Period 1991.-1995. god.

 

Agresijom na BiH, Sarajevo se od aprila 1992. na歭o pod opsadom i blokadom. Grad je tri i po godine bio izlo瀍n stalnoj artiljerijskoj i snajperskoj paljbi, i sistematskom uni歵avanju od strane srpskog agresora, pri 鑕mu je najvi歟 stradalo njegovo civilno stanovni歵vo li歟no vode, struje i zemnog gasa, te prakti鑞o svih redovnih komunikacija i veza sa spoljnim svijetom. Od po鑕tka agresije i opsade, pa do 31. jula 1995. u Sarajevu je ubijeno, umrlo od gladi, hladno鎒 i nestalo 10.514 civila, od kojih 1598 djece. Istovremeno je u gradu registrirano 1741 trajnih invalida, od kojih su 356 djeca. U istom periodu u gradu je na bolni鑛om lije鑕nju bilo 19.834 lica, me饀 kojima 3.381 dijete. Materijalna 歵eta koju je grad pretrpio tokom agresije i opsade, prije svega kroz razaranja stambenog fonda i uni歵enje kulturnog blaga i privrednih objekata i saobra鎍jnica, je neprocjenjiva.

Sarajevo se danas nalazi pred imperativom obnove. Osnovni zadatak u toj obnovi grada nije samo obnova stambenih i javnih objekata i komunalne infrastrukture, nego ujedinjavanje agresijom i zlo鑙nom "razbacanih krhotina ljudske li鑞osti". Sarajevo je ve prije agresije bilo postalo, kako bi rekao Lewis Mumford, "ugljeni grad", ali je ratom u svakom pogledu pretvoreno u "ugljenisani grad". Rat je uvijek u istoriji bio zna鑑jan urbanisti鑛i faktor. Ova ratna kataklizma mo瀍 upravo biti takav faktor u obnovi Sarajeva. Grad se mora obnavljati tako da udovolji osnovnim ljudskim potrebama. To 鎒 biti mogu鎒 samo ako se "na 鑟vjeka" bude gledalo "kao na 萶vjeka". Samo na taj na鑙n Sarajevo 鎒 biti u stanju da se oslobodi hipoteke proistekle iz plemenske i nacionalisti鑛e tame i pro瀖e duhom saradnje i stvarnih humanih ideala.Svi podatci na stranici su uz dozvolu preneseni sa Sarajevo.ba

RajvoSa.com 2000 - 2015 Deki