PFRS Översatt

Den sista basunen

Artiklar översatta till svenska 

Posttrib Bortryckelse

Introduktion & Metodlära
Luk17 & bortryckelsen
Matt 24 Jesu från Oljeberget
Joh14 & Min Faders hus
Apg2 Petrus första predikan
Apg3 Petrus andra predikan
Petrus brev
1Cor 15 & Den Sista Basunen
1Tess 4 & bortryckandet
1Tess 5 & Herrens dag  
2Tess 1 & vilan posttrib
2Tess 2& Antikrist först
Tit 2:13 Vårt saliga hopp
Bortryckelsen i Uppenbarelseboken
Den Första Uppståndelsen
Bortryckelse-terminologi

 

Dispensationalism

Pretribs disp. grund
Progressiv disp, 1
Progressiv disp, 2
Israels delning
Riket
Ursprunget till läran om himmelsk destination
Israels roll
mysteriet uppenbarat
Paulus och mysteriet
Församlingen i GT - del I.
Församlingen i GT - del II
Församlingen i GT - del III
Hoppet i Hebreerbrevet
Daniels 70 veckor
Davids tron

 
Historiens spår

Den tidiga församlingen
Pretribs historiska rötter

 
Pre-trib argument

Kluvet budskap
Imminens & uppryckelsen
Vrede eller uppryckelse
Vem är 'den som hindrar'?
Upp 3:10 Bevis för pretribb?
Upp. 4:1 Fantomuppryckelsen
De 24 äldste i Uppenbarelseboken
Församlingen i Uppenbarelseboken
Kristi domstol, när & var
Bröllopsmåltiden, när & var
Judiska bröllops traditioner 
När sker den första uppståndelsen
Vilka återbefolkar jorden
Veta dagen och stunden

 

Timing & Temple

Templet och Jesu tillkommelse
Den tidiga församlingen och den 70:e årsveckan

 

Herrens Dag

Paulus & Herrens dag
HD exkluderar Vedermödan
2 Petr 3 & Herrens dag
Joel & Herrens dag
Herrens dag är En Dag

 

Tusenårsriket

Upp.20 & a-millennialism
Offer under tusenårsriket?

 
Matt 24 Kommentar

Vers 1-3
Vers 4-8
Vers 9-14
Vers 15
Vers 16-22
Vers 23-28
Vers 29-31
Vers 32-36
Vers 37-44
Vers 45-51

 
Uppenbarelsebokens kronologi

Introduktion
Sändebreven
Inseglen
De 144.000 Israelerna
Den stora skaran
De sju basunerna
Solkvinnan, Vilddjuret, och skörden
Vredesskålarna
Avslutande komentar

 

Blandade artiklar

Populär syn på uppryckelsen är både sen och obiblisk.Copyright © 1998 - 2003. Alla rättigheter är reserverade. Allt material på Den Sista Trumpeten - Post-Trib Research Center hemsida är copyright skyddat. Du kan länka till en artikel på hemsidan, men du skall inte kopiera något här till en annan hemsida utan skriftlig tillåtelse. Tillåtelse ges för kopierande av enskilda artiklar i tryckt form till Kyrkor eller för användning i mindre bibelstudiesammanhang. Artiklar som reproduceras härför MÅSTE vara kompletta, texten oförändrad och innehålla författarens namn och inkludera URL:et, WWW.LASTTRUMPET.COM. Kopior får INTE försäljas eller ingå i någon produkt som försäljes utan skriftligt tillstånd. Grafiken på sidan är copyright skyddad och får inte bli reproducerad på andra hemsidor. Detta inkluderar alla kartor, tabeller och diagram. Det enda undantaget är 'The Last Trumpet' logon på artikelsidorna, som kan användas som en länk, men då enbart till den här sidan. (Reviderad Juli, 2002 och översatt Juli, 2003)  
 

Gå hit för utskrift

Introduktion & Metodlära

Av Tim Warner - Reviderat nov 2002 - Copyright © 1998 - 2003
Översättning från engelska till svenska  av Fred Örtegren – aug 2003

