Tryvselregler - Hackspetten

Till innehåll

Huvudmeny:

Tryvselregler

Styrelse

ORDNINGSREGLER OCH TRIVSELFÖRESKRIFTER
FÖR
BRF HACKSPETTEN


Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning:

§ 1 Ansvar för ordningen
§ 2 För vem gäller reglerna?
§ 3 Vad händer om ordningsreglerna inte följs?
§ 4 Har du frågor?
§ 5 Om allmän aktsamhet
§ 6 Om säkerhet
§ 7 Om gemensamma kostnader
§ 8 Balkonger
§ 9 Tvättstuga
§ 10 Cyklar, mopeder, barnvagnar, och rollatorer
§ 11 Garagen, bilplatser
§12 Entré och trapphus
§13 Balkonger, markiser och inglasning m.m.
§14 Runt husen
§15 Avfallshantering, el - avfall, kemiska produkter
§16 Källare
§17 Parabolantenn
§18 Husdjur
§19 Störningar
§20 Andrahandsuthyrning
§21 Lägenhetsunderhåll
§22 Förändringar i lägenheten
§23 Om du tänker flytta
§24 Information till styrelsen

ORDNINGSREGLER OCH TRIVSELFÖRESKRIFTER
F
ÖR BRF HACKSPETTEN

Utöver föreningens stadgar har styrelse beslutat om följande ordningsregler och trivselföreskrifter som vi alla boende i föreningen skall följa.

§ 1 Ansvar för ordningen
Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen inom föreningen och verkställa de beslut föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också ordningsfrågor. Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför husen. Alla är i princip skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar.

§ 2 För vem gäller reglerna?
Ordningsreglerna gäller bostadsrättsinnehavare tillsammans med övriga familjmedlemmar, inneboende eller hantverkare som utför arbeten i en lägenhet. Ordningsreglerna gäller också för andrahandshyresgäster samt besökande.

§ 3 Vad händer om ordningsreglerna inte följs?
Om ordningsreglerna inte följs kan styrelsen i allvarligare fall ifrågasätta om Du ska få bo kvar. Förseelse som är av liten betydelse kan inte leda till uppsägning. Innan styrelsen kan agera måste styrelsen alltid först uppmana berörd lägenhetsinnehavare att följa reglerna, först därefter kan det blir fråga om uppsägning.

§ 4 Har du frågor?
Har du funderingar över något som tas upp i dessa regler är du alltid välkommen att kontakta styrelsen. Ordningsreglerna kommer att publiceras på vår hemsida samt att delges via utskick i brevlådor och på anslagstavlorna i entréerna. Ordningsreglerna kommer att vara gällande fram till dess nya ersätter de gamla.

§ 5 Om allmän aktsamhet
Tänk på att vara aktsam och väl vårda föreningens egendom. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla gemensam. Medlem som inte följer dessa ordningsregler och trivselregler eller visar grov oaktsamhet kan bli skyldig att stå för eventuella kostnader. Om akut skada inträffar på fastigheten, felanmäl det samt ta kontakt med någon i styrelsen. Omedelbara åtgärder är nödvändiga för att förhindra ytterligare skador på egendom.

§ 6 Om säkerhet
Kontrollera alltid att entrédörrar och gaveldörrar går i lås efter in- och utpassering. Lämna inte källardörrarna olåsta. Var försiktig med eld. Din lägenhet bör vara utrustad med brandvarnare. Närmare information lämnas av styrelsen.

§ 7 Om gemensamma kostnader
Föreningens styrelse beslutar om kostnader som ska belasta föreningen. Endast i undantagsfall kan en medlem ta beslut tillsammans med styrelse om åtgärder som ska betalas av föreningen. Åtgärder ska i dessa fall vara akuta och utgöra föreningens ansvar. Det är föreningens stadgar som reglerar ansvar, skyldigheter och rättigheter inom föreningen. Kostnader för vatten, uppvärmning och elförbrukning i de gemensamma utrymmena betalas av alla bostadsrättsinnehavare gemensamt.

§ 8 Balkonger
Balkonger får inte användas för:
Skakning av mattor,
Grillning med kolgrill. Annan typ av grill (elgrill) får användas.
Visa hänsyn mot grannar vid rökning på balkonger. Blomlådor skall placeras innanför balkongräcket.

§ 9 Tvättstuga
Föreningen har totalt 9 tvättstugor. Bokningsschema och särskilda ordningsregler finns anslagna innanför varje tvättstuga. OBS! Mattor får inte tvättas i tvättmaskiner avsedda för hushållstvätt då det finns grovtvättstuga.

§ 10 Cyklar, mopeder, barnvagnar, och rollatorer
Cyklar ska förvaras i cykelrum eller i cykelställ som finns på gårdarna. I cykelrummen ska endast cyklar, barnvagnar, rollatorer och rullstolar förvaras. Om Du förvarar saker under en längre tid utan tillsyn bör de vara märkta. Mopeder får inte förvaras i våra gemensamma utrymmen, för dessa finns möjlighet att hyra plats i garage avsedda för det. Cyklar som ställs upp i trapphus kommer att plockas bort.

