Statsbaneingenjören

måndag 13 januari 2003

Start
CHR. Reklam
Statsbaneingenjören

 

MAJ  1943                                                                  STATSBANEINGENJÖREN

 

 Helsvetsade cisternvagnar.

  Av förste verkstadsingenjör R. Hallgren

 Vid en tågsammanstötning i Vretstorp den 10 januari 1943. då ett godståg påkörde ett där uppställt tågsätt, uppstodo ganska omfattande skador på den rullande materielen. Bland de till ett tjugutal uppgående skadade fordonen. av vilka ett flertal voro mycket svårt skadade, befann sig även en cisternvagn i helsvetsat utförande för eldfarliga oljor. På denna vagn blevo skadorna dock relativt lindriga i förhållande till övriga fordons och den kraftiga påfrestning, vagnen i övrigt lämnade tydliga spår efter att ha varit utsatt för vid sammanstötningen. Skadorna inskränkte sig nämligen till att egentligen omfatta endast påmonterade, utanför den egentliga vagns- eller byggnadskroppen befintliga detaljer, såsom bromsplattform, fotsteg, barriärer, lejdare, bromsrörelse, lagergafflar och buffertspindlar, Vagnens utseende efter det den upptagits efter sammanstötningen framgår även av ovanstående bild.

Att denna vagn så väl som skett kunnat motstå den starka påfrestningen vid sammanstötningen torde så vitt man nu kan bedöma helt få tillskrivas dess kraftiga konstruktion i helsvetsat utförande. Vid företagen noggrann undersökning har ingen som helst bristning kunnat upptäckas i någon svetsfog. Ej heller har något fel förmärkts å de rullager, med vilka denna vagn är utrustad.

Vagnen, som är tillverkad av A/B Chr. Olsson i Värtan i juli 1942 och tillhör en av de typer cisternvagnar, vilka tidigare beskrivits i denna tidskrift av byråingenjör Albin Andersson, har helsvetsad cistern, på vilkens vardera ände till skillnad från äldre vagnar är fastsvetsat ett ändparti, likaledes i helsvetsat utförande, inkluderande lager­gafflar, buffertbalk, draglåda och tvärstag. Dessa ändpartier uppbära buffertar (hylsbuffertar), draginrättning, fjäderupphängning, bromsanordning m. m. I stället för genomgående draginrättning är vagnen försedd med kraftig draganordning i vardera ändpartiet. Dragkraften överföres till buffertbalken genom två buffertsnäckfjädrar vid vardera buffertbalken. Hela dragarnordningen är lätt åtkomlig uppifrån och prisbillig ur verkstadssynpunkt.

 Cisternen, som är tillverkad av stålplåt St-37 med en tjocklek i manteln av 8 mm och i de kupade gavlarna av 10 mm samt i detta fall har en rymd av 17,5 m3, är invändigt stagad på ett synnerligen ända­målsenligt sätt. Jag skulle tro, att konstruk­tören med denna stagning "träffat huvudet på spiken" beträffande såväl styrka som enkelhet.

 Jämfört med äldre cisternvagnar skall en viktsbesparing av cirka 2 ton ha kunnat erhållas genom ifrågavarande vagnskon­struktion, varigenom lastförmågan har kunnat ökas lika mycket.

Tillverkaren synes vara att gratulera till denna fördelaktiga konstruktion, vilken lär ha patentsökts beträffande vissa anordnin­gar såväl i Sverige som i utlandet.

 

Start | CHR. Reklam | Statsbaneingenjören

Webbplatsen uppdaterades måndag 13 januari 2003