Förklaring av POSTTRIB
Posttrib, är tron på att bortryckandet kommer efter vedermödan, då Jesus förväntas att återkomma synligt, och kroppsligt för att uppresa de i Kristus avsomnade och för att samla de då levande kristna efter den period utav intensiv vedermöda som Jesus benämnt "en stor vedermöda" (Matt. 24:21). Posttrib är det enda synsättet som innebär en enda framtida  Jesus tillkommelse. Alla andra synsätt på bortryckandet som före vedermödan (pretrib), mitt i vedermödan (midtrib) eller före Guds vrede (prewrath), ser bortryckandet och uppståndelsen som att de föregår Jesu återkomst med månader eller år. Dessa andra synsätt ser bortryckandet som ett medel att föra församlingen till himlen för att undkomma Guds vrede. Posttrib ser däremot bortryckandet som ett  sätt att samla ihop de troende från både himlen och jorden för att föra dem till en utvald plats hos Kristus, där de skall framträda med honom i härlighet inför världen vid hans tillkommelse. Därför ingår, vid ett posttrib scenario, bortryckandet i en sammanvävd del av Jesu återkomst. Vid Jesu nedstigande från himlen kommer änglarna att bli utskickade vid basunens ljudande för att samla ihop Jesu utvalda till mötet i luften. Därefter framträder hela den församlade skaran av änglar och heliga tillsammans med Jesus i strålande härlighet.

HISTORIEN BAKOM PRETRIB
Även om det har förekommit skilda synsätt beträffande tusenårsriket (milleniet) under den kristna eran, så har man fram till de två senaste århundradena varit enhälligt "posttrib". Historiskt har premilleanister och amilleanister alltid varit posttrib. Först i och med modern dispensionalistisk premilleanism finner vi idén om ett bortryckande skilt från den andra tillkommelsen. Beläggen från den tidiga kristna litteraturen är exklusivt posttrib. Några få populära samtida författare har emellertid hävdat att pretribulationism påträffats bland skrivet material från tidiga kristna. Utan att ifrågasätta återupprepar många kristna det här. Emellertid så är grunden för dessa påståenden grovt falska. Vi har dokumenterat pretrib revisionism av kyrkohistorien i en avdelning under rubriken "Historical Evidence."

Så långt jag vet så var den förste som kom att skilja bortryckandet från Jesu andra tillkommelse, en baptistisk förkunnare vid namn Morgan Edwards (1772-1795). Han skrev en uppsats under sin utbildning som omfattade en hypotetisk form av mittribulationism, och som blev publicerad i hans avhandling flera år senare. Mindre än fyrtio år efter Morgan Edwards bortgång, undervisade Edward Irwing (Catholic Apostolic Church), och kort därefter John N. Darby (Plymothbröderna), båda från England, pretribulationism.

Det är välgrundat och korrekt att påstå att oavsett synen på milleniet så har den stora majoriteten av dem som kallat sig för kristna, genom församlingens hela historia, trott på en uppståndelse och ett bortryckande efter vedermödan, dvs posttrib. De såg enbart fram emot en enda Kristi återkomst för att  döma både "Syndens Människa" och hans efterföljare, och för att rädda församlingen.

FRÅGAN OM BORTRYCKANDET I MODERN TID
På många håll i den västliga världen och i synnerhet i USA och i västra Europa, trängde under de två senaste århundradena pretrib ut posttrib. Detta berodde till stor del på den kristna seminarierörelsen, med stora skolor som Dallas Theological Seminary som banade väg för den här synen. Men, det förmodligen enstaka mest betydelsefulla skälet till accepterandet av pretrib var genom en studiebibel, nämligen 'The Scofield Reference Bible', som bakade in det dispentionella / pretrib schemat i sina referensnoter.

Under de senaste decennierna, har det varit en omfattande trend bort ifrån pretribulationismen. Jag menar att den trenden till största delen kommer sig utav att enskilda kristna studerar bibeln på egen hand och kommer fram till slutsatsen att pretrib synen helt enkelt inte är biblisk. Ett annat skäl är det historiska argumentet som posttrib företrädare i ökad omfattning har börjat föra fram, nämligen att posttrib var det enda synsättet som förekom i den tidiga Kyrkan. Pretribulationismens tidiga rötter har också blivit kända genom forskning från män som George Ladd, Robert Gundry och i synnerhet av Dave MacPherson.

Etablissemanget bakom pretrib tar denna uttunning av deras led mycket allvarligt. Pretrib Research Center som är grundat av Tim LaHaye, och som för närvarande står under ledning av Thomas Ice, är fast beslutna att vända den här trenden, och att kontra verkan av de kraftfulla historiska belägg som posttrib sidan har framlagt. Pretribbare svarar genom ett blixtanfall av propaganda i form av fantasy litteratur och film, som LaHaye's "Left Behind" serie, för att stötta upp sin bas. Men, trots denna satsning, så fortsätter uttåget av kristna stadigt från pretrib lägret.

