Tillbaka till huvudsidan

The day H (as in Höger = right)

There is a lot of work to be done to this page , but some day it will be

Excerpt from"Högertrafik -En handledning från Statens högertrafikkommission"

Five o´clock in the morning sunday the 3rd of september 1967 Sweden converted to righthandtraffic. Mostly to adapt the trafficsystem in the other European countries.

The Change to righthand traffic

After the change


History

There are still countries with lefthand-traffic , see this list.

1954 Folke Mossberg leder en utredning om trafik i Sverige vilken leder till bla folkomröstning om högertrafik, generell fartbegränsning i tätorterna ( jag kommer tillbaks med mer fakta om fartbegränsningar).

1955 Consulting popular vote about the change to righthand-traffic.

1963 The 10th of May the Parliament decide that Sweden was going to change to righthand-traffic in 1967.

1964-1967 En trafikomläggningsskatt för att finansiera omläggningen till högertrafik tas ut årligen av bilisterna. 20 kr för motorcykel, 40 kr för personbil, vars tjänstevikt ej överstiger 1100 kg samt 75 kr för annat motorfordon.

1967 Five o´clock in the morning sunday the 3rd of september 1967 Sweden converted to righthandtraffic.


Trafikförbud kl 01.00-06.00 den 3 september i hela landet

Mellan klockan ett och sex på natten till den 3 september 1967 var trafik med motorfordon -även moped- förbjuden i hela landet .

Detta för att väghållarna ostört skulle kunna uföra de arbeten som bara kunde göras då: flytta refuger, täcka av en del vägmärken och täcka över andra, måla om markeringarna på körbanorna etc.

Trafikförbudet var ockå motiverat av trafiksäkerhetsskäl. Trafiksignaler och vägmärken kunde ju medan arbetena pågick lämna felaktig information.

Bara viss trafik - exempelvis bussar i linjetrafik, spårvagnar, taxibilar, utryckningsfordon och några fordon med särskilt tillstånd - var tillåtna under trafikförbudet. Det var straffbart att bryta mot trafikförbudet.

För att arbetena med omläggningen skulle gå så smidigt och riskfritt som möjligt, var det bra att sådan trafik som inte var förbjuden - cykling, körning med traktor etc. - blev så liten som möjligt.

Tillbaks till innehållsförteckning


Parkering 2 - 3 september

Man skulle parkera sitt fordon, innan trafikförbudet började gälla, enligt reglerna för vänstertrafik. Dock ej så att det utgjorde fara eller hinder när högertrafiken började gälla. Fordonen skulle tillexempel ej stå närmare än 10 meter efter ett övergångsställe - i högertrafik kommer det ju annars för nära före övergångstället.

Senast kl 24.00 den 3 september skulle man ha parkerat enligt de regler som gäller för högertrafik. Reglerna för datumparkering ändrades samtidigt för att ansluta sig till andra europeiska system.

Tillbaks till innehållsförteckning


Trafikstopp, klockslag

Kl 04.50 TRAFIKSTOPP

De sista tio minuterna före övergången till högertrafik var det trafikstopp för fordon av alla slag.

De fordon som användes under trafikförbudet stannades så att de kl 04.50 stod till vänster på vägen eller gatan. Man skulle välja en plats där det sedan var lämpligt att föra fordonet över till höger.

Körningen skulle anpassas så att man ej befann sig på motorväg kl 04.50. Om man ändå var på motorväg då trafikstoppet började, var man tvungen att stanna trots att det normalt är förbjudet att stanna på motorväg. Man skulle då köra ut på vänster vägren och vänta där tills polis kom och hjälpte en tillrätta.

En del fordon, bland annat utryckningsfordon och sådana som användes för trafikövervakningen, fick också köras under trafikstoppet.

Kl 04.50-05.00 Kör över till höger, vänta där

Efter ett kort stopp kl 04.50 fördes fordonen över till utgångsläge för högertrafik, det vill säga till vägens eller gatans högra sida.

De tio minuterna till kl 05.00 kunde lämpligen användas till att ställa om strålkastare med asymetriskt ljus till högertrafik. På strålkastare som ändrats i förväg och övertejpats togs tejpen bort.

