Skolfartyget LAGAREN,
ex Fyrskeppet SVINBÅDAN
Holger Renberg invid
Lagarens stora skeppsklocka

Läs även:
Holger Renbergs PM om LAGAREN 2001
Holger om Lagaren 1994 (47 kB)
SHAMROCK, LAGAREN och gården
LAGARENs konsekvenser
Lagargruppens kravlista 2007-01-15
Ingvar Rylander 2006-11-22
Thore Hansson 2006-09-10
Verksamhetsplan 2005-12-11
Holger om projektet LAGAREN (98 kB)
Johan om LAGARENs skrovform
Holger om LAGARENs skrovform

Holger Renbergs gamla PM om Lagaren som skolfartyg.

Arbetet med fartyget har redan hunnit längre än det Holger förutser i detta PM. Viss omnämnd utrustning är slopad och ersatt, samma gäller skeppare- och maskinistexamina som idag heter fartygs- resp maskinbefäl klass VIII.

Slutsatserna är lika aktuella idag som när de nedtecknades gissningsvis precis i början av 90-taletP M
LAGAREN / SBAK

- den tekniska utbildningen -Skeppsholmsgårdens maskintekniska utbildning - några erfarenheter.

Skeppsholmsgården har sedan början av 70-talet varje år genomfört minst en tvåterminers studiecirkel för utbildning till fartygsmekaniker, samt 2 entermins studiecirkel i praktisk motorlära.

Fartygsmekanikerkurserna, som på senare år fått en ny utformning och nu kallas utbildning till Maskinist B, är mycket efterfrågade. Den goda elevtillströmningen och tillskottet på lokalsidan - LAGARENs skans - har gjort det möjligt för oss att hålla igång tre maskinmistkurser som löper över hela året.


Varför göra LAGAREN sjögående?

Det stora problemet vid all utbildning som syftar till en framtida praktisk tillämpning är att kunna göra undervisningen så konkret och livsnära att den realistiskt speglar den framtida tillämpningssituationen.

En stående erfarenhet från våra kurser är att såväl lärare som elever efterlyser möjligheter att förankra kursavsnitten praktiskt - att själv få köra hela den mångfald av tekniska system som ett fartyg rymmer.

Färdigrustad och sjögående ger LAGAREN en räcka av övningsmöjligheter som inte nu går att åstadkomma med fartyget, t. ex:

 • Att ansvara för fartygets framdrivningsmaskineri före, under och efter gång - alltifrån propellerhylsan med cedervallsboxen, axelns bärlager och hydraulväxeln till huvudmaskinen med dess smörj-, bränsle-, kyl-, luft-, el- och manöversystem med dithörande kranar, kopplingar, ledningar, ackumulatorer, tankar o s v, o s v
 • Att ansvara för fartygets elförsörjning - 3 st dieseldrivna 380 V generatorer (90 kVA, 13 kVA, 5 kVA - den sistnämnda möjlig att handstarta) samt 1 st 110 V lik 20 kVA, till dessa centraler, laddningsaggregat, ackumulatorer, kopplingssystem för 380-220 V växel och 110 och 24 V likspänning, nödbelysning m m
 • Att ansvara för vård och drift av ett ankarspel med Leonarddrift, dvs handha kompressor och luftstartanordning, likströmsgenerator, elmotor och ankarspel
 • Att ansvara för bunkring och länsning (bränn- och smörjoljor, smörjmedel, färsk- och sjövatten med hydroforer och tankar, sanitetstankar, länspumpar, omkopplingar mellan olika system
 • Att tillse brandskyddsutrustning och öva brandskydd - brandpumpar, handbrandsläckare av olika typ, brandslangar m m.
 • Att ansvara för tillsyn och vård av bryggutrusning - komradio, internkommunikation (telefon, högtalare), radar, ekolod, logg, signalanordningar m m.
 • Att ansvara för vård och tillsyn av motorlivbåt, elvinsch, lastbom med utrustning samt hydraulisk styrmaskin med rattpump och reservstyrning.
 • Att handha och vårda fartygets vattenburna värmesystem med två pannor (en för olja och en för koks eller ved) samt fartygets köksspisar (en AGA koksspis och en gasolspis)

En god del av ovanstående kan momentant övas vid kaj - utförda till sjöss blir de delar av den levande, integrerade enhet ett sjögående fartyg utgör, m a o övning och tillämpning förenas. Varvade med väl avvägda teoretiska studier torde läromöjligheterna närma sig det optimala.


Fartygets framtida användning - några exempel:

1. För teknisk utbildning och navigation:

 1. Fördjupning och utvidgning av nuvarande Maskinist B-utbildning genom övningsturer på veckoslut, förberedda under kurskvällar iland
 2. Under sommarhalvåret 1-4-veckors heltidskurser ombord under gång och stillaliggande för t ex manskap från handelsflottan, personal från vägverkets färjor, kustbevakningen, lotsverket, hamnen m fl samt ungdomar från SHAMROCK. Kurserna kan gälla såväl Maskinist B som Skeppare B-utbildning eller en kombination av båda.

2. Fartyget som sjögående bas:

 1. För ungdomsutbildning i sjömans- och maskinkunskap av typ allmäntjänst / för t ex äldre ungdomar som seglat på SHAMROCK och andra intresserade som vill fördjupa sitt kunnande om arbetslivet i handelsflottan
 2. För skärgårdsstudier - näringsliv, miljö, marinarkeologi, kulturgeografi, ekologi m m
 3. Som bas för barn- och ungdomsseglingar i Stockholms skärgård

3. Under vinterperioden
brukas fartyget dels som välrustad utbildningslokal för Skeppsholmsgårdens tekniska kurser, dels för möten och studieverksamhet inom gårdens öppna ungdomsverksamhet. Särskilt vad gäller det senare bör möjligheterna till övernattning ombord noteras som en viktig tillgång.


Lönar det sig att iståndsätta ett så gammalt fartyg?

Oavsett om LAGAREN görs sjögående eller inte är fartyget en omistlig lokal- och utbildningsresurs för Skeppsholmsgården, varför skrovunderhåll inkluderande ev framtida plåtbyten får anses som ekonomiskt och verksamhetsmässigt väl försvarbart.

Skeppsholmsgården har som huvudtema i sitt arbete hav - kust - skärgård och ser fartyg, segling, sjömanskap och sjöhantverk som betydelsefulla instrument för att förmedla förståelsen och respekt för viktiga delar av vår livsmiljö.

Skeppsholmsgården vill engagera olika åldrar och begåvningar i sin verksamhet och särskilt då i de öppna, ej kursbundna aktiviteterna, där mottot för arbetet att var och en delar med sig till kamraterna av sitt kunnande och sin erfarenhet.

En given såväl pedagogisk som ekonomisk förutsättning för Skeppsholmsgårdens drift är och förblir att reparationer och underhåll av fartygen och dess utrustning sker i egen regi, ofta med bruk av begagnad materiel och med arbetet utfört av ideella krafter.


Projekt LAGAREN är ett exempel på ett idealiskt arbetsobjekt - meningsfyllda, mångsidiga, skapande arbetsuppgifter, fyllda med läromoment och möjligheter att tillsammans växa i kunnande och ansvar.

Holger Renberg


Vad händer med Lagaren just nu:
hem.bredband.net/lagaren

16 feb 2007