The Last Trumpet - Post-Trib Research Center syftar till att förse kristna pastorer och lekmän med de bibliska och historiska skälen till att omfatta församlingens tidiga syn på bortryckandet. Det är vår övertygelse att pretrib synen inte uttryckligen finns undervisad någonstans i Skriften, och att den enbart är baserad på felaktiga slutledningar och på en bristfällig variant av dispentionalism. Detta var inte det uppdrag som Jesus gav till att bli predikat i hela världen fram till tidsålderns slut. Inte heller var det detta synsätt som fördes vidare av apostlarna till nästkommande generation. Det synsätt som presenteras på den här hemsidan är i huvudsak det synsätt som delades av de tidiga kristna skriftställarna som var under nära inflytande från apostlarnas undervisning. Vi är inte ute efter att föreslå någon att hålla sig till posttrib enbart därför att dess historia är antik. Vi syftar till att visa att det är den enda bibliska synen beträffande tidsföljden för bortryckandet. Den historiska informationen utgör bara ytterligare bekräftelse på att den tidiga församlingen, undervisad av apostlarna, förstod Skriften på ett liknande sätt.

VARFÖR DET HAR BETYDELSE VAD DU TROR
Inom den samtida västliga kristenheten betraktas företrädare av posttrib med medlidande och misstänksamhet. Några menar att vi har ett "martyr komplex". Andra betraktar oss mest som bråkmakare som vill skaka om i båten. Posttribulationism verkar bara inte passa in i mönstret av den framgångsrika livsstil som förväntas inom västvärldens samtida kristenhet. Avsaknaden utav verkliga förföljelser och påfrestelser har lett många till att uppfatta detta som ett normalt kristet levnadssätt. Men utifrån Skriften vet vi att, förföljelse, vedermöda och påfrestningar, är den verkligt "normala" kristna erfarenheten. Den bekvämlighet som de kristna i den västliga delen av världen har njutit under några få sena generationer är en anomali som är på väg att bryta samman.

För dem som uppriktigt överväger de olika synsätten att tidsordna bortryckandet, och som är öppna för Guds ledning med avseende på denna fråga, kan förvänta sig att få möta en hel del motstånd framöver. Frågan om bortryckandet har varit en het potatis i det nära förgångna. I en del fall har den lett till att kyrkor klyvts. Kristna som har övergett pretrib och därefter på minsta sätt givit sin röst hörd, har inte sällan blivit visade på dörren av sin gemenskap. Många pastorer som lämnat pretrib har förlorat sina kyrkor, och missionärer har blivit övergivna av sina missionsstyrelser och stödförsamlingar då de skiftat om till posttrib. Så, om du inte är villig att möta påfrestningar, så gör du bäst i att göra halt här. Om du emellertid har modet att konfronteras med sanningen rakt av, oavsett kostnaden så fortsätt!

En del menar att det inte har någon betydelse huruvida Jesus kommer före eller efter vedermödan, så länge som vi är "redo". De anser att vi bara skall vara ense om att vi är oense, och älska varandra. Men "redo" är ett relativt begrepp! som förutsätter att vi vet vad vi skall vara redo för? Det är en enorm skillnad mellan att varsamt föras upp till himlen på ett moln, och att vara beredd att bli martyr genom Antikrists hantlangare. Är en ytlig harmoni och enhet värd risken av att ett stort antal troende blir snärjda och lämnas totalt oförberedda, andligt, känslomässigt och fysiskt? Vad skall vi säga om de "många" troende som Jesus nämner i Matt. 24:9-13, som kommer att komma på fall, när förförelsen och förföljelsen kommer under de sista dagarna? Om Jesu återkomst ligger flera decennier fram i tiden så är kanhända inte frågan om bortryckandet så väldigt betydelsefull. Men om nu Jesus kommer snart, som tidstecknen visar på, så kommer ens syn beträffande, när i det profetiska händelseförloppet vi förväntar oss att bortryckandet kommer att inträffa att bli avgörande för vår beredskap, till att bli "övervinnare", under de svåra dagar som stundar innan Jesu kommer.

