeppsholms­gården engagera olika åldrar och begåvningar i sin öppna verk­sam­het och särskilt då i de öppna, ej kursbundna aktiviteterna, där mottot för arbetet är att var och en delar med sig till kamraterna av sitt kunnande och sin erfarenhet. "Att lära av livet och av varandra".Lokalen där Ingvar Rylander undervisar i maskinteknik och motorlära är Lagarens ombyggda lastrum
Ombord på Lagaren sker även fördjupning och utvigning av kurserna för Fartygsbefälsexamen klass VIII och Maskin­befäl­sexamen klass VI.

Uppskattad praktikplats

Samtidigt som det ideella arbetet på fartyget kon­tinuerligt pågått (och fortfarande pågår) har det även stått till samhällets tjänst som uppskattad praktikplats för arbetslösa av olika kategorier - till ömsesidig glädje och nytta för såväl Skepps­holms­gården som de arbetslösa.

"Projekt Lagaren" är med andra ord ett exempel på ett idealiskt objekt för hemgårdsarbete - meningsfyllda, mångsidiga, skapande arbets­uppgifter med mängder av läromoment och möjligheter att tillsammans växa i kunnande och ansvar.

När blev hon färdig?

En fråga jag ofta får lyder: När blir Lagaren färdig att tas i bruk som sjögående skolfartyg?

vägen till sjögåendet varit och är ett mål i sig, har svaret blivit svävande och förenat med många om och men - tillgång till arbetskraft, materiel, utrustning, sponsorer med mera.

Lyckade provturer 1999 och 2000 talar dock för att etappmålet - Lagarens sjögående - nu ligger inom räckhåll, även om några stora och tyvärr kostsamma arbeten återstår, nämligen anskaffning och installation av brandskyddsutrustning samt klassning av fartygets skrov. Det sistnämnda inne­bär bland annat dockning, kontroll av plåt­tjock­lek, eventuella erforderliga plåtbyten samt botten­målning.

Vår bedömning är att Lagaren, om lyckan står oss bi, fullt ut skall kunna fungera som sjögående skolfartyg sommaren 2002. Visionen - Lagaren under segel - arbetar vi oförtrutet vidare på.

Holger Renberg


Vad händer med Lagaren just nu:
hem.bredband.net/lagaren

23 feb 2007