The FIFTIES Stadgar

§1 Föreningen

The Fifties är en ideell förening vars huvudsakliga ändamål är kulturellt allmännyttigt socialt umgänge och att ha roligt tillsammans. Föreningens motto är "Det är roligare med The Fifties". De sammankomster som klubben anordnar sker till självkostnadspris. Föreningen har sitt epilogiska centrum i Västerås med förgreningar över Västmanland.

§2 Regler för förmåner

För att få ta del av föreningens tillförskaffade förmånerna måste medlemskortet visas upp som bevis. Medlemskortet är personligt.

§3 Regler för medlemskap och uteslutning

Medlemskap fås i och med betald medlemsavgift eller inval i styrelsen. Uteslutning sker om betalning av ny medlemsavgift inte har skett innan eller under årsmötet. Nytt medlemskap kan erhållas om på så sätt utesluten medlem erlägger ny medlemsavgift. Medlemskort delas ut på föreningsmöten. Det är medlemmarna tillåtet att offentligt omtala att de är medlemmar i The Fifties.

§4 Medlemsavgift

Medlemsavgiftens storlek fastställs på årsmötet. Medlemsavgiften skall sättas in på föreningens postgiro av medlemmarna, utan extra anmodan. Hedersmedlemmar, se paragraf 5, erlägger inte medlemsavgift. Medlem som kan uppvisa medlemsskap i föreningen FLOO-trips behöver endast betala halv avgift.

§5 Hedersmedlemmar

Sponsorer är hedersmedlemmar under sin tid som sponsor. Hedersmedlem under pågående medlemsår kan även den bli som på ett avgörande sätt bidragit till klubbens kulturella och sociala utveckling.

§6 Räkenskapsår

Som räkenskapsår räknas från den 1-februari till 31-januari.

§7 Beslutande organ

Beslutande organ är föreningens årsmöte.

§8 Kallelse till föreningsmöte och årsmöte

Kallelse till föreningsmöte och årsmöte skickas via e-mail och djungeltelegrafen, beroende på medlemmens tekniska förmåga att ta emot information. På vilket sätt framgår i föreningens medlemsregister som hålls uppdaterat av styrelsen. Information går även ut via meddelandebox 021-13 58 00 och via internet: http://home.bip.net/fifties. Det åligger varje medlem att sprida informationen till så många som möjligt på olika sätt. Kallelse till årsmöte går även ut via brev till de som inte har e-mail.

§9 Regler för rösträtt

Den äger rösträtt som är medlem = betalt medlemsavgift.

§10 Styrelsen

Förslag på ny styrelse och revisor tas fram av valberedning som utses vid årsmötet. Två nya personer skall ingå i förslag till ny styrelse varje år, minst två ur gamla styrelsen måste vara kvar varje år. Ny styrelse och revisor väljs på ett år vid årsmötet. Styrelsen skall bestå av minst 3 ordinarie och 2 suppleanter. Styrelsen är föreningens verkställande organ. Den ansvarar för kallelser till möten och skall förbereda ärenden till årsmötet. Ansvaret för bokföring och medlemsförvaltning ligger också på styrelsen. Styrelsen arbetar efter de stadgar och beslut som tagits vid årsmötet. Vid styrelsemöten är styrelsen beslutsmässig då 2/3 av styrelsen är närvarande.

§11 Ändring av stadgar

Föreningens stadgar kan endast ändras under årsmötet.

§12 Regler för upplösning av föreningen

Föreningen upplöses då ny styrelse inte kan väljas. Eventuella kvarlåtenskaper delas lika mellan medlemmarna via en hejdundrande avslutningsfest.

§13 Årsmöte

Årsmöte hålls normalt i mars. Kallelse skall gå ut minst en månad i förväg, se paragraf 8. Årsmötet är beslutsmässigt om 2/3 av styrelsens medlemmar är närvarande. Vid årsmötet har alla ordinarie medlemmar närvaro-, yttrande-, yrkande- och beslutanderätt. Agenda på årsmötet är:

PS. Har du e-mail ? Sänd in din adress till : fifties@bredband.net DS.