Inledning

Olika diagnoser
Begrepp
ADHD
DAMP
Tourette
Asperger
FAS
Klinefelter/XXY
OCD
Diagnoskriterier
Diagnostik
Olika perspektiv
Positiva sidor
Flickor
Tonåren
Vuxna
Negativ utveckling
Behandling
Pedagogik
Skola
Elevvård
Samhällets stöd
Överklaga beslut
Kritiska röster
Kontakter
Länkar
Diskussion
Gästbok
Startsidan

 

Fetalt Alkoholsyndrom (FAS)

FAS, fetalt alkoholsyndrom, är den medicinska diagnosen på barn som skadats av alkohol under graviditeten och som uppfyller vissa fastställda diagnoskriterier.

FAE, fetala alkoholeffekter, är en beteckning på liknande tillstånd, men där barnen inte uppfyller alla kriterier för FAS.

Alkoholmissbruk under graviditeten ökar riskerna för att barnet skall födas med skador. Enligt Katarina Wittgard, ordförande i svenska FAS-föreningen, föds det i Sverige årligen åtskilliga hundra barn med skador orsakade av att de exponerats för alkohol under fostertiden, ca ett par hundra av dem beräknas uppfylla kriterierna för FAS. Det finns ett tydliga samband mellan mängden alkohol och skadornas omfattning. Ju mer alkohol desto svårare skador och ju längre tid av graviditeten missbruket pågått desto större omfattning på skadorna. Skadorna är livslånga och kan endast i liten omfattning habiliteras. Många av barnen får aldrig veta orsaken till sina svårigheter, en del får olika neuropsykiatriska symtomdiagnoser som t.ex. ADHD, DAMP eller liknande.

Genom adoption kommer även några barn med dessa skador till Sverige, främst från Ryssland, Baltikum och övriga länder i f.d. Östblocket.

BARN.WMF (2774 bytes)

Man beräknar att det totalt i världen finns ca 60 miljoner människor med någon form av alkoholrelaterade fosterskador.

Symtom

Alkohol under graviditeten ger skador på i stort sett samtliga av kroppens och hjärnans funktioner hos ett barn. Nyfödda barn som föds med FAS är ofta lättirriterade, äter och sover dåligt och är extra känsliga för olika former av stimulering.

Barn som föds med FAS karaktäriseras av låg födelsevikt, litet huvudomfång, små ögon som sitter lång ifrån varandra, platt ansikte, kort uppstående näsa och smal överläpp. Alla kännetecken behöver dock inte finnas med för att diagnos skall kunna ställas.

Fysiska defekter, både yttre och på inre organ är vanligt, men störst problemen ger skadorna på hjärnan. Många av symtomen påminner om DAMP. Katarina Wittgard uppger att alkoholskador ofta innebär hyperaktivitet, koncentrationssvårigheter, inlärningssvårigheter, dåligt närminne, bristande logisk förmåga, svårigheter att tolka signaler från omgivningen, ingen naturlig känsla för vad som är rätt och fel, för vad som "passar" sig i olika sammanhang, förstår inte "oskrivna" regler, svårigheter ta till sig information riktad till alla, bristande tids- och rumsuppfattning, försämrad motorik och balans, syn- och hörselproblem, gör inte som "alla andra" rent allmänt, men hakar samtidigt lätt på det andra gör i specifika situationer, bristande empatisk förmåga, svårigheter att se konsekvenser (orsak och verkan), att överblicka helheten i lagsport och mycket annat.

Symtomen kan vara mer eller mindre uttalade hos olika barn. Hos mindre barn är det oftast hyperaktiviteten som är det mest framträdande draget. Med tiden blir de rent intellektuella bristerna mer synliga. Även om ett barn med FAS kan vara normalbegåvat så är barnets intellektuella förmåga ofta mycket ojämn, de klarar ofta saker endast under speciella omständigheter. Ändras omständigheterna kan kunskaperna inte plockas fram. Bristerna i sociala färdigheter blir allt tydligare i takt med stigande ålder och ökade krav från jämnåriga.

Enligt psykolog Bibbi Hagberg (Göteborgskonferensen 1998) finns det en klar relation mellan neuropsykiatrisk störning och graden av eventuellt missbruk under graviditeten. I en studie av Hagberg uppvisade barnen bristande koncentrationsförmåga och uthållighet.

Barnen hade störst svårigheter när det gällde matematisk förmåga, sekventiellt minne samt inlärning och problemlösning.

SKRIVA.WMF (4790 bytes)

Det finns barn med FAS som också får diagnosen ADHD. Hagberg menar att man kan tänka sig att kvinnor med ADHD löper en större risk att hamna i missbruk och att det är den ärftliga belastningen som har störst betydelse för barnets ADHD, inte alkoholpåverkan i sig.

Vuxna människor med FAS har ofta svårt att slutföra saker och leva ett oberoende liv. Ofta hoppas de av skolan innan de är färdiga, har svårt att behålla ett arbete och har också svårt att vidmakthålla sunda relationer till sin omgivning.

Christina Ottenblad arbetar som barnmorska och enhetschef vid den familjesociala avdelningen på Huddinge sjukhus har i många år arbetat med missbrukande gravida kvinnor. Hon menar att barn alkoholskadas i onödan (Dagens Medicin 990427). Ett okänt antal barn föds med FAS bara för att mammans missbruk inte har uppmärksammats av mödravården. En viktig orsak menar Ottenblad är att antalet besök hos barnmorskan är otillräckligt i början av graviditeten. Många gånger kan man se tecken på FAS redan vid ultraljudsundersökning i vecka 17. Ca 10 % av alla gravida kvinnor slutar inte att dricka alkohol under graviditeten.

Ottenblad kritiserar Socialstyrelsen för att de inte tar reda på hur många barn som varje år föds med FAS eller andra kända hjärnskador p.g.a. missbruk. Hon upprörs över att barn föds skadade i onödan.

NEUROPSYKIATRISKA DIAGNOSER>>>

NEUROPSYKIATRISKA DIAGNOSER - INNEBÖRD OCH ORSAK>>>

OMGIVNINGENS REAKTIONER>>>

ADHD - FÖREKOMST OCH ÄRFTLIGHET (FLER SIDOR FÖLJER)>>>

DAMP (FLER SIDOR FÖLJER)>>>

ASPERGERS SYNDROM (FLER SIDOR FÖLJER)>>>

TOURETTES SYNDROM (EN SIDA FÖLJER)>>

TVÅNGSSYNDROM (EN SIDA FÖLJER)>>>

XXY - KLINEFELTERS SYNDROM>>>

TROTSSYNDROM OCH UPPFÖRANDESTÖRNING>>>

 
Uppdaterad
2002-02-10
neuronatet@brevet.nu ©2000-2001N@N
Marie Lundqvist
Socionom