Huvudmeny


PFRS Hem
Det allra viktigaste.
Lärouttalande
Policy information
Sprid budskapet

PFRS Resurser


Läro studier
PFRS Kommentar

NYTT!
PFRS Diskussionforum
Diskutera dina frågor eller dela dina synpunkter med PFRS medlemmar. På svenska eller engelska

 
Main Menu


PFRS Home
What's New
Doctrinal Statement
PFRS Members
Policy Information
Help Spread the Word
Recommended Sites
PFRS Discussion Forums
Email PFRS

PFRS Resources


Doctrinal Studies
PFRS Commentary
NT Translation Project
E-pistle Newsletter
Sharp's Rule
NEW!
PFRS Discussion Forums
Discuss your questions or comments with PFRS members


PFRS Foreign Language

PFRS Översättning till Svenska
PFRS Översättning till Svenska

Svenskspråkiga Diskussionsforum
Please Visit

The Berean Council ForumVälkommen till PFRS

Pristine Faith Restoration Society är en sammanslutning av kristna som önskar återfinna den tidiga församlingens pristina (rena, oförvanskade) tro och praxis - "den tro som en gång för alla har blivit meddelad åt de heliga" genom Jesu Kristi Apostlar. Webster's lexikon definierar "pristine" som "tillhörande den tidigaste perioden eller tillståndet" och "oförvanskat, ofördärvat eller oförorenat". Vi inser att varje kristen organisation eller samfund hävdar att de står för den ursprungliga kristna tron. Men, genom de avsevärda variationerna i trosuppfattningar och praxis som förekommer bland utbudet av trossamfund så har den verkliga "Pristina tron" blivit fördunklad genom oräkneliga mänskoutformade läror. Många kristna grupperingar och samfund tror också att den kristna trosläran skulle fortsätta att utformas progressivt genom fortsatta uppenbarelser utöver vad Jesu tolv Apostlar explicit lärde. Som en följd härav kan vi finna en del som kallar sig själva för "Apostlar" och "Profeter" och som hävdar nya Gudomliga uppenbarelser. På liknande sätt hävdar några samfund, (Romerska Katoliker och Östligt Ortodoxa) att deras eget ledarskap, utifrån deras teori om en "Apostolisk Succession", talar direkt från Gud. I bägge fallen hävdas det att den "Apostoliska tjänsten" skulle ha fortsatt fram till vår tid. PFRS tar med bestämdhet avstånd från dylika föreställningar. Vårt namn uttrycker vårt syfte. Vårt mål är att återupptäcka den tidigaste Apostoliska traditionen, och att försvara den som den enda sanna och oföränderliga Kristna tron.  

I PFRS uppdrag ingår djupgående studier i olika teologiska områden, de Bibliska språken, tolkningsteori, och den historiska kristendomen, allt för att vi bättre skall kunna förstå det tidigaste innehållet i den Apostoliska undervisningen. Medlemmarna av PFRS deltar i ett privat diskussionsforum, där vi forskar, debatterar, och arbetar med de här frågorna till dess vi blir förvissade om att vi har nått fram till den pristina Apostoliska undervisningen i respektive ämne. PFRS medlemmar kommer från skilda bakgrunder omfattande, Baptister, Plymotbröder, Pingstvänner, och de som aldrig tillhört något trossamfund. Men alla anser vi att PFRS fyra principer står över varje enskild sekteristisk lärouppfattning. De olika bakgrunderna ger oss tillgång till skilda unika perspektiv och kan i viss mån också bidra till kontroll och balans. Våra medlemmar bär också med sig en variation av tolkningskompetenser, några har inhämtat formell skolning i de bibliska språken, andra är självlärda, många med årtionden av kombinerade erfarenheter av tolkning, och undervisning av Guds Ord. Resultaten från våra forskningsarbeten och studier publiceras på PFRS hemsida som olika artiklar under sektionen för Läro studier. Vårt övergripande mål är att etablera en fri teologisk resurs för kristna som är intresserade av trons återställelse (Restauration movement). Vi syftar till att förse troende, förkunnare, äldste, pastorer, lärare, och missionärer med en fri värdefull resurs till hjälp för inskolningen av Guds folk i den pristina kristna tron.

Vid PFRS kommer sanningssökandet och den historiska av Jesus och Hans tolv Apostlar grundade kristna tron att vara det absolut viktigaste. Personliga ambitioner, agendor, eller profitintressen, tolereras inte av administratorn eller av PFRS medlemmar. Vi menar oss inte sitta inne med alla svar, men vi forskar, lär, och växer till i vår förståelse. Inte heller presenterar vi en fix samling läror som vi hävdar att de skulle utgöra hela sanningen. Förr än att försvara ett särskilt system så försöker vi att konsekvent tillämpa fyra grundläggande principer. Vi är övertygade om att den konsekventa tillämpningen av dessa fyra principer kommer att leda fram till sanningen inom varje teologiskt område. 

PFRS medlemmar är öppna inför andra som håller sig till dessa principer, och som därvid ifrågasätter våra trosuppfattningar och pekar ut några inkonsekvenser. Dessa fyra principer är följande:

I.   Skriftens absoluta auktoritet.
II.  Konsekvent grammatisk historisk tolkning.
III. Sund logik
IV. Historisk mönsterbild i den tidiga församlingen.

Fastän många kristna grupperingar menar att de till viss del följer de första två eller tre principerna, så är PFRS så vitt vi vet, unik genom sin strävan att konsekvent försöka följa dessa, och därigenom att vi dessutom vill få våra trosuppfattningar bekräftade utifrån den tidiga församlingens historia. 

Det här innebär att PFRS också söker att åstadkomma en historisk koppling till "den tro som en gång för alla har blivit meddelad åt de heliga" genom det som Aposteln Paulus skrev om till Tessalonikerna "Stån alltså fasta, käre bröder, och hållen eder vid de lärdomar som I haven mottagit av oss, vare sig muntligen eller genom brev." (2 Tess. 2:15). Vi tror inte att vare sig den Romerskt Katolska Kyrkan eller de Östliga Ortodoxa Kyrkorna har varit trogna förvaltare av den Apostoliska muntliga traditionen. Däremot tror vi att de kristnas tidigaste litteratur, från de två eller tre första århundradena, innehåller värdefull information beträffande den muntliga tradition som förts vidare av Apostlarna. Den här informationen när den bekräftas av Skriften, kan användas för att försäkra oss om att vår tolkning av Bibelordet inte utgör vår egen konstruktion 

Våran koppling till den tidiga post-Apostoliska församlingen kommer inte via en spårbar succession av ordinerade trons förvaltare, utan genom troget proklamerande av vad de tidiga församlingarna mottog från Apostlarna och proklamerade. För en mer djupgående diskussion om vår metodologi, välkomnar vi dig att besöka vår sektion för Läro studier och att där läsa våra artiklar 

Diskussioner angående teologi, metod eller tolkning, olika Bibel läror, och kyrkohistoria, är gagnlösa och meningslösa om du inte först har blivit "född på nytt". Om du inte har en personlig relation med Gud genom Jesus Kristus, så vill vi uppmuntra dig att först läsa den här artikeln, Det allra viktigaste.


Gå till original

Gå till Freds hemsida