Sarajevska regija u srednjem vijeku

 

Na osnovu dubrova鑛ih izvora mo瀍 se pratiti nastanak, razvoj i uspon uglavnom ve鎖h i zna鑑jnih trgova鑛ih centara u Bosni, ali ova arhivska gra餫 ne pru瀉 dovoljno podataka za ona mala mjesta u kojima nije bilo ni dubrova鑛ih ni doma鎖h trgovaca. Ukoliko se takvi podaci i na饀, to su usamljena zadu瀍nja pojedinaca, 瀉lbe na lokalne plja鑛e i pojedina鑞i podaci o imenovanju sudskih komisija. Me饀tim, oni ne pru瀉ju pravu sliku o razvoju manjih trgova na bosanskom prostoru te nam zbog toga mnoga od tih manjih mjesta izmi鑥 i na neki na鑙n ostaju anonimna.

U takvim slu鑑jevima, mnogo nam poma瀠 najraniji osmanski izvori, u kojima se odra瀉va zate鑕no stanje. Novi gospodari su, uporedo sa uspostavljanjem svoje vlasti, vr歩li popis naselja na zauzetoj teritoriji. Ako su neka od tih naselja bili trgovi, onda je to pored njihovih imena osobito nagla歟no, kao 歵o je to slu鑑j sa srednjovjekovnim trgom Tornikom u popisu Kraji歵a Isa-bega Ishakovi鎍 iz 1455. godine gdje je upisan kao trg-selo, dok ga Isa-begova vakufnama iz 1462. godine bilje瀒 kao Atik Varo - Stara Varo, a najstariji popis Bosanskog sand瀉ka iz 1468. godine pod imenom Eski Trgovi歵e - Staro Trgovi歵e.

Motiv sa ste鎘aSrednjovjekovni trg Tornik, odnosno Utorkovi歵e, bilo je malo naselje koje se nalazilo na raskr氭u puteva gdje je danas Higijenski zavod i Alipa歩na d瀉mija i imalo je sku鑕n zna鑑j.

Zbog 鑕ga ovaj srednjovjekovni trg nije uspio dosti鎖 svoj puni razvojni zamah? Prevashodno zbog vrlo ranog prisustva Osmanlija na ovom prostoru, kao i me饀sobnih sukoba bosanske vlastele, i ovih sa bosanskim kraljem, izme饀 鑙jih oblasti se nalazilo podru鑚e Vrhbosne kojem je pripadao ovaj trg. Upravo zbog svog takvog polo瀉ja oblast Vrhbosne je vi歟 puta mijenjala gospodare. Prvo je to bio bosanski kralj, potom plemi鎘a porodica Pavlovi鎖, a kratko vrijeme prije njenog pada pod osmansku vlast bila je u rukama hercega Stefana Vuk鑙鎍-Kosa鑕.

U ovoj 瀠pi, koja se prostirala preko Sarajevskog polja i okolnih planinskih predjela, bilo je vi歟 otvorenih trgova, od kojih je najzna鑑jniji pomenuti Tornik. U cijeloj ovoj oblasti postojao je samo jedan utvr餰n grad Hodidjed koji se nalazio isto鑞o od Sarajeva u dolini Miljacke. U vrelima se prvi put spominje 1434. godine kada su ga zauzele Osmanlije, a dr瀉o ga je turski Dinar kralja Tvrtkavojskovo餫 Barak. Prema prvom turskom popisu ove 瀠pe iz 1455. godine Hodidjed je imao dizdara i posadu od 23 vojnika. Ostalo su, otvoreni trgovi, po鑕v od najpoznatijeg Tornika, 鑙ji prvi spomen poti鑕 od septembra 1402. godine, kada su vlasti sklopili ugovor sa trojicom dubrova鑛ih trgovaca da u Dubrovniku preuzmu robu i da je na deset konja prenesu "in Verbossani nautornich". Tako餰 ve po鑕tkom XV stolje鎍 u 瀠pi Vrhbosni postojalo jedno mjesto gdje se utorkom trgovalo i odr瀉vao sajamski dan.

Tako se postepeno nazire jedan malo poznati proces formiranja trgova, izraslih iz lokalnih sajmova. 萢k ni Tornik, najve鎒 naselje koje su Osmanlije zatekle, nije ni歵a drugo nego jedan seoski trg, 鑙je ime 鑑k ni Dubrov鑑nima nije bilo dobro poznato. Doma鎖 nazivi za pojedina mjesta u Bosni prodiru u dubrova鑛e notarske i kancelarijske spise sporo tek po歵o se ona trgova鑛i razviju i tako postanu poznatija. U biti, to su sve bili mali seoski trgovi bez uticaja na velike ekonomske procese, koji su se odigravali u Bosni u ono vrijeme (XIV-XV st.). Njihov zna鑑j se ogledao u tome 歵o ukazuju na razvijenost agrarne proizvodnje i potrebu da se na odre餰nom mjestu vr歩 razmjena vi歬ova agrarnih i sto鑑rskih proizvoda.

Ste鎍k iz Zgo氭eKada su Osmanlije, pedesetih godina XV stolje鎍, uspostavljale svoja prva stalna upori歵a u 瀠pi Vrhbosni, oni su pored pomenutog Tornika zatekli jo i Kotorovce i Bulagaj, za koje se nagla歛va da su mali trgovi. Podgrade Hodidjeda zavedeno je kao selo, mada nekoliko godina kasnije Dubrov鑑ni pi歶 Ma餫rima da je bosanski kralj "zapalio veliki i dobro naseljeni burgus Hodidjed". Neustaljenost ovih malih seoskih trgova najbolje se vidi po tome 歵o se ni Kotorovci ni Bulagaj ne pominju vi歟 u defteru iz 1468/9. godine jer su u me饀vremenu i氳ezli. Medutim, u ovom defteru, pored Starog Trgovi歵a, pod kojim se podrazumijeva Tornik, pojavljuju se novi trgovi Bla瀠j i Trnovo. Za razliku od Bla瀠ja koji se pominje ve 1445. godine. (Dubrov鑑nin se 瀉li da je bio oplja鑛an "subtus Blaxul" ... U popisu iz 1455. godine ne pominje se Bla瀠j, ve jedino selo Roga鑙鎖 u njegovoj blizini, sjeverno od Bla瀠ja. Dana歯je selo Varo歩歵e le瀒 blizu Bla瀠ja.) O Trnovu nema podataka u izvorima srednjeg vijeka. Me饀tim, i danas postoji selo Varo izmedu Trnova i Kalinovika.

 


Svi podatci na stranici su uz dozvolu preneseni sa Sarajevo.ba

RajvoSa.com 2000 - 2015 Deki