Skolfartyget LAGAREN,
ex Fyrskeppet SVINBÅDAN


- Läs även:
SHAMROCK, LAGAREN och gården
Verksamhetsplan 2005-12-11
Thore Hansson 2006-09-10
Lagargruppens kravlista 2007-01-15
Holger Renbergs PM om LAGAREN 1990
Holger Renbergs PM om LAGAREN 2001
Holger om Lagaren 1994 (47 kB)
Holger om projektet LAGAREN (98 kB)
Kriminalserien Graven (54 kB)
Läsvärd som historik:
Mch Ingvar Rylanders brev till ledningsgruppen,
Gustaf Taube och stiftelsestyrelsen

Haninge 2006-11-22
Ang. Skolfartyget LAGAREN.


  Verkstadsfartyget LAGAREN inköptes i början av 1970-talet för att användas som personallokal, verkstad och kontor för Hemgården då motsvarande lokaler saknades i land.
  Under 80-talet flyttade kontoret in i Årboden och verkstaden till Fundamentshuset varefter Lagarens verkstad omändrades till motorverkstad samt att förliga skansen iordningställdes till utbildningslokal då tillgången på lokaler var begränsad i Fundamentshuset.
  Under 80-talet igångsattes en ombyggnad till seglande skolfartyg, en vision och idé utarbetad av Holger Renberg, dessa arbeten utfördes av ideella krafter när dessa krafter ej behövdes på andra fartyg varför ombyggnationen gick sakta ock lite ryckigt framåt.
  I början av 90-talet inleddes ett intensivt skede på Lagaren då ett flertal yrkesarbetare från konkursdrabbade Finnboda varv erhöll beredskapsarbeten på Skeppsholmsgården varefter en rad ombyggnadsprojekt utfördes på Lagaren med inriktning på ett maskindrivet skolfartyg med hjälprigg. (Nedskärning och omläggning av däck, inst. av bogpropeller och motorer mm)
  Efter hand försvann de flesta av Finnbodapersonalen, antingen över till fasta arbeten på andra varv eller avgick med pension.
  Kvar på Lagaren blev en handfull "gubbar" vilka fortsatte att arbeta på ideell basis.
  Tusentals timmar har lagts ned ombord av dessa ideella krafter vilka också har bidragit med hoptiggt eller ur egen ficka inköpt material samt hållt sig med egna verktyg.
  Denna kraftsamling resulterade i att Lagaren kunde klassas under 2003 samt därefter medverka i TV-serien "Graven", ett projekt som gav ett bra ekonomiskt överskott, ett överskott vilket föll Hemgården till godo. (518.000 kr)
  Lagaren är ett utmärkt utbildningsfartyg för maskinell- nautisk samt säkerhetsutbildning,
  fartyget är användbart för uthyrning för ex kolloverksamhet, dykutbildning, "teambuilding", utbildning, förläggning mm.

  I juni 2006 kom beskedet att styrelsen beslutat avyttra Lagaren - ett beslut som är ett svek gentemot den vision som Holger Renberg en gång utarbetade.
  Redan under förutvarande år cirkulerade rykten om en eventuell försäljning och frampå höstsidan framförde styrelsen genom ledningsgruppen att Lagaren ej fick kosta mer än absolut nödvändigt i drift och underhåll.
  Åsikten att Lagaren endast låg vid kaj och kostade pengar framfördes också, något vi försökte bemöta med att fartyget användes som kurs- förläggnings- och möteslokal.
  Ombordaktiviteterna under jan.– mars 2006 visade att Lagaren användes vid minst 54 tillfällen vilket motsvarar en intäkt på minst 25.000 kr/ termin eller ca 60.000 kr per år(ink sommar), vilket nästan motsvarar Lagarens kostnad vid kaj. (Bilaga 1).
  Intäkterna kan säkert utökas genom ett mer aktivt utbud till skolor och föreningar, framför allt i landsorten, vilka är intresserade av en enkel men prisvärd förläggning centralt i Stockholm.
  Några av Lagarengubbarna har också visat intresse för utökad uthyrningsverksamhet samt att fungera som uthyrningsvärdar på ideell basis.

  Hösten 2005 framfördes också önskemål från ledningsgrupp och styrelse om en verksamhetsplan med tillhörande budget, en sådan sattes därför samman av några av Lagarengubbarna samt överlämnades till ledningsgruppen. Kontakt togs med olika intressenter inför sommarens verksamhet men någon tillstyrkan av verksamhetsplanen erhölls aldrig från styrelsen varför den planerade verksamheten avbröts och fartyget förblev liggande vid kaj över hela sommaren.

  Lagarens befintliga certifikat upphörde f.o.m september 2006, samtal fördes under våren med sjöfartsinspektören ang. ny klassning. Ett frågetecken var dubbleringen av skrovplåten i vattenstråket där inspektören föreslog en inre ultraljudsmätning av plåten i främre delen av skrovet vilket utfördes i april efter att garneringen i förskansen rivits av gubbarna.
  Mätningen visade att minst 80 % av plåten återstod, vilket var fullt godkänt. Ett par mindre plåtbitar skars också ut ur bordläggningen för besiktning av utrymmet mellan plåtarna, ett utrymme som visade sig helt intakt utan några rostangrepp.
  Med hänsyn till skrovets samt plåtens kondition och om resten av dubbleringen var lika intakt kunde inspektören tänka sig ett nytt certifikat om samtidigt en fartygsexpert bedömde att befintlig dubblering var minst lika stark som byte till ny enkelplåt.
  En känd fartygsexpert konsulterades samt var villig att åta sig uppdraget.
  Styrelsens försäljningsbeslut i juni slog undan benen för de aktiva på Lagaren, dessa tog sina personliga prylar samt mönstrade av den 17 juni.
  Nu ligger fartyget oklassad och med en riven förskans samt under stigande förfall samtidigt som tydligen ägareförhållandet är oklart varför en försäljning har komplicerat.
  En avyttring av Lagaren resulterar i att hemgården blir av med lokaler vilka då måste anskaffas på annat håll ex Fundamentshusen, där det redan är trångbott, samt att de ideella krafterna försvinner från Skeppsholmen och ej blir någon tillgång för övriga skolfartyg.

  Under årens lopp har en rad stiftelser och företag donerat material och ekonomiska medel till olika projekt i Lagaren och Shamrock, dessa donatorer kommer troligen ej att vara lika givmilda längre gentemot kvarvarande fartyg i verksamheten.

  Undertecknad har avslutat sin ideella verksamhet på Skeppsholmen efter 27 år.
  Någon tanke att återuppta densamma kan ej bli aktuellt såvida inte styrelsen ompröver sitt avvecklingsbeslut samt är beredda att stödja en framtida verksamhet på Lagaren.

  Undertecknad har under de senaste tio åren lagt ned minst 300 oavlönade arbetstimmer per år ombord i Lagaren samt tiggt i hop material för mellan 100.000 och 150.000 kr, vid en försäljning överväger jag att fakturera stiftelsen för ovannämnda tid samt material.

Ingvar Rylander


Vad händer med Lagaren just nu:
hem.bredband.net/lagaren

13 jan 2007