Inledning

Olika diagnoser
Begrepp
ADHD
DAMP
Tourette
Asperger
FAS
Klinefelter/XXY
OCD
Diagnoskriterier
Diagnostik
Olika perspektiv
Positiva sidor
Flickor
Tonåren
Vuxna
Negativ utveckling
Behandling
Pedagogik
Skola
Elevvård
Samhällets stöd
Överklaga beslut
Kritiska röster
Kontakter
Länkar
Diskussion
Gästbok
Startsidan

 

Skolan en arbetsplats

Liksom vuxna människor tillbringar en stor del av sitt liv på arbetsplatsen så vistas barnen en stor del av sitt liv i skolan. Det finns dock en väsentlig skillnad mellan vuxna och barn - friheten att välja. Som vuxen har du större möjlighet att påverka vad du kommer att arbeta med, vilken miljö du kommer att befinna dig i, hur många arbetskamrater du kommer att ha osv.

Naturligtvis är detta avhängigt faktorer som hur hög arbetslösheten är, vilken typ av utbildning du har etc. Men oavsett om dina förutsättningar inte är strålande så har du ändå större möjlighet att fritt välja än vad barnen i skolan har. Barn måste gå i skolan även om fröken tycker illa om dem, klasskamraterna retas och undervisningen är omöjlig att hänga med i. Efter arbetsdagens slut förväntas de orka med såväl   kamratkontakter, fritidsaktiviteter som läxläsning. Det faktum att skoldagen aldrig riktigt tar slut är för många barn oerhört stressande. Lägg därtill svårigheter av neuropsykiatrisk art och man kan förstå att för många blir livet i skolan en plåga.

Rättighet och skyldighet

I Sverige är det både en rättighet och en skyldighet att gå i skolan. Som förälder är man skyldig att se till att barnet fullgör skolplikten. Men ansvaret är inte bara föräldrarnas, samhället har också ett ansvar att se till att barnet får den utbildning det har rätt till. Rätten till en utbildning finns fastlagd både i svensk lagstiftning och i FN:s barnkonvention.

Rättsliga regler gällande skolan

Det kan vara svårt att få överblick över alla de lagar och förordningar som reglerar situationen för barn med funktionshinder. Ansvarsfördelningen är inte heller alltid klar. Handikappombudsmannen har i en rapport till regeringen påpekat den svaga rättssäkerheten i skolan. Få beslut inom skolan går att överklaga däremot kan man få sin sak prövad genom Skolverket.

BEHOV AV SÄRSKILT STÖD (FLER SIDOR FÖLJER)>>>

SKOLANS MÅL>>>

SKOLANS ROLL>>>

SKOLSITUATIONEN FÖR BARN MED NEUROPSYKIATRISKA SVÅRIGHETER>>>

SKOLMILJÖN>>>

MOBBNING>>>

SKOLLAGEN>>>

LÄROPLANEN - LPO94>>>

 
Uppdaterad
2002-01-06
neuronatet@brevet.nu ©2000-2001N@N
Marie Lundqvist
Socionom