Beskrivning av kvalitéer på mynt.

Som exempel på hur man bedömmer kvalité tar vi här upp olika förslitningsgrader på Oscar II's enkronor.
Se förklaring av kvalitetsbeteckningarna längst ned på sidan.1 Kr kv. 1?/2 - 10.
1 Kr 1879 kvalite 1?/2 - 10.
  1 Kr kv. 1? - 20.
1 Kr 1889 kvalite 1? - 20.
Slitna exemplar. På myntet till vänster har slitaget gått så långt att t.o.m. valörtexten delvis börjar bli otydlig. Myntet till höger är hårt slitet men fortfarande fullt läsbart. Minst 95% av Oscar II's enkronor är så här slitna och brukar då räknas som silvervärdesmynt.


1 Kr kv. 1 - 40.
1 Kr 1904 kvalite 1 - 40.
  1 Kr kv. 1+ - 60.
1 Kr 1890 kvalite 1+ - 60.
Något mer välbevarade exemplar. Myntet till vänster är ett ganska hyggligt och fortfarande samlarvärt ex. Det är dock något mer slitet och repat än myntet till höger. De sista årtalen i Oscar II's kronserie 1897-1907 förekommer relativt ofta i denna kvalite. Myntet till höger är ett bra samlarmynt med de flesta av de ursprungliga detaljerna bevarade. Det syns dock tydligt att det har börjat slitas på de högsta punkterna och bottenytan har tappat det mesta av sin ursprungliga glans.

1 Kr kv. 01 - 80.
1 Kr 1898 kvalite 01 - 80.
  1 Kr kv. 01/0 - 90
1 Kr 1903 kvalite 01/0 - 90.

Välbevarade exemplar. Myntet till vänster har endast ett mycket ringa slitage på de allra mest upphöjda partierna och präglingsglansen är till större delen intakt, ett fullgott samlarmynt. Oscar II's guldmynt förekommer ofta i denna kvalite. Myntet till höger har inget som helst slitage och endast något enstaka hanteringsmärke från myntverket men inget som stör. Mynt från Oscar II's tid i sådan här hög kvalite är mycket sällsynta.

Lägg märke till hur förslitningen först tar myntens högsta partier. Håret, skägget och kungens öra är detaljer som med tiden försvinner helt. Vi har valt att bara presentera en mynttyp som kvalitetsexempel här, olika mynt förslits på olika sätt.

Det är mycket svårt att med exakthet gradera mynt. Det kräver ett tränat öga och många års erfarenhet. Vi rekommenderar er därförinte att försöka klassa er myntsamling efter enbart dessa bilder, de är mest till för att ge er en uppfattning om hur mynt graderas.

Observera att det inte bara är myntens slitagemässiga kvalite som avgör dess värde utan också en rad andra faktorer. T.ex. skador på myntet som kanthack, repor och puttsspår. Korrosion och missfärgningar drar också ner värdet. Även hur välpräglade mynten är från början påverkar värdet. Det var vanligt, främst under 1600 talet, att mynt redan när de var nya hade stora brister p.g.a. dålig prägling. När det gäller mynt från äldre tider är dåligt präglade exemplar alltid mindre värdefulla än välpräglade exemplar. Felpräglade moderna mynt från 18 och 1900-talet kan däremot få ett ökat värde.

Vad innebär begreppet ocirkulerad?
För att ett mynt ska räknas som ocirkulerat måste det verkligen vara i helt perfekt skick. Det får inte finnas några som helst repor eller kanthack. På ett helt ocirkulerat mynt får det faktiskt inte ens finnas ett fingeravtryck. Det enda som kan accepteras är enstaka hanteringsmärken från myntverket. Sådana märken kan uppstå bl.a. genom att mynten läggs i säckar på myntverket där de slår mot varandra.

Putsa eller polera aldrig era mynt.
Mynt som har putsats eller rengjorts oaktsamt förlorar i värde. Putsade mynt får alltid små repor som kan ses i bottenytorna och dessutom en helt onaturlig glans. Låt istället era mynt vara precis som de är, ni får alltid bäst betalt för orörda mynt.

Vad menas med god kvalite?
Man hör ganska ofta folk säga att ett mynt är i bra kvalite för att "man kan läsa allt som står på det". Detta är inte ett bra kriterium för vad god kvalite innebär. Om ett mynt är så slitet att faktiskt inte går att läsa vad som står på det längre är oftast att betrakta som värdelöst eller som metallvärdesmynt (om det inte är ett extremt sällsynt mynt). I korthet kan man säga att ett mynt måste vara fullt läsbart för att det ens ska betraktas som samlarvärt.

Förklaring av kvalitetsbeteckningarna.
* 0 - 100. Ett helt perfekt mynt i alla avseenden, helt fritt från varje spår av åverkan av något slag. Helt utan kontakt eller hanteringsmärken.
* 01/0 - 90. Ett helt ocrikulert mynt, inget synligt slitage får förekomma. Det enda störande som kan accepteras är enstaka hanteringsmärken från myntverket.
* 01 - 80. Mynt med ytterst ringa slitage på de mest utsatta detaljerna. Präglingsglansen till större delen intakt.
* 1+ - 60. Mynt med lätt slitage över hela ytan, men med alla utom väldigt känsliga detaljer tydliga.
* 1  - 40. Mynt med tydligt slitage över hela ytan och känsliga detaljer delvis nednötta.
* 1? - 20. Mynt med ganska omfattande slitage. Känsliga detaljer helt nednötta.
* 1?/2 - 10. Mynt med kraftigt slitage som förlorat en stor del av sin detaljrikedom.

Kvalitetsbeteckningarna som i ökande skala ser ut så här: 1?/2, 1?, 1, 1+, 01, 01/0, 0, är en gammal skala som tillkom i början på 1900-talet. Den kallas för den Appelgrenska skalan efter dess upphovsman. Det är fortfarande den skala som används mest i samlarkretsar. Den är dock inte helt lätt för allmänheten att förstå och den håller på att bytas ut mot en modernare skala. Den skala som vi använder vid sidan av den Appelgrenska går från 0 till 100. Den kan betraktas som en procentskala där 0 är ett mynt som är så slitet att det inte längre kan identifieras och 100 är ett 100% perfekt mynt. Lite förvirring kan kanske uppstå här då kvalite 0 i den gamla skalan motsvara 100 i vår skala, men med tiden hoppas vi att alla övergår till denna mycket mer lättfattliga skala. Alla steg används dock inte i skalan utan normalt bara var femte som 10, 15, 20, 25 o.s.v. Kvalite 100, eller 0 enligt den gamla skalan, används egentligen aldrig för mynt som präglats för normal cirkulation utan kan bara tillämpas på specialpräglade mynt som t.ex. vissa jubileumsmynt.

Till start sidan