Ole Sifuersen Graverholt (~1653 - > 1715)

Østfold / Akershus:
År
Year
Dokument
Document
Person / Gård
Person / Farm
Beskrivelse - Description Kilde - Source
1689 Tingbok
Assize record of proceedings
Ole Sifuersen Graverholt Begjærte tingvitne om plassen han bodde på. Nedre Romerike.
Tingbok nr. 20,
1689-90, folio 10

Utdrag av tingbok fra 1689:
Olle Grafuerholt for Reten Fremkomb, oc begier al almuens tilstand, Huad Dends Raad Vere Vitterligt om dend pladz hand paaboer V... dend f°rst er op..ødt,
Huerom frembstiller Sig for Retts, Pouel Flatug, Anfin ti. Gaa▀wig oc Steen Bolstad, huilche .. f..n for Sig er ofer 60 aar gamel, tilstaaer at det Aar Som Hannibal▀ Krig stiltes blev paa Kinnepladz Nedfl..tz. en Braatte, af Olle Grafuer hak.stes Fader Siffuer Lauridzen, huor Hand Siden Bygte oc Boede der i 30 aar, Siden, hafer dend Hans S°n boet paa Grafuerholt, oc aldrig hafr veret lagt for nogen Ser Shat, mes.▀. Shatter med Gaarden Kinstad befriden dend 5 penge, Huilchen Gaard Kienstad er først Kiøbt af Olle Grafuerholtes Fader Fader Lauridz Lauridzen, som ..chet Wdj Mange Aar Hafuer fult dend Æt eller Qind.el førne pladzen er op...lt oc ... føre iche Udj Deris Adkombst Brefue Benest.es, - Huorpaa Olle Grafuerholt begierte Tingvidne Beskreftuen.


Om du har kommet til denne siden uten at det er en oversiktsramme til venstre,
vennligst TRYKK HER for å komme til min hovedside.
If you have entered this page without a Menu Bar Frame on the left of the screen,
please PRESS HERE to get to my main page.