Kunskap om vad som ligger i framtiden motiverar människor till förberedelser. En rekryt som vet om att han är på väg att sändas till fronten i ett brutalt krig kommer att ha en mycket annorlunda attityd till sin grundutbildning än den som ansluter sig med avsikten att erhålla en fri utbildning och en pension! Soldaten som är på väg att möta fienden däremot, vet att hans träning kan innebära skillnaden mellan liv och död. Han lär sig överlevnadsteknik; han ser till att hålla sig fysiskt vältrimmad; han lär sig - till perfektion -  att hantera sina vapen; han försäkrar sig om att vapnen är välsmorda och i gott skick och genom oräkneliga timmars övningar blir han en skicklig skytt. Han förbereder sig också mentalt inför kommande strid, och inför möjligheten att bli tagen som krigsfånge. Han är klart målinriktad; Han är fullt utrustad; och han är mentalt fokuserad på att få jobbet utfört och att komma hem välbehållen! Å andra sidan har vi fredstidsrekryten, med sin vision om en bekväm karriär skulle han väl kunna tänkas inta en avslagen attityd till den grundläggande träningen. Om han sedan oförväntat skulle kastas in i våldsam strid så skulle det förmodligen visa sig att han var skrämmande oförberedd. När man väl stirrar in i fiendens gevärspipa är det inte längre läge för att fumla efter vapnens instruktionsbok. Han skulle nog gott kunna komma att dra den slutsatsen att det här var inte vad han tecknat upp sig för!

Om det verkligen inte spelar någon roll vad vi har för uppfattning beträffande den yttersta tiden, varför ägnade då Gud en så stor del av sitt Ord åt profetiska uttalanden rörande ändens tid? Är det bara fråga om utfyllningsmaterial? Är det avsett att utgöra intellektuell underhållning? Svaret är egentligen mycket enkelt. Det profetiska Ordet är avsett att förmedla den slags motivation som behövs för att förvandla veka plantor till kristna soldater. Den här hemsidan
(http://www.geocities.com/~lasttrumpet/index.html) är avsedd som en introduktion till en grundläggande träning för kristna, att väcka upp dem inför de kommande prövningar som vi snart kommer att ställas inför. Motiverade för att i tid kunna förbereda sig och sina familjer andligt och känslomässigt och kanske även fysiskt när den tiden kommer. Låt inte lura dig med avseende på din egen eller din familjs förmåga att så lätt kunna smälta de känslomässiga följderna. Utan en stark andlig karaktär så kommer västvärldens kristna, som nu lever ett tämligen lättsamt liv, inte sällan att reagera negativt vid tanken på att de inom en snar framtid skall komma att konfronteras med Antikrist och allt det gift som avgrunden kan portionera ut för Guds barn.

METODEN ATT BYGGA VÅR BIBLISKA ARGUMENTERING
Bibeln är Guds progressiva uppenbarelse till människan. Hela den information som nu finns tillgänglig för oss i Skriften har inte funnits där, för alla, i alla tider. En del blev uppenbarat genom Moses, annat genom profeter, flera generationer senare. Mer blev uppenbarat av Jesus, och ännu mer genom apostlarnas Skrifter. Slutligen gavs Uppenbarelseboken genom Johannes som slutstenen av den profetiska sanningen. Den samlade bibliska profetiska sanningen gavs progressivt under tusentals år.

Beroende på den progressiva naturen av den bibliska profetian så kan vi inte vid tolkningen av en given profetisk text förutsätta någonting som vi lär känna först i senare profetiska texter, sådant som ännu inte har uppenbarats för mänskligheten vid det tillfälle då den speciella profetiska texten nedskrevs eller uttalades. Till exempel, när vi vill finna ut vad Jesus undervisade sina lärjungar beträffande sin ankomst och tidsålderns slut, så skulle vi behöva placera oss själva i deras skor. Vi skulle räkna med vad de redan känner till utifrån sin Judiska träning i Gamla Testamentets Skrifter. De var helt säkert inte medvetna om senare given profetisk Skrift, som exempelvis Uppenbarelseboken som gavs sex decennier senare! När Jesus undervisade sina lärjungar var han fullt på det klara med att deras förståelse var begränsad till TIDIGARE uppenbarelse. Jesus byggde på och lade till deras då rådande förståelsegrund med ytterligare detaljerade uppenbarelser. Detta är tydligt när det gäller Jesu undervisning från Oljeberget, där Jesus hänvisade lärjungarna till vad Daniel hade skrivit om "förödelsens styggelse" [Matt. 24:15]. Många fler textsammanhang kunde här ha citerats från det Nya Testamentet där skrivaren eller talaren, undervisande eskatologiskt, citerat eller hänsyftat till Gammaltestamentliga profetord.

