Gotlandskadrilj


http://runeberg.org/folkdans/besk/0193.html

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.


UTGÅNGSSTÄLLNING: Två parallella, mot fronten vinkelräta och

mot varandra vända linjer, omkring fyra stegs avstånd mellan linjerna

lika många par i varje linje.


FATTNINGAR: öppen fattning nr l (enkel handfattning). Ledig hand

i sidan, halvt sluten, med handens yttersida vilande mot höften.

Fattning hr 4 (arm i arm). Korsfattning framför. Sluten fattning nr 3

(dubbel midjefattning).


STEG: Jiggsteg, gångsteg, schottischsteg, sparksteg, hoppsteg. Obs.

Kavaljeren börjar alltid med vänster och damen med höger fot, där ej

annorlunda angives.


TUR 1


Gångsteg och hoppsteg. På upptakten vänder sig damen på vänster fot

helt om åt vänster, för ätt på första taktens första taktdel isätta höger

fot, i kors över den vänstra samtidigt som kavaljeren isätter vänster fot,

i kors över den högra, och fattar med höger hand egen dams högra hand

samt med vänster hand den till vänster stående damens vänstra hand.

Under första hälften av varje takt ser samtliga åt höger och svänger med

armarna inåt ringen, under andra hälften av varje takt ser samtliga åt

vänster och svänger med armarna utåt. Paren fortsätter så i ring med

gångsteg åtta takter motsols (1-8). Ringen dansar sedan, med markering

på första steget, med hoppsteg medsols till plats (1-6), där de parvis

fattar varandras händer med åt sidan utsträckta armar och går ett varv

runt medsols på plats, varefter utgångsställning intages (7-8).


TUR 2


Jiggsteg hela turen. Kavaljerlinjens kavaljerer och damlinjens damer

dansar fyra steg mot varandra (9-10), därpå fyra steg baklänges till

plats (11-12), två steg framåt (13) och förbi varandra åt vänster

vändande sig på två steg ett halvt varv medsols (14) och intar med två steg

baklänges varandras platser (15) där de stannar med tre trampsteg (16),

dansar ånyo fyra steg framåt (17-18), fyra steg bakåt (19-20) samt fyra

steg mot och förbi varandra till vänster utan att vända sig om (21-22),

varefter samtliga omdansar parvis på egen plats med sluten fattning nr

l, så att alla när omdansningen är slut obehindrat kan intaga sina

platser (23-24). Kavaljerlinjens damer och damlinjens kavaljerer dansar

på liknande sätt (9-24).


TUR 3


Gångsteg. Paren fattar linjevis varandras händer, går tre steg fram mot

varandra och gör halt med en lätt bugning (25-26), går därefter tre

steg baklänges till egen plats och gör halt (27-28), går ånyo tre steg

fram mot varandra och gör halt med djup bugning (29-30) samt

återvänder med tre steg baklänges till egen plats, där de gör halt och intar

utgångsställning (31-32).


TUR 4


Gångsteg och Jiggsteg. Damen går tre steg mot motsatta linjen, stannar

med höger fot framför den vänstra, klappar vid tredje steget, något

framåtlutad över högra benet, tre slag i händerna (33-34), går efter vändning

helt om åt vänster med början på höger fot tre steg tillbaka mot egen

plats och klappar vid tredje steget tre slag i händerna mot kavaljeren

(35-36). Under det damerna återintager sina platser i linjen, går

kavaljererna tre steg fram och stannar med vänster fot framför höger och

klappar på tredje steget tre slag i händerna (37-38), vänder sig åt

höger helt om och isättande vänster fot omdansar (Jiggsteg) med egen dam

ett varv på plats (39-40).


TUR 5


A. Schottischsteg och gångsteg. Med sluten fattning nr 4 och något

utsträckta armar dansar paren med schottischsteg, omväxlande vändande

sig mot och från varandra, mot motlinjens par, släpper.fattningen och

dansar över med två gångsteg till motsidans plats, där paren med två

steg och med ovanstående fattning dansar om ett halvt varv medsols.