Från kl 05.00 HÖGERTRAFIK

Då körningen börjades efter övergången rekommenderades att man hade halvljuset tänt.

Tillbaks till innehållsförteckning


Start efter Trafikförbudet

Sedan trafikförbudet upphört söndagen den 3 september startade många sina fordon från en parkeringsplats på vägens eller gatans vänstra sida. Man skulle då noga kontrollera att man utan risk kunde föra över sitt fordon till högra sidan - sedan körde man högertrafik. I vissa fall var det nödvändigt att vända fordonet för att inte behöva köra mot trafiken.

Tillbaks till innehållsförteckning


Hastighetsbegränsningar

Från den 22 juni 1967 gällde tillfälliga hastighetsbegränsningar till högst 90 km/tim. På motorvägarna var det fri hastighet.

Från klockan 05.00 den 3 september gällde :

40 km/tim där det annars var 50 km/tim

90 km/tim på motorvägar

60 km/tim på övriga vägar till och med den 5 september . Därefter 70 km/tim.

Hastighetsbegränsningarna bibehölls så länge det ansågs vara nödvändigt. Ändringar meddelades genom TV, radio och tidningar.

Hastigheterna anger högsta tillåtna hastighet.

Tillbaks till innehållsförteckning


Övervakning och vägledning

För att anpassningen till högertrafik skulle gå lättare fick trafikanterna hjälp av trafikövervakare och vägledare.

Övervakningen utfördes av ungefär 8.000 man från polisen och försvaret. De skulle se till att trafiken flöt smidigt. Trafikövervakarna bar uniform.

Vägledningen utfördes av mer än 100.000 frivilliga vid ungefär 19.000 övergångställen. Vägledarna skulle i första hand hjälpa fotgängarna tillrätta i trafiken. Deras uppgift kan liknas vid skolpolisernas. De fick ej dirigera trafiken. Vägledarna bar vita manschetter och kunde ha föreningsdräkt eller motsvarande.

Om någon kände sig osäker i högertrafiken, så uppmanades de att be trafikövervakarna eller vägledarna om hjälp.

Tillbaks till innehållsförteckning


Påminnelser om högertrafiken

Sexkantiga skyltar med ett lutande H påminde om att det nu blivit högertrafik. De sattes upp på vägarna med några kilometers mellanrum. De fanns också vid utfarter från bensinstationer och parkeringsplatser, vid vissa vägkorsningar och andra platser där behovet ansågs säskilt stort.

Fordonen försågs också med märken som påminnelse åt förarna. Märkena fanns att få bland annat på bensinstationer.

Påminnelsemärken kunde också sättas på grindar och ytterportar så att man kunde se dem innan man gav sig ut i trafiken.

Tillbaks till innehållsförteckning


EFTER ÖVERGÅNGEN

Vad var nytt ?

Ovillkorlig högerregel (istället för den tidigare vänsteregeln).

Gula färgen på vägmarkeringar ersattes med vit färg.

Spårvagnar :

    Spårvagnar gick i högertrafik från den 3 september. Göteborg och Norrköping behöll spårvägstrafiken. I Hälsingborg lades den ned helt. I Stockholm bytte man ut spårvagnarna mot bussar utom på linjen till Nockeby. I Malmö behöll man bara spårvägslinjen till Limhamn.

Bussar :

    Nästan alla bussar hade den 3 september dörrar på höger sida. Det blev dock nödvändigt att under en tid att använda ett mindre antal vänsterbussar i högertrafik. En del av dem var utrustade med ett par röda signallyktor framtill och ett par baktill.

    Då bussen hade stannat för på- eller avstigning blinkade lyktorna växelvis. Det betydde STOPP för fordonstrafiken både framifrån och bakifrån så länge lyktorna blinkade.

Järnväg och tunnelbana :

    behöll vänstertrafiken

Tillbaks till innehållsförteckning


Copyright 970227 Micke Pettersson

Document created 970227 by Micke Pettersson, pettersson@tsl.uu.se