Uppenbarelseboken 20
& Pre-millennialism

Av Tim Warner - Copyright © 1998 - 2003
Översatt av Fred Örtegren juni 2004Klicka på linjen för att gå till Introduktion och Start

Uppenbarelseboken 20 är för dem som studerar det profetiska ordet, ett av de mest disputerade textställena i Bibeln . Detta gäller i synnerhet i debatter mellan a-millennialister och pre-millennialister. För dem som inte är bekanta med de här termerna, låt mig här lämna en kortfattad redogörelse. Det finns i själva verket 3 olika inställningar till "millenniet" (tusenårsriket) enligt följande.

"Pre-millannial" betyder att Kristi tillkommelse är "pre" [= före] den 1000 år långa period som omnämns i Upp. 20:2,4,5. Det synsättet säger att Kristus fysiskt kommer att regera på jorden från Jerusalem med de heliga under 1000 år. Därefter, kommer det att ske en allmän uppståndelse och dom för de döda inför den Stora Vita Tronen. 

"Post-millennial" betyder att Kristi andra tillkommelse är efter "tusenårsriket" (millenniet). Det synsättet förväntar sig att kristendomen alltmer kommer att dominera nationers och hela världens styrelseskick, med ett så starkt socialt inflytande att det närapå kommer att råda "fred på jorden", när de kristna kommer att regerar under 1000 år. Först efter detta tusenåriga "kristna" fredsrike återkommer Jesus. Det här synsättet var vanligt före de senaste två världskrigen, men omfattas inte av många idag.

 "A-millennial" betyder "inget-millenium". Det här synsättet tar inte de 1000 åren bokstavligt, utan uppfattar dem enbart som ett symboliskt uttryck för en lång tidsperiod. A-millennialister (amillare) anser att Upp 20 beskriver den nuvarande tiden, med de heliga regerande med Kristus från himlen. Konsekventa till den uppfattningen anser de inte att Upp 20 kronologiskt följer efter Upp 19 [som beskriver Jesu andra tillkommelsen]. Det starkaste argumentet för detta synsättet hämtas från Uppenbarelsebokens text, där striden vid Harmagedon i kapitel 19 anses vara en parallell skildring till den strid som sker vid slutet av de 1000 åren i Upp. 20:7-9.

Jag menar att det finns massor av belägg för "pre-mill" på annat håll i Skriften. Men i Upp.20 har vi enligt min mening bevis för pre-mill. Nyckelfrågan är huruvida Upp. 20 [som beskriver tusenårsriket] kronologiskt följer efter Upp.19 [som beskriver Jesu andra tillkommelse]? Om så är fallet så måste pre-mill vara det rätta. Om inte så kan antingen a-mill eller post-mill vara den rätta eskatologin.

 Upp. 20:1-6

Rev 20:1 Och jag såg en ängel komma ned från himmelen; han hade nyckeln till avgrunden och hade en stor kedja i sin hand.

Rev 20:2 Och han grep draken, den gamle ormen, det är djävulen och Satan, och fängslade honom för tusen år

Rev 20:3 och kastade honom i avgrunden och stängde igen och satte dit ett insegel över honom på det att han icke mer skulle förvilla folken, förrän de tusen åren hade gått till ända. Därefter skall han åter komma lös för en liten tid.

Rev 20:4 Och jag såg troner stå där, och de satte sig på dem, de åt vilka gavs makt att hålla dom. Och jag såg de människors själar, som hade blivit halshuggna för Jesu vittnesbörds och Guds Ords skull, och som icke hade tillbett vilddjuret eller dess bild, och icke heller tagit dess märke på sina pannor och sina händer; dessa blevo nu åter levande och fingo regera med Kristus i tusen år.

Rev 20:5 (De övriga döda blevo icke levande, förrän de tusen åren hade gått till ända.) Detta är den första uppståndelsen.