(Damerna skall passera varandra rygg om rygg vid genomdansningen.)

(41-44). Återvänder på liknande sätt till sina platser (45-48).


B. Jiggsteg. Paren omdansar på egen plats, först ett varv med händerna

i sidan (49-52) och därpå två varv, med sluten fattning nr l, varefter

utgångsställning intages (53-56).


C. Återupprepande av A (57-64).


TUR 6


Gångsteg och särskilda steg. Med korsfattning framför bildar paren ring

och går parvis sju gångsteg motsols i ringen, med en lätt bugning mot

varandra på första taktdelen i varje takt, gör därpå, i stället för att

uttaga åttonde steget, helt om, utan att släppa varandras händer, så att

damen kommer på kavaljerens vänstra sida (65-68). Kavaljeren

isättande höger och damen vänster fot går åtta gångsteg medsols med halt

på sista steget,* kavaljeren och damen vänder mot varandra, så att

kavaljererna bildar en inre utåtvänd ring och damerna en yttre inåtvänd

ring (69-72). Kavaljererna isätter vänster, damerna höger fot och båda

dansar, vända mot varandra på stället sparksteg, damen hållande

händerna i sidan och kavaljeren armarna starkt krökt och händerna knutna

med uppåtböjda tummar, höjande och sänkande händerna i takt med

stegen (73-76), och paren omdansar slutligen med omdansningssteg

och sluten fattning nr 3 på egen plats (77-84). Efter omdansningen

släpper kavaljererna sina damer och turen upprepas från början med

iakttagande av att kavaljeren vid promenadens början tar de två första

stegen på stället, medan damen går fram till närmast framförstående

kavaljer och på tredje steget tager korsfattning framför (65-84). Turen

är avsedd att fortgå till kavaljeren dansat med alla damer, men för att

undvika enformighet brukar den avslutas sedan den dansats tre gånger

(65-84).


UPPLYSNINGAR OM DANSEN


Beskrivningen upptecknad av Studenternas folkdanslag Philochoros,

Uppsala. Sekonden har utelämnats med tanke på dansens framförande

på scenen. Dansen godkännes ej som kadrilj från Gotland men har en

följd av år dansats som Gotlandskadrilj.Nordisk Familjebok Uggleupplagan

http://runeberg.org/display.pl?mode=facsimile&work=nfcp&page=0470


Gotlandskadrilj dansas i 6 turer till putslustig

musik i 10 repriser. Paren uppställa sig i två

parallella, motvända linjer, med ledig hand i sidan,

bilda ring med damerna vända utåt och männen inåt,

gå så motsols och dansa med hoppsteg medsols tillbaka

till plats, svängande armarna inåt och utåt, samt

omdansa. Paren dansa sedan i linjer mot och förbi

hvarandra med vaggande jigsteg och återvända. Med

handfattning linjevis gå paren 2 ggr mot hvarandra,

buga lätt och djupt. Damerna gå mot motsatta linjen,

stanna något framåtlutade och klappa tre slag i

händerna, återvända och klappa tre slag emot sina

kavaljerer; dessa utföra sedan ungefär motsvarande

rörelser. Linjernas par dansa mot motsidans par och

förbi Jem, hvarvid damerna "genomsläppas", paren byta

plats och återvända på samma sätt. Med korsfattning

bilda paren ring, stående bakom hvarandra, gå motsols

med lätt bugning och efter helomvändning medsols,

hvarefter männen bilda en inre utåtvänd och damerna

en yttre inåtvänd ring, och de motdansa med vaggande

sparksteg, damerna hållande händerna i sidorna och

männen armarna starkt krökta och händerna knutna

med uppåtböjda tummar, hvarefter paren omdansa med

hoppande "gotlandssteg". Turen upprepas, dock så,

att hvarje dam vid promenadens början skyndar fram

till närmast framförstående kavaljer och med honom

dansar om turen, hvilket så kan fortgå laget rundt.