I vår studie kommer vi inte att hoppa fram och tillbaks i bibeln för att tolka textsammanhang. Vi kommer i stället att inrikta oss på att göra vårt bästa för att förstå texterna så som de ursprungliga mottagarna borde ha kunnat förstå dem, utifrån deras då aktuella kunskapshorisont. Detta förutsätter att all biblisk profetia var i första hand avsedd för dem som först mottog den. Naturligtvis är all biblisk profetia också avsedd till välsignelse för oss som lever tusentals år senare. Men, den skrevs inte ursprungligen speciellt för oss. Därför bör vi motstå frestelsen att tolka tidigare profetia i ljuset av senare given uppenbarelse. De som först lyssnade till profetian hade inte fördelen av att känna till senare uppenbarelse. När ny uppenbarelse gavs, som givetvis då var menad att förstås av det då avsedda auditoriet, antar vi att den som skriver varit fullt medveten om vad mottagarna vet och inte vet. Han förväntar sig att åhörarna eller läsarna tolkar det profetiska budskapet utifrån deras begränsade kunskap. Detta sätt att tolka kallas för den "historiska" metoden.

Vi kommer också att ägna stor uppmärksamhet åt grammatiken. Det är viktigt att förstå att Guds tillvägagångssätt att överföra kunskap till människor är att bruka substantiv, pronomen, bestämningar, verb, adverb, adjektiv, konjunktioner, och prepositioner. Bruket av språk har speciella regler som måste följas om vi skall förvänta oss att erhålla en korrekt förståelse av den ursprungliga intentionen hos talaren eller skrivaren. När allt kommer omkring är ju den ursprungliga intentionen det mål som vi här eftersträvar i vår studie. Därför vill vi göra vårt bästa för att inte bryta mot grammatikens regler vid vår tolkning av Skriften. Detta sätt att tolka kallas för den "grammatiska" metoden.

Eftersom vi avser att följa den "grammatiskt-historiska" metoden så har vi, för att undvika logiska felsteg, byggt vår sak för att bortryckandet sker posttrib, progressivt, dvs vi förutsätter att de ursprungliga mottagarna varit medvetna om tidigare uppenbarelser, aldrig senare uppenbarelser. Låt mig för att illustrera den saken ge några några exempel på feltolkningar uppkomna till följd av att den ordningsföljden inte beaktats. En feltolkning förekommande bland en del posttribförespråkare, och en från somliga pretribförespråkare.

Posttrib feltolkning: Somliga hävdar att då Paulus skrev till korintierna angående Jesu återkomst vid den "sista trumpeten," så menade han Uppenbarelsebokens sjunde trumpet. Problemet med detta resonemang är att Paulus skrev på ett sätt som om hans läsare visste vad det gällde. De visste emellertid inget om Uppenbarelsebokens sju trumpeter, eftersom detta inte uppenbarades förrän flera tiotals år senare. Vi skulle behöva se bakåt i de profetiska nedteckningarna efter "trumpeter" för att identifiera eller jämföra den "sista trumpeten", i stället för framåt, eftersom detta är vad det ursprungliga auditoriet skulle förväntats göra. Annars förutsätter vi sådant som de omöjligen kunde ha vetat, och därför säkerligen inte heller förstått. Vår premiss är ju att det ursprungliga auditoriet förväntades att förstå vad de blev meddelade.

Pretrib feltolkning: En del hävdar att Jesus undervisade ett pretrib bortryckande i Joh. 14:1-3. Det finns emellertid  inget i den texten som specifikt visar på att Jesu kommande här skulle vara pretrib, dvs före vedermödan, eller vara skild från den "tillkommelse" som Jesus endast några dagar tidigare omtalat. Då hade Jesus uppmanat samma lärjungar till vaksamhet inför de tecken som skulle komma att förebåda tillkommelsen, "strax efter den tidens vedermöda" (Matt 24) och att därvid förvänta sig hans rikes ankomst (Lukas 21). Det enda kommande som Jesus talar om dessförinnan (liksom i GT) är posttributionalt. Somliga pretribförespråkare försöker att baka in ett pretrib bortryckande i Joh.14, under det att de hävdar att texten passar bättre in på ett pretrib scenario och att det här handlar om ny uppenbarelse om bortryckandet. Men vad kunde lärjungarna ha tänkt om en sådan tolkning utifrån sin dåvarande förståelse? Skulle de kunna tänka sig att Jesus talade om en ny och annorlunda tillkommelse efter det att han just uppmanat dem att vakta inför hans posttrib kommande två dagar dessförinnan? Knappast!