§ 11 Garage, bilplatser
För garage och bilplats gäller separat garage- och bilplatspolicy. I de fall någon önskar hyra garage eller parkeringsplats för bilparkering skall HSB kontaktas.
Utanför våra garage har vi 16 platser för gästparkering för boendes gäster. Tillstånd kan hämtas hos styrelsens kansli på Husarvägen 21.

§12 Entré och trapphus
Våra entréer och trapphus är för oss den enda utrymningsvägen vid brand. Kammarrätten har slagit fast att brännbara eller lösa föremål inte får förvaras i utrymningsvägen (trapphuset) och därför får inte t.ex. cyklar, leksaker, soppåsar, julgranar etc. ställas i entrén eller trapphus. Dörrmattor får heller inte förekomma.
Lek och bollspel får inte förekomma i de gemensamma utrymmena. Rökning är inte tillåtet i föreningens gemensamma utrymmen.

§13 Balkonger, markiser och inglasning m.m.
För inglasning av balkonger krävs tillstånd av föreningens styrelse samt i de flesta fall även bygglov. Markis för balkong och balkongskydd får ställas upp i vissa fall. Samråd med styrelse är dock ett krav. För all typ av åtgärder på fasad krävs godkännande av styrelse.

§14 Runt husen
Marschaller ska placeras så att de inte ger upphov till sotfläckar eller på annat sätt skadar våra gårdar eller husfasader.

§15 Avfallshantering, el - avfall, kemiska produkter
Sopnedkasten får endast användas för sedvanligt hushållsavfall. Se till att soppåsarna är väl förslutna. Vassa föremål får inte läggas i soppåsen. Grovsopor, el- och elektronikavfall, glödlampor, lysrör samt kemikalier och färg ska lämnas på återvinningsstation. Kartonger, tidningar, plast och metallförpackningar samt glas (ofärgat och färgat) ska lämnas på närmast miljöstation. Föreningen har ingen egen grovsopshantering.

§16 Källare
I källare får personliga tillhörigheter förvaras endast i eget källarförråd. Föreningen har ett antal extra källarförråd, det finns möjlighet att hyra dessa. För ytterligare information kontakta styrelse eller besök vår hemsida. Gångarna ska hållas fria. Undvik att förvara stöldbegärlig egendom i källarförråd.

§17 Parabolantenn
Det är inte tillåtet att sätta upp parabolantenn eller annan utomhusantenn på fasad eller balkongräcke.

§18 Husdjur
Innehavare av husdjur är skyldig att övervaka att dessa inte stör. Husdjur får inte heller rastas på våra gårdar och lekplatser. Hundar får inte skälla eller yla så att omkringboende störs.

§19 Störningar
För att alla ska trivas är det viktigt att man inte störs av omkringboende. Alla boende är skyldiga att visa hänsyn. Lagen ser strängt på störningar. Man får inte störa genom att föra oväsen och detta är extra angeläget att följa mellan kl. 22.00 – 07.00.

§20 Andrahandsuthyrning
Upplåtelse i andra hand kräver styrelsens samtycke. Begäran om samtycke ska lämnas till styrelsen i ifyllt formulär som kan hämtas från vår hemsida. Begäran om samtycke gäller högst 6 månader. Därefter krävs förnyad ansökan till styrelsen.

§21 Lägenhetsunderhåll
Bostadsrättsinnehavare ansvarar för underhållet av sin lägenhet. Till lägenheten räknas normalt lägenhetens golv, väggar och tak, inredning i kök och badrum, glas och bågar i fönster samt innerdörrar och ytterdörrar. Om något går sönder är innehavaren skyldig att se till att det repareras samt svara för kostnader.

§22 Förändringar i lägenheten
Mindre förändringar kan göras i lägenheten. Du får t.ex. lägga nya golv, sätta upp nya skåp eller byta ut vitvaror i köket. Mer omfattande förändringar kräver dock styrelsens tillstånd. Om Du vill ta ner vägg eller dra nya vattenledningsrör i köket eller badrum så kräver detta styrelsens tillstånd. Kontakta alltid styrelsen innan Du sätter i gång. Tänk också på att ta hänsyn till de omkringboende när Du utför bullerstörande arbeten i lägenheten. Stadgar §30.

§23 Om du tänker flytta
Fråga styrelse vilka rutiner som gäller vid överlåtelse. Tänk på att den som övertar Din lägenhet också ska godkännas som medlem i föreningen innan inflyttning får äga rum. Tillsammans med en ansökan ska även ett exemplar av överlåtelseavtalet lämnas till styrelsen. Glöm inte att lämna kvar dessa ordningsregler till den som övertar Din lägenhet.

§24 Information till styrelsen
Om Du som medlem vill förmedla något som berör föreningen så bör det göras genom ett skrivet meddelande som läggs i styrelsens brevlåda på Husarvägen 21 eller genom mejl till . Det kan vara något som berör föreningen eller något som Du upplever som störande och är ett problem för Dig. Det kan vara något positiv också som en tips till styrelsen. Tänk på att alltid anmäla nyuppkomna skador på fastigheten.
Upplands Väsby den 13 december 2011


Styrelsen för Brf. Hackspetten
 
 
Tillbaka till innehåll | Tillbaka till huvudmeny