Rev 20:6 Salig och helig är den som har del i den första uppståndelsen; över dem har den andra döden ingen makt, utan de skola vara Guds och Kristi präster och skola få regera med honom de tusen åren.

Det som avgör saken och som jag vill att du skall se är att, dessa som uppstått för att regera med Kristus hade blivit dödade på grund av sin vägran att ge efter för "Vilddjuret".

 "...som hade blivit halshuggna för Jesu vittnesbörds och Guds Ords skull, och som icke hade tillbett vilddjuret eller dess bild, och icke heller tagit dess märke på sina pannor och sina händer..."

Den logiska följden är uppenbar, vedermödans martyrer måste ha varit bland dem som uppstod i den "första uppståndelsen". Enligt Upp.13:5 så tillåts Vilddjuret att "fortsätta" under 42 månader. Och, enligt Upp.19:20 så kastas Vilddjuret i den brinnande sjön vid Kristi andra tillkommelse. Vilddjuret regerar därför under de senare 42 månaderna före Jesu återkomst. Och eftersom de som slaktas därför att de vägrar att tillbe Vilddjuret eller dess bild, eller att ta dess märke, uppstår för att regera med Kristus under 1000 år, så måste de 1000 åren av nödvändighet vara efter Jesu andra tillkommelse. Eller för att framställa det annorlunda. Jesus kommer att komma FÖRE [pre] de tusen åren [milleniet].

Vers fem säger att "de övriga döda" [de som inte uppstått i den "första uppståndelsen"] kommer att uppstå EFTER de 1000 åren för att ställas till svars inför den Stora Vita Tronen.

A-millare pekar på likheter med den strid som omtalas i Upp. 20:7-9 med den vid Harmagedon i Upp. 19. Men de är inte samma drabbning. Varför inte?

Upp. 19:19-20

Rev 19:19 Och jag såg vilddjuret och konungarna på jorden med sina härskaror, samlade för att utkämpa sin strid mot honom som satt på hästen och mot hans härskara.

Rev 19:20 Och vilddjuret blev gripet, därjämte ock den falske profeten, som i dess åsyn hade gjort de tecken med vilka han hade förvillat dem som hade tagit vilddjurets märke, och dem som hade tillbett dess bild. Båda blevo de levande kastade i eldsjön, som brann med svavel.

Både "Vilddjuret" och den "Falske Profeten" kastas i eldsjön vid striden vid Harmagedon. Men...

Upp. 20:7-10

Rev 20:7 Men när de tusen åren hava gått till ända, skall Satan komma lös ur sitt fängelse.

Rev 20:8 Han skall då gå ut för att förvilla de folk som bo vid jordens fyra hörn, Gog och Magog, och samla dem till den stundande striden; och de äro till antalet såsom sanden i havet.

Rev 20:9 Och de draga fram över jordens hela vidd och omringa de heligas läger och "den älskade staden"; men eld faller ned från himmelen och förtär dem.

Rev 20:10 Och djävulen, som förvillade dem, bliver kastad i samma sjö av eld och svavel, dit vilddjuret och den falske profeten hade blivit kastade; [där vilddjuret och den falske profeten var; RB] och de skola där plågas dag och natt i evigheternas evigheter.

Lägg märke till att när Satan kastas i eldsjön vid striden efter de 1000 åren, så är redan Vilddjuret och den Falske Profeten där! Detta betyder att de kastades i eldsjön FÖRE slaget i Upp.20. Det här BEVISAR att den strid som omtalas i Upp.20 inte är den samma som den vid Harmagedon, utan följer kronologiskt efter Harmagedon. Därför måste de 1000 åren som nämns i Upp.20 vara mellan Harmagedon och den här striden. Konsekvensen måste bli att a-mill inte kan vara den korrekta eskatologin. 


Gå till original

 


Klicka på linjen för att gå till Introduktion och Start

 


Klicka på linjen för att gå hem


EasyCounter

1