Dessa två exempel illustrerar den absoluta nödvändigheten av att alltid efterfråga överensstämmelsen med den syn som det ursprungliga auditoriet haft i sin speciella historiska situation. Därigenom kommer vi att gardera oss mot typiska fel som begås av många som studerar Bibelns profetiska ord.

När du läser artiklarna i den första avdelningen kommer du att märka att de följer en konsekvent ordning genom Nya Testamentet. Det övergår för närvarande den här hemsidans ambition att upprepa det här med Gamla Testamentet. När det emellertid är relevant, så vill vi beakta GT:s profetiska texter och beakta dess implikationer beträffande kunskapsbakgrunden hos det ursprungliga auditoriet till de nytestamentliga profetiska texterna. Genom att följa den här formen kommer vi att bygga upp vår sak konsekvent, och visa nivån av beroenden från tidigare profetiska sammanhang, liksom vi undersöker nya uppenbarelser när de ges. Vi kommer att utgå ifrån att många detaljer som ingår i profetiska sammanhang är grundade i tidigare profetiska sammanhang. När unika detaljer ges som inte har någon påtaglig motsvarighet i tidigare uppenbarelse kan vi anta att de utgör ny uppenbarelse. Ofta är det uttalat i texten när ny uppenbarelse tillkommer, eller när tidigare uppenbarelse är återupprepad. Till exempel när Paulus skrev, "Se, jag säger er en hemlighet" (1 Kor 15:51), kan vi sluta oss till att han var i färd med att avslöja någonting som inte tidigare varit förstått. Men när Petrus skrev att han påminde sina läsare att tänka på "vad som blivit förutsagt av de heliga profeterna" (2 Petr 3:1,2), kan vi förmoda att han refererar till tidigare profetisk skrift.

Pretribbare menar sig ofta vara mästarna beträffande den "bokstavliga" tolkningsmetoden. Det är sant att bokstavstolkning leder till en premillenialistisk förståelse av profetian, dvs till övertygelsen att återkomsten sker före tusenårsriket. Metoden ger emellertid inte på något sätt något företräde till den falang inom premill lägret som hävdar att bortryckandet sker före vedermödan. Jag inser att detta under rådande eskatologiska klimat är ett radikalt påstående. Men vi avser att bevisa vårt påstående i följande artiklar. Det är företrädarna för pretrib som själva titt som tätt vänder sig till icke bokstavliga tolkningar till stöd för sin syn. Några exempel på detta är:
a) När Johannes blir uppryckt till himlen i Upp. 4:1 så sägs detta representera bortryckandet.
b) De 24 äldste i himlen sägs representera hela församlingen i himlen.
c) De 7 breven i Uppenbarelseboken sägs representera 7 successiva församlingsåldrar.
d) Enoks och Elias upptaganden sägs utgöra förebilder av ett pretrib bortyckande.

Artiklarna på den här hemsidan kommer att avgörande visa att företrädarna för posttrib vida kan överträffa företrädarna för pretrib då det gäller att konsekvent tillämpa en "grammatisk - historisk" eller "bokstavlig" metodologi. En tillämpad konsekvent bokstavlig metodologi leder obevekligen fram till synen av ett posttrib bortryckande (inom ett premilliant ramverk).

