Inledning

Olika diagnoser
Begrepp
ADHD
DAMP
Tourette
Asperger
FAS
Klinefelter/XXY
OCD
Diagnoskriterier
Diagnostik
Olika perspektiv
Positiva sidor
Flickor
Tonåren
Vuxna
Negativ utveckling
Behandling
Pedagogik
Skola
Elevvård
Samhällets stöd
Överklaga beslut
Kritiska röster
Kontakter
Länkar
Diskussion
Gästbok
Startsidan

 

Samhällets stöd

Flera undersökningar visar att såväl vuxna med egna svårigheter som föräldrar till barn har upplevt betydande svårigheter i kontakter med olika myndigheter. Det råder oklarheter i hur ansvarsfördelningen skall se ut mellan landsting och kommun på många håll i landet.

Familjer och individer hänvisas till olika instanser och olika handläggare utan att få den hjälp de behöver.

"En svårighet som gått som en röd tråd genom projektet är att vuxna med DAMP/ADHD organisatoriskt inte av tradition hör hemma någonstans i kommunens eller landstingets verksamheter. Man är inte rörelsehindrad, blind, döv, utvecklingsstörd eller psykiskt sjuk" (Sääf Göransson 2000).

Ofta har problemen och svårigheterna också misstolkats vilket lett till att personer inte har fått den hjälp de tyckt sig ha behov av.

Det är vanligt att en och samma person har kontakt med flera tjänstemän inom olika myndigheter såsom arbetsförmedlare på Arbetsförmedlingen, socialsekreterare vid socialförvaltningen (kan vara flera olika beroende av frågans art exempelvis biståndshandläggare för LSS, handläggare på Barn och familjeenhet och handläggare för ekonomiskt bistånd), sjukbidragshandläggare vid Försäkringskassan, lärare och elevvårdspersonal på skolan, daghemspersonal och Gode man. Därutöver kommer alla andra kontakter med läkare, psykolog, kontaktperson, personlig assistent etc.

Om man inte upplever att man får den hjälp man vill ha eller anser sig behöva, innebär alla kontakter ytterligare en belastning för individen eller familjen.

Lagstiftning

Barn med funktionshinder och deras familjer berörs av en mängd olika lagar och det är ofta svårt för familjerna att få överblick över lagstiftningen. Ansvarsfördelningen är inte heller alltid klar eftersom det finns så många lagar och myndigheter som har ansvar.

SOCIALTJÄNSTEN (FLER SIDOR FÖLJER)>>>

VÅRDBIDRAG>>>

HANDIKAPPOMBUDSMANNEN>>>

MÖTESPEDAGOGIK FÖR ANHÖRIGA>>>

 
Uppdaterad
2002-01-06
neuronatet@brevet.nu ©2000-2001N@N
Marie Lundqvist
Socionom