Den andra avdelningen på den här hemsidan presenterar vårt historiska argument från den efterapostoliska tidiga församlingen. Vi hävdar inte att den eftertapostoliska församlingen, eller att några av de tidiga kristna efterapostoliska skriftställarna var felfria. Emellertid är vår avsikt att visa på att den andra kristna generationen var massivt posttrib, och att ingen antydan till pretribulationism kan återfinnas i deras skriverier. Medan detta är ett andrahandsargument, och inte är av samma betydelse som de bibliska argumenten, så utgör det ändå den naturliga förlängningen av vår premiss. Eftersom vi ser progressivt på det profetiska, som alltid bygger på tidigare uppenbarelse, så är det logiskt att utgå ifrån att de som undervisats av apostlarna och deras lärjungar skulle komma att återspegla den syn som förmedlades till dem från apostolisk muntlig tradition. Den andra generationens församling var resultatet från den livslånga undervisningen av Jesu apostlar. Den tidiga församlingen ägde inte bara de skrivna dokumenten som utgjorde Nya Testamentet, men ägde också en avsevärd samling av muntliga instruktioner från sina mentorer, apostlarna. Vi vill visa på att bortom varje skäligt tvivel, så var den andra generationens församling enhälligt posttrib beträffande bortryckandet. Innebörden av detta faktum är enormt. Om pretrib synen vore riktig så vore ju Jesu apostlar bedrövliga klåpare i sitt uppdrag att överföra sund lära till den alldeles nästföljande generationen, och att grunda dem i Ordet, eftersom inte ett spår av pretribulationism kan återfinnas i den efterapostoliska församlingen. Detta skulle innebära att hela församlingen gav efter för en falsk syn på bortryckandet praktiskt taget över en natt, och att inga nedteckningar kan återfinnas av att där förekommit något som helst motstånd eller svaromål mot detta föregivet felaktiga posttribulationistiska synsätt. Detta skulle då ha varit fallet trotts att de tidiga kristna apologeterna som Justin, Irenaeus och Hippolytus, skrev bokverk mot de samtida villfarelser som hotade församlingen där de hänvisade till Skriften och den Apostoliska muntliga traditionen. Om pretribulationismen vore sann, är vi tvingade att anta att så snart som apostlarna dog (egentligen redan medan Johannes fortfarande var kvar i livet), så lämnade församlingen apostlarnas lära och antog en falsk eskatologi som fordrade av dem att de skulle genomgå vedermödan.

Den tredje avdelningen av den här hemsidan behandlar de argument som förs fram av pretribsidan. Posttribbare har tidigare anklagats för att enbart föra fram sin sak genom att nedgöra pretrib synen, i stället för att föra fram en positiv presentation av den bibliska grunden för sin sak. Tyvärr, är detta i många fall en korrekt beskrivning. Vid The Last Trumpet – Post-Trib Research Center avser vi emellertid att ta huvudvägen, genom att först bygga vår sak helt utifrån Skriften, och därefter beakta de historiska argumenten för att först därefter ta itu med pretrib sidans argument.

Processen att utveckla vår eskatologi först och främst utifrån en progressiv hantering av Skriften utifrån den grammatiskt - historiska (bokstavliga) metoden, och att därtill lägga den tidiga församlingens vittnesbörd, leder till en fast grundad posttrib förståelse av bortryckandet. Ett av skälen till att pretrib synen inte kan vara den rätta är däremot att den är framtagen genom inläsning av flera idéer (några bibliska andra inte) in i texten, ideér som de ursprungliga åhörarna omöjligen kunde ha känt till. Pretribulationismen är resultatet av en lång rad efterhandskonstruktioner, som till stor del ignorerar de historiska sammanhangen och profetians progressiva natur. Man bildar efterhandskonstruktioner som påtvingas Skrifterna snarare än ett progressivt bygge på en fast grund. Eftersom vi har byggt vår sak progressivt, kommer det att vara en fördel för dig att läsa artiklarna i ordningsföljd, åtminstone de i den första avdelningen under rubriken "Bortryckande posttrib".

UTMANING TILL PRETRIBBARE
Om du företräder pretrib synen så är det enda vi begär av dig att du överväger vår sak rättvist. När du betänker våra argument från Skriften med ett öppet sinne, ställ dig följande frågor. Om bortryckandet pretrib är sant, när i så fall introducerades den föreställningen i det progressiva bibliska profetiska Ordet? En sådan avgörande händelse, som vi inte återfinner i Gamla Testamentets profetiska framställning eller ens i Jesu egen undervisning måste ändå ha blivit uppenbarad för de troende vid något tillfälle i tiden. När? Var? Vilket textsammanhang i Skriften tillkännager detta radikalt nya uppbrott från den övriga biblisk profetian? När du överväger de historiska stöden som du finner på hemsidan, ställ dig själv den här frågan. "Varför blev synen om pretrib bortryckandet enbart upptäckt och dokumenterad i kristendomens historia först många århundraden efter grundandet av församlingen?" Är denna lära verkligen en del av "den tro som en gång för alla har blivit meddelad åt de heliga." (Judas 1:3)

 


Klicka på linjen för att gå hem